Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2017

Be nga be kunndɛman ninnge kpanngban’n be liɛ su ti ye

Be nga be kunndɛman ninnge kpanngban’n be liɛ su ti ye

BE FLƐ aniaan kun kɛ Daniɛli. I yi’n suan Miriamun. Ɛspaɲin lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Barselɔnun’n, i su lɔ yɛ be tran-ɔn. Afuɛ 2000, Sɛptanblu nun yɛ be jali-ɔ. Daniɛli nin i yi’n be tran pɔɔ nun. Daniɛli waan: “Junman nga e di’n, ɔ ti junman kpa. Ɔ maan, e di like otɛli dandan’m be nun. E tu ajalɛ e kɔ nvle wie’m be nun. Yɛ e wla tralɛ kpakpa mun. Asa ekun’n, e bo jasin fɛ’n i titi.” Sanngɛ, sa kun wa juli.

Daniɛli ɔli nvle kun aɲia nga be yoli i afuɛ 2006 nun’n i bo. Ndɛ kun m’ɔ tili i lɔ’n, ɔ yoli i fɛ. Aniaan ng’ɔ yiyili ndɛ sɔ nun’n, ɔ usali kosan yɛ’n: “?An yo like kwlaa nga an kwla yo naan ‘be nga be su kɔ be kunlɛ’n,’ b’a yaci be nun naan b’a kwla ɲan anannganman nguan’n?” (Nyanndra Mun 24:11) Aniaan’n yiyili nun kɛ jasin fɛ mɔ e bo’n ti’n, sran’m be kwla ɲan nguan. (Sa Nga Be Yoli’n 20:26, 27) Daniɛli seli kɛ: ‘Ɔ yoli min kɛ min yɛ Zoova su kan ndɛ kle min sa.’ Asa ekun’n, aniaan’n yiyili nun kɛ sran ng’ɔ tu i klun di Zoova i junman’n, ɔ di aklunjuɛ dan. Daniɛli si kɛ aniaan di nanwlɛ. Afin, ɔ wun kɛ i yi Miriamun m’ɔ ti atin bofuɛ’n i klun jɔ dan.

Ndɛ sɔ’n wluwluli Daniɛli i wun dan. I sɔ’n ti, ɔ fali ajalɛ wie mun. Ɔ kpɛli dɔ ng’ɔ fa di junman’n su. Ɔ yoli atin bofuɛ. Yɛ ɔ wunnin kɛ sɛ ɔ nin Miriamun be kɔ lika nga be mian jasin bofuɛ’m be wun lɔ’n, bé dí aklunjuɛ dan.

W’A YOMAN PƆPƆ, SANNGƐ BE WA TILI NDƐ FƐ KUN

Afuɛ 2007, Mɛ nun’n, Daniɛli nin Miriamun be yacili be junman’n i dilɛ. Kpɛkun, be ɔli Panama. B’a ɔ nvle sɔ’n nun lɔ le. Karaibu lɔ klɔklɔ nga jenvie’n bo sin yia be’n, be su lɔ yɛ be boli jasin fɛ’n niɔn. Lɔfuɛ’m be nun sunman be kan aniɛn nga be flɛ i kɛ Guayimin’n. Daniɛli nin Miriamun be buli i kɛ sika ng’ɔ o be sa nun’n, ɔ kwla fa be di anglo mɔcuɛ Panama lɔ.

Mmeli nin kpanngɔ yɛ be fa kɔ klɔ’m be su-ɔ. Daniɛli nin Miriamun be wla kpɛn cɛn klikli nga be ɔli jasin fɛ bolɛ’n su. Cɛn sɔ nun’n, be fuli kpanngɔ lele kilo 30. Be fuli kpɔlɛ mun. Wia’n kusu boman aɔwi. Ɔ maan, Daniɛli fɛli dan. I sɔ’n ti’n, ɔ ka kan naan i ɲrun w’a blu. Sanngɛ, lɔfuɛ’m be sɔli be nun klanman. I li kɛ Daniɛli nin i yi be sili Guayimin nun ndɛ wie’m be kan’n, yɛ be sɔli be nun kpa-ɔ. Ɔ maan, w’a cɛman naan b’a kle sran 23 be Biblu’n nun like.

?Kɛ sika ng’ɔ o be sa nun’n wieli’n, ngue yɛ be yoli-ɔ? Daniɛli waan: “Kɛ e buli e sin salɛ Ɛspaɲin lɔ’n i akunndan’n, e ɲinmuɛn klokloli e ti nun. E kunndɛman kɛ é yáci be nga e kle be Biblu’n nun like’n naan é kɔ́.” Sanngɛ kɛ anglo kun sinnin’n, be wa tili ndɛ fɛ kun. Miriamun se kɛ: “Be seli e kɛ e yo ngunmin atin bofuɛ. Kɛ e wunnin kɛ e kwla di e junman’n titi’n, ɔ yoli e fɛ dan.”

LIKE NG’Ɔ MAN BE AKLUNJUƐ DAN’N

Kɛ anuannzɛ’n wa fali ajalɛ uflɛ wie mun afuɛ 2015 nun’n, Daniɛli nin Miriamun b’a kwlá yoman ngunmin atin bofuɛ kun. ?Ngue yɛ be yoli-ɔ? Be lafili ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 37:5 nun’n su. Ɔ se kɛ: “Fa ɔ wun sa’n kwlaa wla Anannganman sa nun. Fa ɔ wla’n guɛ i su, yɛ ɔ́ yó ng’ɔ nin wɔ fata’n ɔ́ mán wɔ.” Be ɲannin junman. Ɔ maan, be kwla yoli titi atin bofuɛ. Kɛ é sé yɛ’n, be o Panama lɔ klɔ nga be flɛ i kɛ Veraguasi’n i su lɔ.

Daniɛli se kɛ: “Kɛ é jáso Ɛspaɲin lɔ’n, y’a bumɛn i kɛ ninnge nga e le be’n bé jú e. Sanngɛ andɛ’n, e wun kɛ be ju e. Ninnge nga be ti cinnjin kpa’n, e sa mianman be wun.” ?Sanngɛ, ngue yɛ ɔ man be aklunjuɛ dan-ɔn? Be waan: “Kɛ e uka wɛtɛɛfuɛ mun mɔ be si Zoova’n, wafa ng’ɔ yo e fɛ’n, ɔ leman wunsu.”