Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zanvie 2017

‘Kan ndɛ sɔ’n, fa yaci i be nga a lafi be su’n, be sa nun’

‘Kan ndɛ sɔ’n, fa yaci i be nga a lafi be su’n, be sa nun’

“Kan ndɛ sɔ’n, fa yaci i be nga a lafi be su bɔ be kusu be kwla kan kle sran uflɛ’n, be sa nun.”—2 TIMOTE 2:2.

JUE: 123, 53

1, 2. ?Wafa sɛ yɛ sran sunman be bu junman nga be di’n niɔn?

SRAN sunman be bu i kɛ junman nga be di’n, i ti yɛ be bu be sran annzɛ be buman be sran-ɔn. Ɔ maan, kɛ sran wie’m be kunndɛ kɛ bé sí be wiengu kun’n, be usɛ i kɛ: “?Junman benin yɛ a di-ɔ?”

2 Kɛ Biblu’n kán sran wie’m be ndɛ’n, ɔ bo junman nga be di’n su. I wie yɛle kɛ, ɔ se kɛ Matie ti ‘gua bo sika defuɛ,’ Simɔn ti ‘kplo usufuɛ,’ yɛ Liki ‘ti dɔɔtrɔ.’ (Matie 10:3; Sa Nga Be Yoli’n 10:6; Kolɔsfuɛ Mun 4:14) Biblu’n bo Ɲanmiɛn i junman nga sran wie’m be dili’n i su wie. I wie yɛle kɛ, ɔ se kɛ Davidi ti Famiɛn, Eli ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ, yɛ Pɔlu ti akoto. Sran nsan sɔ’m be kloli be junman’n i kpa. Maan e kusu e klo junman kwlaa nga Zoova man e’n.

3. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ be nga be su yo oke’n, be kle gbanflɛ’m be junman dilɛ-ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

3 E klo Zoova, yɛ e klo i junman mɔ e di’n. Ɔ maan, e nun sunman e kunndɛ kɛ é dí i tititi. Sanngɛ kɛ e yo  oke’n, junman kwlaa nga e dili be e gbanflɛn nun’n, e kwlá diman be kun. (Akunndanfuɛ’n 1:4) I sɔ’n kle Zoova i sufuɛ’m be yalɛ dan. Andɛ’n, jasin fɛ’n bolɛ junman’n w’a yo dan. Kɛ ɔ ko yo naan sran sunman b’a ti jasin fɛ’n ti’n, anuannzɛ’n fa ninnge uflɛ nga sran’m b’a yi be’n di junman. Sanngɛ wie liɛ’n, be nga b’a yo oke’n be siman ninnge sɔ’m be nun junman di. (Lik 5:39) Klɔ sran’n kusu’n, ɔ kwlá kaman gbanflɛn tititi. (Nyanndra Mun 20:29) I sɔ’n ti’n, ɔ ti cinnjin kɛ be nga be su yo oke’n be kle gbanflɛn’m be like naan b’a kwla di junman kpa titi Zoova i anuannzɛ’n nun.—An kanngan Jue Mun 71:18 nun.

4. ?Ngue ti yɛ kɛ ɔ yo naan aniaan wie’m be yaci junman nga be di’n be man gbanflɛn mun’n, ɔ ti kekle man be-ɔ? (An nian kuku nga be flɛ i kɛ “ Like nga ti yɛ ɔ ti kekle man be’n” i nun.)

4 Kɛ ɔ yo naan aniaan wie’m be yaci junman nga be di’n be man gbanflɛn mun’n, ɔ ti kekle man be. Afin be klo be junman’n. Annzɛ be bu i kɛ sɛ nán be yɛ be nian junman sɔ’n su’n, ɔ su diman kpa. Annzɛ kusu, be bu i kɛ be su ɲanman be ti naan b’a kle gbanflɛn’m be junman dilɛ. Gbanflɛn’m be kusu, sɛ be manman be junman’n, ɔ fata kɛ be tra be awlɛn be minndɛ.

5. ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ nga wá tɛ́ be su-ɔ?

5 Sanngɛ, ɔ ti cinnjin kɛ be nga be su yo oke’n, be kle gbanflɛn’m be junman dilɛ. ?Wafa sɛ yɛ be kwla yo sɔ-ɔ? (2 Timote 2:2) ?Gbanflɛn’m be kusu, sɛ be fa junman nga aniaan oke kun di’n be man be’n, nzuɛn kpa benin yɛ ɔ fata kɛ be yi i nglo-ɔ? Like suanlɛ nga wá tɛ́ kosan sɔ’m be su. Ɔ́ dún mmua fá e ɲin síe i like nga Famiɛn Davidi yoli naan i wa Salomɔn w’a kwla di junman cinnjin kun’n i su.

LIKE NGA DAVIDI YOLI’N

6. (a) ?Ngue yɛ Famiɛn Davidi kunndɛli kɛ ɔ́ yó-ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ Zoova tɛli i su-ɔ?

6 I nun mɔ Davidi nin a yoman famiɛn’n, ɔ wanndi fiali cɛn kwlakwla i kpɔfuɛ’m be ɲrun. Kɛ ɔ yoli famiɛn’n, ɔ trannin famiɛn sua klanman kpa kun nun. Cɛn kun’n, ɔ seli Natan m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kɛ: “Nian, n tran sɛdri sua nun, kpɛkuun Anannganman i alaka’n kusu o tannin sua nun.” Davidi kunndɛli kɛ ɔ́ kplán sua klanman kpa kun mán Zoova. Natan tɛli i su kɛ: “Kwlaa ng’ɔ o ɔ klun kɛ á yó’n, yo. Nyanmiɛn jin ɔ sin.” Sanngɛ, Zoova w’a kplinman su. Ɔ kannin ndɛ kleli Natan naan ɔ se Davidi kɛ: “Nán wɔ yɛ á kplán sua nga n ko tran nun nin-ɔn.” Zoova seli Davidi kɛ ɔ́ níɛn i lika titi. Sanngɛ, i klun ba’m be nun kun yɛ ɔ́ kplán sua’n niɔn. ?Kɛ Davidi tili ndɛ sɔ’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?—1 Be Nyoliɛ 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. ?Kɛ Zoova seli Davidi kɛ nɛ́n i yɛ ɔ́ kplán sua mɛ́n i’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

7 Davidi kunndɛli kpa kɛ ɔ́ kplán sua mán Zoova. Ɔ maan, kɛ ɔ tili i kɛ nɛ́n i yɛ ɔ́ kplán’n, atrɛkpa’n, ɔ yoli i ya. Sanngɛ, ɔ tuli i klun ukɛli i wa Salomɔn naan ɔ kplan sua’n. Ɔ mɛnnin i blalɛ, nin yɛbuɛ, nin sika, nin aaba, ɔ nin sika ɔkwlɛ nin waka naan be fa di junman’n. Kpɛkun, ɔ mɛnnin i junman  difuɛ mun wie. Ɔ si kɛ sran’m be su bomɛn i dunman kɛ i yɛ ɔ kplannin sua’n niɔn. Sanngɛ, w’a bumɛn i sɔ’n i ndɛ. Ɔ wlali Salomɔn i fanngan naan ɔ kplan sua’n. Ɔ seli i kɛ: “Min wa, maan Anannganman nin wɔ tran, maan ɔ yo naan a kwla kplɛn i sua’n kɛ ɔ fa kɛnnin i kɛ á yó’n sa.” Kɛ be wieli sua’n i kplan m’ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, sɛ bé kɛ́n i ndɛ’n, be se kɛ Salomɔn i Ɲanmiɛn sua m’ɔ kplannin’n.—1 Be Nyoliɛ 22:11, 14-16.

8. (a) ?Ngue ti yɛ atrɛkpa’n, Davidi kwla bu i kɛ Salomɔn kwlá kplanman sua’n niɔn? (b) ?Sanngɛ, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

8 An kanngan 1 Be Nyoliɛ 22:5 nun. Atrɛkpa’n, Davidi usɛli i wun kɛ Salomɔn yó sɛ naan w’a kwla kplan sua’n. Afin, “Salomɔn te yo gbanflɛn kan, i akunndan’n nin a tin-man.” Yɛ kusu ɔ fata kɛ “sua’n yo klanman kpa.” Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, Davidi si kɛ Zoova jrán Salomɔn sin. I sɔ’n ti, ɔ yoli like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan Salomɔn w’a kwla kplan sua’n.

MAAN ANIAAN’M BE LIKE KLELƐ YO AMUN FƐ

Kɛ e wun kɛ gbanflɛn’m be di junman dan’n, ɔ yo e fɛ dan. (An nian ndɛ kpɔlɛ 9 nun.)

9. ?Kɛ aniaan oke’m be wun kɛ gbanflɛn nga be kleli be like’n be di junman dan anuannzɛ’n nun’n, i sɔ’n yo be sɛ? An fa sunnzun ase kun be yiyi nun.

9 Aniaan oke mun, sɛ ɔ fata kɛ amun yaci junman wie mun gbanflɛn’m be sa nun’n, nán srɛ́ kún amun. E ngba e si kɛ junman cinnjin kpa ng’ɔ fata kɛ e di’n, yɛle Zoova junman’n. Kɛ be kle gbanflɛn mun ninnge wie’m be yolɛ’n, junman sɔ’n kɔ i ɲrun kpa. Maan e fa sunnzun ase kun. Wienun-ɔn, siɛ kun le loto. Kɛ i wa yasua’n ɲín’n, ɔ kle i loto’n i nun cisanlɛ blɛblɛblɛ. Ɔ maan, ba’n si loto’n i nun cisan. Sanngɛ, siɛ’n kle i titi naan i sa’n tɔ nun kpa. Cɛn wie’n, kɛ be fu loto’n nun’n, ɔ mɛn i  wa’n i atin kɛ ɔ cisan nun kan. ?Kɛ siɛ’n wá yó oke mɔ i wa’n yɛ ɔ́ fɛ́ i loto nun siɛn’n, wafa sɛ yɛ ɔ́ yó i-ɔ? Nanwlɛ, ɔ́ yó i fɛ dan. Aniaan oke’m be kusu, kɛ be wun kɛ gbanflɛn nga be kleli be like’n be di junman dan anuannzɛ’n nun’n, ɔ yo be fɛ dan.

10. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Moizi w’a kunndɛman kɛ i kunngba yɛ ɔ́ íjɔ Ɲanmiɛn nuan-ɔn?

10 Kɛ be man e niaan’m be junman’n, nán maan ɔ yo e ya. Maan e nian Moizi i ayeliɛ’n su. ?Kɛ Izraɛlifuɛ wie’m bé íjɔ Ɲanmiɛn nuan’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ? (An kanngan Kalɛ 11:24-29 nun.) Zozie kunndɛli kɛ Moizi se sran sɔ mun kɛ be yaci Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ. Sanngɛ, Moizi seli i kɛ: “?A su si min ti kwla? ?Sɛ i li Anannganman fɛ i Wawɛ’n sie i nvlefuɛ’m be kwlaa be su naan be ijɔ i nuan’n, nán ndɛ fɛ-ɔ?” Moizi wunnin i wlɛ kɛ Zoova bɔbɔ yɛ maan sran sɔ’m be ijɔ i nuan-ɔn. W’a kunndɛman kɛ i kunngba yɛ ɔ́ íjɔ Ɲanmiɛn i nuan-ɔn. Sanngɛ, ɔ kunndɛli kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kwlaa be di i junman’n. ?Yɛ e li? ?Kɛ be man e niaan’m be junman mɔ bé dí’n, ɔ yo e fɛ?

11. ?Kɛ be fali junman nga aniaan kun di’n be mannin sran uflɛ’n, ndɛ benin yɛ ɔ kannin-ɔn?

11 Andɛ’n, e niaan sunman be su Zoova w’a cɛ kpa. Yɛ be uka gbanflɛn mun naan be di junman dan. I sɔ yɛ aniaan kun mɔ be flɛ i kɛ Pitɛli’n, ɔ yoli-ɔ. Ɔ yoli blɛ kwlaa nun Ɲanmiɛn junman difuɛ afuɛ 74. Blɛ sɔ nun’n, ɔ dili junman afuɛ 35 Abloki lɔ Betɛli kun nun. Aniaan nga be nian jasin fɛ bolɛ junman’n su’n, ɔ yoli be su kpɛn afuɛ kpanngban kpa. Kpɛkun, ɔ kleli aniaan gbanflɛn kun junman sɔ’n i dilɛ wie. Be flɛ i kɛ Pɔlu. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, be fali junman sɔ’n be mannin Pɔlu. Sanngɛ, w’a yoman Pitɛli i ya. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e kle aniaan’m be junman’n i dilɛ mɔ be kplin su mɔ be tu be klun be di i kpa’n, i sɔ’n yo min fɛ dan.”

MAAN E BU ANIAAN OKE’M BE SRAN

12. ?Ngue yɛ Rɔbɔamun i wun ndɛ’n kle e-ɔ?

12 Kɛ Salomɔn wuli’n, i wa Rɔbɔamun yɛ ɔ dili i aja-ɔ. Cɛn kun’n, ɔ ko usali kpɛnngbɛn’m be ngwlɛlɛ afɛ. Sanngɛ, afɔtuɛ nga be mɛnnin i’n, w’a faman su. I wiengu gbanflɛn’m be afɔtuɛ liɛ’n i su yɛ ɔ nantili-ɔ. I ayeliɛ sɔ’n i bo w’a guaman kpa mlɔnmlɔn. (2 Be Nyoliɛ 10:6-11, 19) ?Ngue yɛ Rɔbɔamun i wun  ndɛ sɔ’n kle e-ɔ? Yɛle kɛ, maan e usa kpɛnngbɛn’m be ngwlɛlɛ afɛ. Afin b’a wun sa wie pɛ. Wafa nga be yoli ninnge wie mun laa’n, wie liɛ’n, gbanflɛn’m be su nianman su be yomɛn i trelele. Sanngɛ, ɔ fata kɛ be nian like nga kpɛnngbɛn’m be kle’n su. Yɛ nán maan be ka lɛ be se kɛ be diman su kun.

13. ?Kɛ gbanflɛn’m be nin aniaan nga be su yo oke’n bé dí junman’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ be yo-ɔ?

13 Wie liɛ’n, junman nga aniaan oke wie’m be di’n, gbanflɛn wie mun yɛ be nian su-ɔ. Sɛ be usa aniaan oke sɔ’m be ngwlɛlɛ afɛ’n, ɔ́ yó kpa mán be. E wunnin kɛ junman nga Pitɛli dili i Betɛli kun nun’n, be fa mannin Pɔlu. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, Pɔlu seli kɛ: “N yaciman Pitɛli i ngwlɛlɛ afɛ usalɛ. Yɛ n wla aniaan nga e nin be e di junman likawlɛ’n be fanngan kɛ be yo sɔ wie.”

Pɔlu kleli Timote i like, yɛ Timote niannin su kpa.

14. ?Ngue yɛ wafa nga Timote nin Pɔlu be dili junman likawlɛ’n, ɔ kle e-ɔ?

14 Timote ti gbanflɛn kan. Sanngɛ, ɔ nin akoto Pɔlu be dili junman likawlɛ afuɛ kpanngban kpa. (An kanngan Filipfuɛ Mun 2:20-22 nun.) Kɛ Pɔlu klɛ́ i niaan nga be o Korɛnti lɔ’n be fluwa’n, ɔ seli be kɛ: “N sunmannin n sran kpa Timote b’ɔ ti Kristfuɛ kpa’n amun wun lɔ [...]. I yɛ ɔ́ wá fá wafa nga n fa fa Krist ndɛ’n su’n kpɛ́n amun wla ekun-ɔn. N kle ninnge sɔ’n asɔnun kwlaa nun.” (1 Korɛntfuɛ Mun 4:17) Pɔlu i ndɛ sɔ’n kle weiin kɛ Timote nin i be dili junman likawlɛ klanman. Wafa ng’ɔ “fa fa Krist ndɛ’n su’n,” ɔ kleli Timote, yɛ Timote si i kpa. Ɔ maan, ɔ si kɛ Timote kwla nian i niaan Klistfuɛ nga be o Korɛnti lɔ’n be lika kpa. Asɔnun kpɛnngbɛn mun, an yo kɛ Pɔlu sa. An kle aniaan’m be like naan be nian asɔnun’n i lika wie.

E TINUNTINUN E DI JUNMAN CINNJIN

15. ?Sɛ be man e junman uflɛ Zoova i anuannzɛ’n nun’n, afɔtuɛ benin yɛ Rɔmfuɛ Mun 12:3-5 man e-ɔ?

15 Blɛ nga e o nun yɛ’n, ɔ lemɛn i wunsu. Zoova i anuannzɛ’n i nun junman’m be uka su tititi. Ɔ maan, ninnge’m be yolɛ wafa’n kacikaci wie. Sɛ i sɔ’n ti, be man e junman uflɛ’n, maan e yo wun ase kanfuɛ, nán e bu e bɔbɔ e wun akunndan. Maan Zoova i junman’n yɛ ɔ lo e-ɔ. Sɛ e yo sɔ’n, e nin aniaan mun e bo’n yó kun. Pɔlu seli i niaan nga be o Rɔmun lɔ’n be kɛ: “Ń sé amun kwlakwla kɛ nán an bu amun wun sran dan tra wafa nga an ti’n su, sanngɛ an nian wafa nga Nyanmiɛn maan an lafi i su’n, sɛ an lafi i su kpa o, yɛ maan amun si wafa nga amun ti’n. Sran’n ti wunmuan kun, sanngɛ i wun ninnge’m be sɔnnin, yɛ be like nga be yo’n ti ngunmin-ngunmin.”—Rɔmfuɛ Mun 12:3-5.

Zoova i sufuɛ’m be kwlakwla be kunndɛ kɛ ɔ sie be. Yɛ be kunndɛ kɛ bé yó like kwlaa ng’ɔ se be kɛ be yo’n.

16. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e tinuntinun e yo naan e bo’n w’a yo kun Zoova i anuannzɛ’n nun-ɔn?

16 Zoova i sufuɛ’m be kwlakwla be kunndɛ kɛ ɔ sie be. Yɛ be kunndɛ kɛ bé  yó like kwlaa ng’ɔ se be kɛ be yo’n. Aniaan kpɛnngbɛn mun, an kle gbanflɛn’m be junman dilɛ. Gbanflɛn mun, an kusu, kɛ bé klé amun like’n, amun yo wun ase kanfuɛ nin aɲinyiɛfuɛ. Aniaan bla mun, an nian Prisiyi i ayeliɛ’n su. Bla sɔ’n, ɔ nin i wun Akila be dili junman likawlɛ kpa. Sɛ be man amun wun’m be junman uflɛ’n, an suan be bo. I liɛ’n, amun wun yó aniaan’m be fɛ.—Sa Nga Be Yoli’n 18:2.

17. ?Junman benin yɛ Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun-ɔn?

17 Kɛ be se kɛ be kle sran uflɛ i like’n, Zezi kleli ajalɛ kpa. Zezi si kɛ sran wie mun yɛ bé wá bó jasin fɛ’n niɔn. Asa ekun’n, ɔ si kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be ti sa tɛ yofuɛ. Sanngɛ, ɔ lafili su kɛ be kwla di junman’n i dan kpa trɛ i liɛ’n. (Zan 14:12) I sɔ’n ti, ɔ kleli be jasin fɛ’n i bolɛ. Yɛ be niannin su be boli i kpa be juli nvlenvle kwlaa nga be kwla kɔ su lɔ’n.—Kolɔsfuɛ Mun 1:23.

18. (a) ?Junman benin yɛ cɛn wie lele é dí-ɔ? (b) ?Sanngɛ dɔ nga su’n, junman benin yɛ ɔ fata kɛ e di-ɔ?

18 Kɛ Zezi wuli’n, Zoova cɛnnin i. Kpɛkun, ɔ mɛnnin i junman dan kpa ekun kɛ ɔ di. Yɛle kɛ, ɔ mannin Zezi i atin kɛ ɔ “sie mmusu mun, nin kpɛnngbɛn mun, nin bae, nin be nga be sie sran mun ɔ nin sran nga be lɛ dunman’m be kwlaa.” (Efɛzfuɛ Mun 1:19-21) Sɛ e wu naan Armagedɔn w’a ju’n, Zoova cɛ́n e. Kpɛkun mɛn klanman’n nun lɔ’n, ɔ́ mán e aklunjuɛ junman kpanngban kpa kɛ e di. Sanngɛ dɔ nga su’n, maan e tu e klun e bo jasin fɛ’n. Yɛ maan e kle sran’m be like naan be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie. Sɛ e ti gbanflɛn annzɛ talua o, annzɛ sran oke o, maan e kwlakwla e “di e Min’n i junman’n kpa” e wɔ e ɲrun tititi.—1 Korɛntfuɛ Mun 15:58.