Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Maan e bu e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n i like kpa dan

Maan e bu e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n i like kpa dan

Lika kwlaa nga e Min’n i Wawɛ’n wo lɛ’n, be di alaje.” —2 KORƐNTFUƐ MUN 3: 17.

JUE: 62, 65

1, 2. (a) ?E klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n, i su ndɛ fanunfanun benin yɛ sran’m be kan-ɔn? (b) ?Sanngɛ, ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn? (c) ?Kosan benin mun yɛ like suanlɛ nga wá tɛ́ be su-ɔ?

CƐN kun mɔ bla kun waan ɔ́ fá ajalɛ kun’n, ɔ seli i janvuɛ’n kɛ: “Nán yo naan n bu akunndan lele. Kle min ajalɛ kun maan n fa.” Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, sran kun kwla bu akunndan fa ajalɛ. Sanngɛ bla sɔ’n, ɔ kunndɛli kɛ sran uflɛ yɛ ɔ kle i ajalɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ fa’n niɔn. ?Yɛ wɔ li? ?A klo ajalɛ falɛ? ?Annzɛ kusu, sran uflɛ yɛ a kunndɛ kɛ ɔ kle wɔ ajalɛ kun naan w’a fa-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a bu e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n niɔn?

2 E klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n i su ndɛ nga sran’m be kan’n, ɔ ti fanunfanun. Sran wie’m be se kɛ e faman e klunklo ajalɛ. Be waan sa kwlaa nga e yo be’n, Ɲanmiɛn dun mmua siesieli be. Wie mun ekun be se kɛ, sɛ e sie e bɔbɔ e wun’n, yɛ é sé kɛ e fa e klunklo ajalɛ-ɔ. Sanngɛ, Biblu’n kle e kɛ Ɲanmiɛn mianman sran. Wafa ng’ɔ yili e’n ti’n, e kwla bu akunndan e fa ajalɛ. (An kanngan Zozie 24:15 nun.) ?Sanngɛ, ajalɛ ngba yɛ e le atin e fa-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata  kɛ e bu e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n niɔn? ?Kɛ é fá ajalɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klo Zoova-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e wiengu’m be le atin be fa be klunklo ajalɛ-ɔ? Biblu’n tɛ kosan cinnjin sɔ’m be su.

LIKE NGA ZOOVA NIN ZEZI BE KLE E’N

3. ?Ngue yɛ wafa nga Zoova yo ninnge mun’n, ɔ kle e-ɔ?

3 Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ le atin yo like kwlaa-ɔ. Sanngɛ, wafa ng’ɔ yo ninnge mun’n, ɔ kle e ajalɛ kpa. I wie yɛle kɛ, ɔ fali Izraɛlifuɛ mun yoli “i liɛ klonglo.” (Mmla’n 7:6-8) Like kun ti yɛ ɔ fɛli i sɔ ajalɛ’n niɔn. Yɛle kɛ, ɔ tɛli i janvuɛ Abraamun i nda. Yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yía nda sɔ’n i nuan. (Bo Bolɛ 22:15-18) Ajalɛ kwlaa nga Zoova fa be’n, be kle kɛ ɔ klo sran naan ɔ yo sa i nuan su. Wafa ng’ɔ tuli Izraɛlifuɛ’m be fɔ’n, ɔ kle sɔ weiin. Kɛ be yaci sa tɛ’n i yolɛ’n, Zoova kle kɛ ɔ klo be naan ɔ si aunnvuɛ. Ɔ seli kɛ: “Ń yó maan Izraɛlfuɛ’m bé yáci be nyin nyɔnnyɔn siesielɛ. Ń wá kló be klolɛ kpa.” (Oze 14:5) Zoova kle e ajalɛ klanman. Yɛle kɛ ajalɛ nga é fá’n, maan e fa be sran’m be kpa yolɛ ti.

I nun mɔ Zezi o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be nantili klanman. W’a nianman Satan nin anzi ɲin keklefuɛ’m be ayeliɛ’n su.

4, 5. (a) ?Sran klikli nga Ɲanmiɛn yili i m’ɔ kwla fɛ i klunklo ajalɛ’n yɛle wan? (b) ?Sanngɛ, kɛ ɔ́ fá ajalɛ’n, ngue yɛ ɔ yoli i cinnjin-ɔn? (c) ?Kosan benin yɛ ɔ fata kɛ e tinuntinun e fa usa e wun-ɔn?

4 Wafa nga Zoova yili anzi nin klɔ sran mun’n ti’n, be kwla fa be klunklo ajalɛ. Zezi yɛ ɔ ti Zoova i sa nuan like klikli’n niɔn. Ɔ yili Zezi kɛ i bɔbɔ sa, yɛ ɔ kwla fɛ i klunklo ajalɛ. (Kolɔsfuɛ Mun 1:15) ?Sanngɛ, ngue yɛ Zezi yoli-ɔ? I nun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be nantili klanman. W’a nianman Satan nin anzi ɲin keklefuɛ’m be ayeliɛ’n su. Kɛ ɔ bali asiɛ’n su wa’n, w’a kplinman su kɛ Satan lɛkɛ i. (Matie 4:10) Le kunngba nga bé wá kún i’n, kɔnguɛ’n, ɔ srɛli i Si Ɲanmiɛn naan w’a yomɛn i bɔbɔ i klun sa. Ɔ seli kɛ: “N Si, sɛ ɔ ti ɔ klun su’n, maan nyrɛnnɛn wie nga to fuan min! Sanngɛ nán yo nga n klo kɛ ɔ yo su’n, sanngɛ yo nga a klo kɛ á yó i su’n.” (Lik 22:42) Nanwlɛ, Zezi w’a yomɛn i bɔbɔ i klun sa. Sa’n kwlaa nun’n, ɔ kunndɛli kɛ Zoova ɲan ɲrun. ?E kwla nian Zezi i ayeliɛ sɔ’n su?

5 Ɛɛn, afin Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa wie. (Bo Bolɛ 1:26) Sanngɛ, e leman atin e yoman sa ngba kɛ Ɲanmiɛn sa. Biblu’n kle kɛ like nga Ɲanmiɛn mannin e atin kɛ e yo’n, yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ. I wie yɛle kɛ, w’a manman bla’m be atin kɛ be sie yasua mun. Yɛ w’a manman ba’m be atin kɛ be sie be si nin be nin mun. (Efɛzfuɛ Mun 5:22; 6:1) ?Kɛ é fá e klunklo ajalɛ’n, e wun i wlɛ kɛ e leman atin e yoman sa ngba? Sɛ e kunndɛ kɛ é ɲán anannganman nguan’n, ɔ ti cinnjin kpa kɛ e wun i wlɛ sɔ.

 SRAN WIE’M BE KLUNKLO AJALƐ NGA BE FALI’N

6. ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ, kɛ e leman atin e yoman sa ngba’n, e di alaje-ɔ?

6 Kannzɛ e leman atin e yoman sa ngba’n, sanngɛ e kwla di alaje. I kpa bɔbɔ’n, kɛ e leman atin e yoman sa ngba’n, ɔ ti kpa dan. Wienun-ɔn, e le loto. Yɛ e kunndɛ kɛ é kɔ́ klɔ wie su. Sanngɛ, atin nga é fá é kɔ́’n, b’a kpɛman mmla fi b’a sieman su. Ɔ maan, sɛ sran kun waan ɔ́ sín bɛ su annzɛ fama su’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. Yɛ sɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ císɛn i loto’n nun kekle’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. ?I lɛ nun’n, atin sɔ’n i su falɛ’n yó e fɛ? Cɛcɛ, afin e kwla yo asidan. I sɔ’n kle kɛ, kɛ be kle e like nga e kwla yo’n annzɛ e kwlá yoman’n, e ngba e di alaje. Zoova kle e like nga e le atin e yo’n, ɔ nin nga e leman atin e yoman’n. Biblu’n kan ajalɛ nga sran wie’m be fali’n i ndɛ. Like suanlɛ nga wá kán be ndɛ.

7. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ klɔ sran’n timan kɛ nnɛn mun sa-ɔ? (b) ?Adam i klunklo ajalɛ m’ɔ kwla fa’n ti’n, ngue yɛ ɔ yoli-ɔ?

7 Wafa nga Zoova yili anzi mun’n ti’n, be kwla fa be klunklo ajalɛ. Adam kusu, Ɲanmiɛn w’a yimɛn i kɛ nnɛn mun sa. Adam kwla fɛ i klunklo ajalɛ. ?I sɔ’n ti, ngue yɛ ɔ kwla yoli-ɔ? Ɔ tɔnnin nnɛn’m be dunman. Biblu’n waan Ɲanmiɛn fali nnɛn mun “bali sran’n i wun lɛ kɛ ɔ tɔn be dunman naan ɔ nian.” Wafa nga nnɛn kun fa ti’n, i su yɛ Adam niannin naan w’a tɔn i dunman-ɔn. Ɲanmiɛn w’a kaciman be dunman sɔ mun. I kpa bɔbɔ’n, “dunman kwlaa nga sran’n ko tɔn nnɛn kun’n, i yɛ ɔ ti i dunman-an.”—Bo Bolɛ 2:19.

8. (a) ?Ajalɛ tɛ benin yɛ Adam fali-ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ ajalɛ ng’ɔ fali’n i bo’n guali-ɔ?

8 Zoova kunndɛli kɛ Adam yo naan asiɛ wunmuan’n kaci lika klanman. Ɔ seli Adam kɛ: “An trɛ, an sɔn kpa, an yi asiɛ’n, an sie i. Jenvie’n nun jue mun nin anunman bɔ be tu sin nglo lɔ’n mun, ɔ nin nnɛn nga be wlan asiɛ’n su’n, amun sie be kwlakwla.” (Bo Bolɛ 1:28) Sanngɛ, Adam fali ajalɛ tɛ. Ɔ dili waka mma nga Ɲanmiɛn w’a mɛnmɛn i atin kɛ ɔ di’n. Adam i klunklo ajalɛ sɔ m’ɔ fali’n ti’n, lele nin andɛ’n, sran’m be wun be ɲrun. (Rɔmfuɛ Mun 5:12) Ajalɛ nga Adam fali’n i bo’n w’a guaman kpa mlɔnmlɔn. Maan e wla kpɛn i sɔ’n su titi. I liɛ’n, e su yoman like nga Zoova w’a manman e atin kɛ e yo’n.

Izraɛlifuɛ’m be kplinnin su kɛ Ɲanmiɛn fa be yo i liɛ mlɔnmlɔn naan like kwlaa ng’ɔ se kɛ be yo’n, bé yó.

9. (a) ?Ajalɛ benin yɛ Izraɛlifuɛ’m be kwla fa-ɔ? (b) ?Ngue yɛ be seli Zoova kɛ bé yó-ɔ?

9 Ajalɛ nga Adam nin Ɛvu be fali’n ti’n, sran’m be kwlaa be yo sa tɛ, yɛ be wu. Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, e kwla fa e klunklo ajalɛ. Wafa nga Ɲanmiɛn nin Izraɛlifuɛ’m be trannin’n, ɔ kle sɔ weiin. Yɛle kɛ, sɛ Izraɛlifuɛ’m be klo’n, be kwla kplin su kɛ Ɲanmiɛn fa be yo i liɛ klonglo. (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:3-6) I sɔ yɛ be yoli-ɔ. Yɛle kɛ, like nga Ɲanmiɛn waan be yo’n, be kplinnin su kɛ bé  yó. Be kwlaa be seli kɛ: “Like kwlaa nga Anannganman waan e yo’n, é yó.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 19:8) Sanngɛ kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, b’a yoman sɔ. Nán e yo kɛ be sa le. E klunklo ajalɛ kwlaa nga é fá’n, maan e bu Zoova i akunndan, yɛ e nanti i mmla’m be su.—1 Korɛntfuɛ Mun 10:11.

10. ?Ndɛ benin yɛ ɔ o Ebre Mun ndɛ tre 11 nun m’ɔ kle kɛ klɔ sran’n kwla fa ajalɛ ng’ɔ yo Ɲanmiɛn fɛ’n niɔn? (An nian desɛn ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

10 Ebre Mun ndɛ tre 11 nun’n, Pɔlu kannin yasua nin bla 16 be ndɛ. Sran sɔ’m be yoli like nga Ɲanmiɛn seli be kɛ be yo’n. I sɔ’n ti, Ɲanmiɛn yrali be su dan. Yɛ be lafili su kɛ bé ɲán like nga Ɲanmiɛn fa sieli be ɲrun’n. Sran sɔ’m be nun kun yɛle Nowe. Ɔ lafili Ɲanmiɛn su dan. I sɔ’n ti, kɛ Ɲanmiɛn kleli i wafa ng’ɔ fata kɛ ɔ bobo mmeli kun’n, ɔ niannin su boboli. Ɔ maan, i bɔbɔ nin i awlofuɛ’m be fiteli nun, yɛ sran’m be osu w’a nunnunman. (Ebre Mun 11:7) Abraamun nin Sara be ɲin yili Ɲanmiɛn kpa wie. Ɔ maan, be ko trannin mɛn nga Ɲanmiɛn seli kɛ be ko tran nun’n i nun. Kɛ be ɔli m’ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, sɛ be klo kɛ bé sá be sin Ir lɔ’n, nn be “sali be sin.” Sanngɛ, b’a yoman sɔ. Be ɲin trannin like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be’n i su titi. Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan: “Be kunndɛli nvle nga i kpa tra nvle sɔ’n.” (Ebre Mun 11:8, 13, 15, 16) Moizi kusu, Ezipti lɔ ninnge kpakpa’m b’a yomɛn i cinnjin. Ɔ kloli kɛ “be kle i nin Nyanmiɛn sran’m be nyrɛnnɛn tra kɛ ɔ di mɛn’n b’ɔ ti le nnyɔn kun like’n.” (Ebre Mun 11:24-26) Maan e nian sran sɔ’m be ayeliɛ’n su. Yɛle kɛ, maan e yo like nga Ɲanmiɛn se kɛ e yo’n.

11. (a) ?Ajalɛ cinnjin kpa benin yɛ e kwla fa-ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ e kunndɛ kɛ é fá ajalɛ kpa-ɔ?

11 Kɛ ɔ yo naan e bu akunndan naan e fa ajalɛ kun’n, e kwla se sran kun kɛ ɔ kle e ajalɛ ng’ɔ fata kɛ e fa’n. Sɛ e yo sɔ’n, e su kwlá yoman like cinnjin kpa kun. Like sɔ’n, Mmla’n 30:19, 20 kɛn i ndɛ. (An kanngan nun.) I ndɛ mma 19 nun’n, e wun kɛ Ɲanmiɛn seli Izraɛlifuɛ mun kɛ be fa ajalɛ kun. Kpɛkun i ndɛ mma 20 nun’n, ɔ seli be kɛ be yo like ng’ɔ kle kɛ be klo i sakpa’n. E kusu, e kwla fa ajalɛ kɛ é sú Zoova. Kɛ e fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n, e kle kɛ e klo Zoova. Kpɛkun, Zoova ɲan ɲrun.

NÁN E FA AJALƐ NG’Ɔ TI TƐ’N

12. ?Kannzɛ e kwla fa e klunklo ajalɛ’n, sanngɛ ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo-ɔ?

12 Wienun-ɔn, y’a cɛ e janvuɛ kun i like kpa kun. ?Sɛ e wun kɛ ɔ su saci like sɔ’n, annzɛ ɔ su fa yo sran’m be abɔlɛ’n, wafa sɛ yɛ ɔ́ yó e-ɔ? Nanwlɛ, ɔ su yoman e fɛ. Zoova kusu cɛli e like kpa kun. Yɛle kɛ, ɔ mannin e atin kɛ e fa e klunklo ajalɛ. Kɛ ɔ wun kɛ e ɲinfu e fa ajalɛ ng’ɔ ti tɛ’n, annzɛ e yo e wiengu’m be abɔlɛ’n, ɔ yomɛn i fɛ mlɔnmlɔn. Biblu’n se kɛ “kɛ mɛn’n ɔ́ kɔ́ i bue nuan’n,” sran’m be su “si-man ye.” (2 Timote 3:1, 2) ?Sanngɛ e liɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle Zoova kɛ e si ye-ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a faman ajalɛ tɛ-ɔ?

13. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan y’a faman ajalɛ tɛ-ɔ?

13 Sran nga e klo kɛ é trɛ́ i janvuɛ’n, yɛ e tra-ɔ. Tralɛ nga e klo kɛ é wlá’n, yɛ e wla-ɔ. Wafa nga e klo kɛ é wláwlá e wun’n, yɛ e wlawla-ɔ. Asa ekun’n, wafa nga e klo kɛ é yíyí e ɲin su’n, yɛ e yiyi-ɔ. Sanngɛ, ɔ fataman kɛ e niɛn i sɔ’n ti  naan e yo like ng’ɔ jɔman Ɲanmiɛn klun’n, annzɛ e nian be nga be suman Ɲanmiɛn’n be ayeliɛ’n su. (An kanngan 1 Piɛr 2:16 nun.) Nanwlɛ, ɔ fataman kɛ e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n ti, e ɲinfu e yo sa tɛ. Sanngɛ, maan e yo sa kwlaa i “nuan su maan Nyanmiɛn nyan nyrun.”—1 Korɛntfuɛ Mun 10:31; Galasifuɛ Mun 5:13.

14. ?Ngue ti yɛ Zoova su yɛ ɔ fata kɛ e lafi-ɔ?

14 Zoova waan: “Min Anannganman bɔ n ti amun Nyanmiɛn’n, n kle amun like, amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n kle amun-ɔn. Min yɛ n kle amun atin ng’ɔ fata kɛ amun sin nun nin-ɔn.” (Ezai 48:17) I sɔ’n ti, ɔ fata kɛ e lafi Zoova su. Like ng’ɔ se kɛ e yo’n, maan e yo naan y’a faman ajalɛ tɛ. Maan e wun i wlɛ kɛ “sran’n i nguan’n nun-mɛn i sa nun. Ajalɛ ng’ɔ tu’n ɔ fin-mɛn i.” (Zeremi 10:23) Adam nin Izraɛlifuɛ wie’m b’a nantiman atin nga Zoova kleli be’n su. Afin be lafili be bɔbɔ be akunndan liɛ’n su. Nán e nian be ayeliɛ’n su. Maan “Anannganman i su yɛ [e] lafi-ɔ.”—Nyanndra Mun 3:5.

SRAN KUN LE ATIN FƐ I KLUNKLO AJALƐ

15. ?Ngue yɛ ndɛ ng’ɔ o Galasifuɛ Mun 6:5 nun’n, ɔ kle e-ɔ?

15 Maan e wun i wlɛ wie kɛ sran kwlakwla le atin fɛ i klunklo ajalɛ. I sɔ’n ti, sɛ sran kun fa ajalɛ wie’n, ɔ fataman kɛ e kɛn i wun ndɛ tɛ. Kannzɛ e ngba e ti Klistfuɛ’n, e kwlá faman ajalɛ kunngba’n sa’n kwlaa nun. I wie yɛle wafa  nga Klistfuɛ kun kwla di i mɛn’n, ɔ nin wafa ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sú Ɲanmiɛn kpa’n. Maan e wla kpɛn ndɛ ng’ɔ o Galasifuɛ Mun 6:5 nun’n i su titi. (An kanngan nun.) Nanwlɛ, maan e wun i wlɛ kɛ sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ’n niɔn. I liɛ’n, e su kanman e niaan Klistfuɛ kun i wun ndɛ tɛ.

Ajalɛ nga e fa’n, nán e mian e wiengu mun kɛ be fa wie. (An nian ndɛ kpɔlɛ 15 nun.)

16, 17. (a) ?Akplowa benin yɛ ɔ tɔli Klistfuɛ nga be o Korɛnti lɔ’n be afiɛn-ɔn? (b) ?Ngue yɛ Pɔlu yoli-ɔ? (c) ?Nguɛ yɛ i sɔ’n kle e-ɔ?

16 Maan e fa sa kun mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n e nian. Sa sɔ’n kle e like nga ti yɛ sɛ e niaan Klistfuɛ kun fa ajalɛ kun’n, ɔ fataman kɛ e kɛn i wun ndɛ tɛ’n. Yɛle kɛ laa Korɛnti lɔ asɔnun’n nun’n, akplowa tɔli amuɛn nnɛn mɔ be yo i atɛ gua bo lɔ’n su. Klistfuɛ wie’m be to nnɛn sɔ’n be di. Afin be waan amuɛn’n timan like nanwlɛ. Sanngɛ Klistfuɛ nga be sɔli amuɛn laa’n, be waan sran ng’ɔ di i sɔ nnɛn’n, nn w’a sɔ amuɛn. (1 Korɛntfuɛ Mun 8:4, 7) Ndɛ sɔ ti’n, ɔ ka kan naan asɔnun’n i nun w’a bubu. ?Ngue yɛ Pɔlu yoli naan i niaan Klistfuɛ’m b’a wun ndɛ sɔ’n i su akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n i wlɛ-ɔ?

17 Pɔlu dun mmua kpɛnnin be wla kɛ, nán aliɛ ti yɛ Ɲanmiɛn klun jɔ sran kun wun-ɔn. (1 Korɛntfuɛ Mun 8:8) Kpɛkun, ɔ seli be kɛ maan be nian be wun kpa, naan like nga sran kun wun i wlɛ kɛ “sɛ ɔ yo-ɔ ɔ ti-man sa fi’n,” w’a saciman be nga be wunmɛn i wlɛ kpa’n be akunndan’n. (1 Korɛntfuɛ Mun 8:9) I sin’n, be nga be waan be kwlá dimɛn i sɔ nnɛn’n, ɔ seli be kɛ nán be bu be nga be di’n be fɔ. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:25, 29, 30) I sɔ’n kle kɛ ninnge cinnjin wie’m be yolɛ’n nun’n, Klistfuɛ kun bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ ɔ fa ajalɛ ng’ɔ klo’n niɔn. Sɛ ɔ ti sɔ’n, ninnge kanngan wie’m be yolɛ’n nun’n, sɛ e niaan kun fɛ i klunklo ajalɛ’n, ɔ fatman kɛ e kɛn i wun ndɛ tɛtɛ.—1 Korɛntfuɛ Mun 10:32, 33.

18. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klunklo ajalɛ mɔ e kwla fa’n, ɔ yo e fɛ dan-ɔn?

18 Zoova maan e kwla fa e klunklo ajalɛ. I sɔ’n ti, e di alaje. (2 Korɛntfuɛ Mun 3:17) Kɛ e bu i sɔ liɛ’n i akunndan’n, ɔ yo e fɛ dan. Afin e kwla fa ajalɛ e kle Zoova kɛ e klo i. I sɔ’n ti, maan cɛn kwlakwla e fa ajalɛ ng’ɔ jɔ Zoova klun’n. Kpɛkun, maan e wun i wlɛ kɛ sran kwlakwla le atin fɛ i klunklo ajalɛ.