SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zanvie 2016 | ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo nanwlɛfuɛ ɔ?

Sɛ a nin sran’m be koko yalɛ miniti blu cɛ’n, be nun sunman bé búa ato. ?Ngue ti yɛ é kó klé e wun yalɛ é dí nanwlɛ ɔ?

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Sran’m be kloman nanwlɛ dilɛ’n kun

Sa ng’ɔ juli Itosi su’n, ɔ kle kɛ sran ngba be kloman nanwlɛ dilɛ’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bua ato ɔ?

like nga ti yɛ sran’m be bua ato’n yɛ.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Like nga ti yɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa’n

sran’m be ndɛ kle kɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa dan.

Maan e klo e “wun kpa kɛ sran nin i niaan sa tititi”

Afuɛ 2016 nun Biblu’n nun ndɛ mma’n wla e fanngan naan sa nga bé wá jú’n, b’a fuman e nun.

Maan e nian Ɲanmiɛn m’ɔ “man e like dan b’ɔ lɛ-man wunsu’n” i ayeliɛ’n su

Klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo e’n ti, e nanti Zezi i ajalɛ’n su kpa, e klo e niaan Klistfuɛ mun, e yaci sa nga be yo e’n e cɛ be.

Ɲanmiɛn wawɛ’n kle ye weiin kpa e anwlɛn’n nun kɛ e ti Nyanmiɛn i wa

?Ɔ yo sɛ yɛ maan Klistfuɛ kun kwla wun i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn w’a flɛ i naan ɔ́ kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ wie ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn kpa sran mun sie be ngunmin ɔn?

“E nin amun yɛ é kɔ́-ɔ”

?Sran 144.000 mɔ Zoova flɛ be’n, be wun ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ e wun i wlɛ ɔ?

Junman mɔ e nin Ɲanmiɛn e di’n—ɔ man e aklunjuɛ

Junman mɔ nin Zoova e di’n, ɔ man e aklunjuɛ. Kpɛkun, ɔ sasa e