Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Zanvie 2017

?Amun si sɔ?

?Amun si sɔ?

?Kɛ lalafuɛ nun sran’m bé tú ajalɛ’n, be yo sɛ yɛ be fa sin’n be kɔ-ɔ?

Bo Bolɛ ndɛ tre 22 nun’n, Ɲanmiɛn seli Abraamun kɛ ɔ wɔ lika kun mmua kpa naan ɔ ko yi tɛ mɛn i. Biblu’n waan: ‘Yɛ Abraam fá yie’n tɛ́kɛ i wa Izaak ti su-ɔ, yɛ i bɔbɔ fá sin’n nin laliɛ niɔn, yɛ be sran nɲɔn’n bé nánti bé kɔ́-ɔ.’—Bo Bolɛ 22:6.

Wafa nga laa sran’m be yo naan b’a sɔ sin’n, Biblu’n kɛnmɛn i ndɛ. ?Kɛ Abraamun nin Izaaki bé kɔ́’n, be dun mmua sɔli sin yɛ be fa trali nun-ɔn? Fluwa sifuɛ kun seli kɛ, kɛ bé “tú ajalɛ’n, be kwlá sɔman sin be traman nun sa trilili.” Ɔ maan atrɛkpa’n, Abraamun nin Izaaki be fali like kwlaa nga be kwla fa sɔ sin’n.

Sran wie’m be kusu be waan lalafuɛ nun’n, sin trɔlɛ’n timan pɔpɔ. Ɔ maan atrɛkpa’n, sɛ sran wie w’a dun mmua trɔ sin’n, be fa wie. Fluwa sifuɛ sunman be waan i sɔ yɛ Abraamun yoli-ɔ. Kɛ bé tú ajalɛ’n, atrɛkpa’n, ɔ fali sin guɛli i talie kun nun yɛ ɔ fa ɔli-ɔ. (Ezai 30:14) Ɔ maan sɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ trɔ́ sín’n, ɔ fa yie kan tiɛn i nuan. Kpɛkun, w’a sɔ i nuan.