Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Wafa nga siɛ nin niɛn nga be ti aofuɛ’n be kwla nian be mma’m be lika’n

Wafa nga siɛ nin niɛn nga be ti aofuɛ’n be kwla nian be mma’m be lika’n

“Sa fi jɔ-man n klun kɛ kɛ n ti i kɛ m mma’m be fa ndɛ nanwlɛ’n su titi’n sa.”—3 ZAN 4, NW.

JUE: 88, 41

1, 2. (a) ?Ngue yɛ ɔ kle aniaan nga be ti aofuɛ’n be mma’m be yalɛ-ɔ? (b) ?Kosan benin mun yɛ é wá wún be su tɛlɛ’n like suanlɛ nga nun-ɔn?

BE FLƐ bian kun kɛ Zozie. Ɔ nin i si nin i nin be ko trannin nvle uflɛ nun. Ɔ seli kɛ: “Min bakan nun’n, aniɛn nga min si nin min nin be kan’n, yɛ n kɛn i awlo lɔ nin asɔnun’n nun lɔ-ɔ. Sanngɛ, kɛ be wlali min suklu’n, aniɛn nga be kɛn i lika nga e ko trannin lɔ’n, yɛ n kloli i kanlɛ-ɔ. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, aniɛn sɔ’n i ngunmin yɛ n kan-ɔn. Ɔ maan, kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, n timan ndɛ nga be kan’n. Yɛ wafa nga min si nin min nin’n be yo ninnge mun’n, m’an kwlá nianman su kun.” Sran kpanngban be ti kɛ Zozie sa.

2 Andɛ’n, sran miliɔn 240 tra su be tran nvle uflɛ nun. ?Sɛ a ti siɛ annzɛ niɛn naan a o sran sɔ’m be nun wie’n, ngue yɛ á yó naan ɔ mma’m b’a klo Zoova, naan b’a nanti “ndɛ nanwlɛ’n” su titi-ɔ? (3 Zan 4, NW) ?Wafa sɛ yɛ aniaan’m be kwla nian be lika wie-ɔ?

SIƐ NIN NIƐN MUN, AN KLE AMUN MMA’M BE AJALƐ KPA

3, 4. (a) ?Ajalɛ kpa benin yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla kle be mma mun-ɔn? (b) ?Akunndan benin yɛ ɔ fataman kɛ siɛ nin niɛn’m be bu-ɔ?

3 Sɛ amun kunndɛ kɛ amun mma’m be fa be wun mantan  Zoova naan be ɲan anannganman nguan’n, ɔ ti cinnjin kɛ amun kle be ajalɛ kpa. Amun “dun mmua fa amun wun man Nyanmiɛn maan ɔ sie amun.” I liɛ’n, bé fá be wun wlá Zoova sa nun wie cɛn kwlakwla. (Matie 6:33, 34) Maan Zoova i sulɛ’n yo amun cinnjin tra aɲanbeun ninnge’m be kunndɛlɛ’n. Nán amun kunndɛ like kpanngban. Yɛ nán amun fa kalɛ. Amun kunndɛ ɲanmiɛn su lɔ “ninnge kpakpa” mun. Yɛle kɛ amun kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ amun wun. Yɛ nán amun “klo dunman.”—An kanngan Mark 10:21, 22 nun; Zan 12:43.

4 Nán ninnge tɛkɛtɛkɛ’m be yolɛ ti’n, amun ɲin kpa amun mma’m be su. Kɛ be tu be klun be su Zoova, annzɛ be kunndɛman dunman, annzɛ be kunndɛman sika kpanngban’n, amun kan kle be kɛ amun klun jɔ be wun. Sran kpanngban be bu i kɛ ba mun yɛ ɔ fata kɛ be kunndɛ sika be fa man be si nin be nin mun, naan be tran pɔɔ nun-ɔn. Nán amun bu i sɔ wie. Biblu’n se kɛ: “Nán ba kanngan mun yɛ be kunndɛ like man be si nin be nin mun-ɔn, sanngɛ be si nin be nin mun yɛ be kunndɛ like man be-ɔ.”—2 Korɛntfuɛ Mun 12:14.

KƐ AMUN MMA’M BE TIMAN AMUN ANIƐN’N I KPA’N

5. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be fa Zoova i nuan ndɛ’n kle be mma mun titi-ɔ?

5 Kɛ Biblu’n fa kannin’n sa’n, andɛ sran kpanngban mɔ “be aniɛn’n ti ngunminngunmin’n,” be ba Zoova sulɛ. (Zakari 8:23) Siɛ nin niɛn mun, sran ng’ɔ fata kɛ be Biblu’n nun like klelɛ’n yo amun cinnjin kpa’n, yɛle amun mma mun. Sɛ be si Zoova’n, bé ɲán anannganman nguan. (Zan 17:3) Sanngɛ sɛ be timan amun aniɛn’n i kpa’n, amun su kwlá kleman be Ɲanmiɛn ndɛ’n. Kɛ ɔ ko yo naan amun mma’m b’a si Zoova i nuan ndɛ’n, ɔ fata kɛ “amun fa kle” be titi.—An kanngan Mmla’n 6:6, 7 nun.

Be ng’ɔ fata kɛ be Biblu’n nun like klelɛ’n yo amun cinnjin kpa’n, yɛle amun mma mun.

6. ?Kɛ amun kle amun mma mun amun aniɛn’n i kanlɛ’n, ngue ti yɛ i sɔ’n ti kpa-ɔ? (An nian foto ng’ɔ o kan like suanlɛ’n bo i bo lɛ’n.)

6 Sɛ amun mma’m be kɔ suklu’n, bé klé be aniɛn nga be kɛn i amun tranwlɛ lɔ’n. Annzɛ kusu sran uflɛ klé be. I sɔ’n ti’n, amun nin be koko yalɛ titi amun aniɛn’n nun naan be si i kan. Sɛ amun mma’m be ti amun aniɛn’n, ɔ ti kpa dan. Afin, be kwla kan be klun ndɛ kle amun. Asa ekun’n, bé yó akunndanfuɛ. Yɛ bé kwlá bó jasin fɛ’n i kpa klé sran kpanngban. Be flɛ aniaan bla kun kɛ Karolina. I si nin i nin be ko trannin nvle uflɛ nun. Ɔ seli kɛ: ‘Nán e aniɛn’n yɛ be kɛn i asɔnun nga e o nun’n nun-ɔn. Sanngɛ i sɔ’n yoli min fɛ dan. Afin, e kwla ko bo jasin fɛ’n lika nga be mian jasin bofuɛ’m be wun lɔ’n.’

7. ?Sɛ amun mma’m be timan amun aniɛn’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ amun yo-ɔ?

7 Kɛ aofuɛ wie’m be mma’m be ko si be tranwlɛ lɔfuɛ’m be nzuɛn’n, mɔ be ko ti be aniɛn’n, kpɛkun be siman be si nin be nin’m be aniɛn’n i kan kun. Ɔ maan, be nin be kwlá kokoman yalɛ kpa kun. Siɛ nin niɛn mun, sɛ amun mma’m be ti sɔ wie’n, ɔ fata kɛ amun suan amun tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n i kanlɛ wie. I liɛ’n, án kwlá nían amun mma’m be lika kpa. Sɛ be nin be  wiengu’m be su koko yalɛ’n, amún kwlá tíe ndɛ nga be kan’n. Amún sí ninnge nga be fa yiyi be ɲin su’n. Sɛ be di junman kpa suklu lɔ’n, amún wún i wlɛ. Kpɛkun, amun nin be like klefuɛ’m bé kwlá kókó yalɛ. Aniɛn uflɛ kanlɛ timan pɔpɔ. Sanngɛ, sɛ amun ti wun ase kanfuɛ naan amun mian amun ɲin’n, ɔ́ yó ye. Maan e fa sunnzun ase kun e nian. ?Sɛ amun wa kun ti sutrefuɛ’n, amún sé kɛ amun nin i be su kokoman yalɛ? I sɔ’n ti, aniɛn nga amun mma’m be ti i kpa’n, amun suan naan amun nin be b’a kwla koko yalɛ.

8. ?Sɛ amun siman amun tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n i kan kpa’n, ngue yɛ amún yó naan amun mma’m b’a si Zoova-ɔ?

8 Siɛ nin niɛn wie’m be siman be tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n i kan kɛ be mma mun sa. I sɔ’n ti, kɛ ɔ yo naan be fa “Nyanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n” be kle be mma mun’n, ɔ timan pɔpɔ. (2 Timote 3:15) Sanngɛ i kwlaa m’ɔ yoli o, amun kwla kle be like naan be klo Zoova. Be flɛ asɔnun kpɛnngbɛn kun kɛ Sanin. Ɔ seli kɛ: “E manmin siman aniɛn nga e ti’n i kan kpa. Yɛ e nin min niaan bla mun e kusu e simɛn i aniɛn’n i kan kpa. Sanngɛ, ɔ suan Biblu’n nun like, ɔ srɛ Ɲanmiɛn, yɛ ɔ e nin e su Ɲanmiɛn awlo lɔ lemɔcuɛ kwlakwla. Kɛ e wun i sɔ liɛ’n, e wun i wlɛ kɛ ɔ ti cinnjin kɛ e si Zoova.”

9. ?Sɛ ɔ fata kɛ be kle ba’m be like aniɛn nɲɔn nun’n, ngue yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla yo-ɔ?

9 Ba wie’m be liɛ’n, ɔ fata kɛ be kle be like aniɛn nɲɔn nun naan b’a si Zoova. Afin, ɔ le aniɛn nga be kɛn i suklu lɔ’n. Yɛ ɔ le aniɛn nga be kɛn i awlo lɔ’n. I sɔ’n ti, siɛ nin niɛn wie’m be fa fluwa, nin kasɛti, nin video nga be fite aniɛn nɲɔn sɔ’m be nun’n, be fa kle be mma’m be like. I sɔ’n kle weiin kɛ, ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn nga be tran nvle uflɛ nun’n, be mian be ɲin be kle be mma’m be like naan be fa be wun mantan Zoova.

?ANIƐN BENIN NUN YƐ AMÚN YÓ AƝIA MUN-ƆN?

10. (a) ?Sɛ ɔ fata kɛ be yo aɲia mun aniɛn kun nun’n, wan yɛ ɔ́ fɛ́ i sɔ ajalɛ’n niɔn? (b) ?Ngue yɛ siɛ’n kwla yo naan w’a fa ajalɛ ng’ɔ ti kpa’n niɔn?

10 Aniaan nga be ti aofuɛ’n, wie liɛ’n, asɔnun fi yoman aɲia mun be aniɛn’n nun. I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ be yo aɲia mun aniɛn nga be kɛn i be tranwlɛ lɔ’n nun. (Jue Mun 146:9) ?Yɛ sɛ be yo aɲia mun be aniɛn’n nun wie be wun koko lɛ’n nin? I lɛ nun’n, siɛ’n yɛ ɔ fata kɛ ɔ fa ajalɛ kun-ɔn. Sanngɛ kwlaa naan w’a fa ajalɛ kun’n, ɔ fata kɛ ɔ bu akunndan, yɛ ɔ srɛ Zoova. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ ɔ usɛ i yi nin i mma’m be ngwlɛlɛ afɛ. (1 Korɛntfuɛ Mun 11:3) ?Yɛ ngue yɛ ɔ fata kɛ ɔ bu i akunndan-ɔn? ?Biblu’n nun afɔtuɛ benin yɛ ɔ kwla nanti su-ɔ?

Siɛ’n yɛ ɔ kle aniɛn nga i nun yɛ ɔ fata kɛ i awlobo’n yo aɲia mun’n niɔn.

11, 12. (a) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be bu i sin be nian-ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ ba wie’m be kloman kɛ bé súan aniɛn nga be si nin be nin’m be kan’n niɔn?

11 Kɛ ba’m be tran aɲia nga e yo be lemɔcuɛ kwlaa nun’n be bo’n, be suan ndɛ nanwlɛ’n. Sanngɛ, be kwla wunman like nga be suan’n i wlɛ kpa blɛ kpe kan sɔ’n  nun. I sɔ’n ti, siɛ nin niɛn mun, maan amun mma’m be ndɛ lo amun. Amun bu ndɛ nga sin be nian. Yɛle kɛ, kɛ ba’m be tran aɲia nga be yo i aniɛn nga be ti i kpa’n be bo’n, be wun ndɛ’m be wlɛ kpa. Sanngɛ sɛ be timan aniɛn’n i kpa’n, be su kwlá wunman ndɛ’n i wlɛ. (An kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 14:9, 11 nun.) Nán aniɛn nga siɛ nin niɛn’m be kan’n, yɛ ɔ ti ba wie’m be cinnjin-ɔn. Ɔ maan wie liɛ’n, kɛ be kle be like aniɛn sɔ’n nun’n, ɔ wluwluman be wun kpa. I kpa bɔbɔ’n, ba wie’m be kwla tɛ kosan’m be su amun aniɛn’n nun aɲia’m be bo lɔ. Be kwla di junman nga suklu ba’m be di’n wie. Yɛ be kwla ijɔ nzra nun bɔbɔ aniɛn sɔ’n nun. Sanngɛ ndɛ nga be kan’n, ɔ finman be klun lɔ.

12 Asa ekun’n, Zozie mɔ e dun mmua kɛnnin i ndɛ’n i wun ndɛ’n kleli kɛ like uflɛ ti cinnjin tra aniɛn kanlɛ’n. I niaan bla Ɛstɛli seli kɛ: “Ba kanngan’m be liɛ’n, be si nin be nin’m be aniɛn’n, nin be ninnge yolɛ wafa’n, ɔ nin wafa nga be su Ɲanmiɛn’n, ngbaciɛ nunman be afiɛn.” Ɔ maan, sɛ be kloman wafa nga be si nin be nin’m be yo ninnge mun’n, be su suanman be aniɛn’n. Yɛ be su suman Ɲanmiɛn kɛ be sa. ?I sɔ’n ti, ngue yɛ ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be yo-ɔ?

13, 14. (a) ?Ngue ti yɛ aniaan kun nin i yi nin be mma’m be ɔli aɲia nga be yo be be tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n nun’n, be bo-ɔ? (b) ?Ngue yɛ siɛ nin niɛn’n be bɔbɔ be yoli naan be nin Zoova be afiɛn w’a mantan kpa titi-ɔ?

13 Siɛ nin niɛn nga be ti Klistfuɛ’n, be kle kɛ be mma’m be ndɛ lo be dan. (1 Korɛntfuɛ Mun 10:24) Zozie nin Ɛstɛli be si’n suan Samiɛli. Ɔ seli kɛ: “E nin min yi’n, e niannin e mma’m be kpa naan é wún aniɛn ng’ɔ fata kɛ e yo aɲia’m be nun naan Ɲanmiɛn ndɛ’n w’a wluwlu be wun’n. Yɛ e srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ kle e ajalɛ ng’ɔ fata kɛ e fa’n. Ajalɛ nga e fali’n, ɔ timan e liɛ’n su. Sanngɛ, e wunnin kɛ kɛ ba’m be tran aɲia nga be yo be e aniɛn’n nun’n be bo’n, be ɲanman su ye kpa. I sɔ’n ti, aɲia nga be yo i be tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n nun’n, be bo yɛ e ɔli titi-ɔ. Yɛ e ngba e nin aniaan nga be kan aniɛn sɔ’n e boli jasin fɛ’n. Cɛn kunngun’n, e yia aniaan sɔ mun naan e wla asa, annzɛ e ko yiyi e ɲin su. I kwlaa sɔ’n ti’n, be fali be wun mantannin aniaan mun. Yɛ be fali be wun mantannin Zoova wie kɛ sran kun nin i si annzɛ i janvuɛ sa. E wunnin kɛ i sɔ’n ti cinnjin tra e aniɛn’n i tilɛ’n.”

14 Samiɛli seli ekun kɛ: “Sanngɛ e nin min yi’n e ɔli aɲia nga be yo i e aniɛn’n nun’n, be bo wie. E yoli sɔ naan y’a kwla fa e wun y’a mantan Ɲanmiɛn kpa titi. E ɲanman e ti. Yɛ afɛ’n o e su. Sanngɛ, e wun kɛ Zoova yrali e su. E mma nsan’m be ngba be di Zoova junman blɛ kwlaa nun. I sɔ’n ti, é lɛ́ i ase.”

LIKE NGA BA’M BE KWLA YO’N

15. ?Ngue ti yɛ aniaan bla Klistina wa yoli aɲia mun aniɛn nga be tranwlɛ lɔfuɛ’m be kan’n, i nun-ɔn?

15 Kɛ ba’m be yo kaklaka’n, wie liɛ’n, be kunndɛ kɛ bé yó aɲia mun aniɛn nga be ti i kpa’n i nun. I liɛ’n, bé sú Zoova kpa. Sɛ ba’m be yo sɔ’n, nán maan siɛ nin niɛn’m be bu i kɛ be su yo ɲin kekle be su. Be flɛ aniaan bla kun kɛ Klistina. Ɔ seli kɛ: “Aniɛn nga min si nin min nin be kan’n, n ti i kanngan. Sanngɛ, kɛ e kɔ aɲia’m be bo’n, n wunman ndɛ nga be kan’n i wlɛ kpa. Kɛ n ɲannin afuɛ 12, n ɔli aɲia kun  bo. Aniɛn nga e kɛn i suklu lɔ’n, i nun yɛ be yoli aɲia sɔ’n niɔn. Cɛn sɔ’n nun yɛ n wunnin kɛ ndɛ nga be su kan’n ti nanwlɛ-ɔ. Kpɛkun, kɛ n boli Ɲanmiɛn srɛlɛ bo aniɛn nga e kɛn i suklu lɔ’n nun’n, i sɔ’n yoli min ye dan ekun. N kwla kannin min klun ndɛ kleli Zoova.” (Sa Nga Be Yoli’n 2:11, 41) Kɛ Klistina ɲannin afuɛ 18, ɔ boli sa sɔ’n su kleli i si nin i nin. Yɛ ɔ fali ajalɛ kɛ ɔ́ yó aɲia nga be yo be be tranfuɛ’m be aniɛn’n nun’n wie. I waan: “Zoova i su ndɛ nga n tili i aniɛn nga e kɛn i suklu lɔ’n nun’n ti’n, n fali ajalɛ kun.” W’a cɛman, Klistina yoli titi atin bofuɛ. Yɛ i klun jɔ dan.

16. ?Ngue ti yɛ kɛ Nadia w’a kwlá ɔman aɲia nga be yo i be tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn nun’n be bo’n, ɔ yoli i fɛ-ɔ?

16 ?Gbanflɛn nin talua mun, amun kunndɛ kɛ amún trán aɲia nga be yo be amun tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n nun’n, be bo? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue ti-ɔ? ?Amun bu i kɛ sɛ amun tran aɲia sɔ’m be bo’n yɛ amún fá amun wun mántan Zoova kpa-ɔ? (Zak 4:8) ?Annzɛ amun kunndɛman kɛ amun si nin amun nin be nian amun su cɛn kwlakwla ti-ɔ? ?Annzɛ kusu amun kunndɛman kɛ amún tú amun klun sú Ɲanmiɛn ti-ɔ? Be flɛ aniaan bla kun kɛ Nadia. Kɛ é sé yɛ’n, ɔ di junman Betɛli lɔ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e nin min niaan mun e ɲinnin kan’n, e kunndɛli kɛ é kɔ́ aɲia nga be yo i e tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n nun’n be bo.” Sanngɛ, be si nin be nin be si kɛ sɛ be kɔ lɔ’n, be su faman be wun mantanman Zoova kpa. Nadia waan: “Siɛn’n, e wun kɛ e si nin e nin be kplinnin be ɲin be kleli e be aniɛn’n, yɛ aɲia nga be yomɛn i lɔfuɛ’m be aniɛn’n nun’n, be bo yɛ e ɔli titi-ɔ. I sɔ’n yoli e ye dan. Yɛ e kwla kleli e wiengu’m be like naan be si Zoova.”

WAFA NGA E KWLA UKA SIƐ NIN NIƐN MUN’N

17. (a) ?Wan mun yɛ Zoova kunndɛ kɛ be ta ba mun-ɔn? (b) ?Ngue yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla yo naan b’a ta be mma mun e Min’n liɛ’n su-ɔ?

17 Zoova kunndɛ kɛ siɛ nin niɛn’m be kle be mma’m be like naan be si i. W’a seman kɛ ba’m be nannan mun annzɛ sran uflɛ yɛ ɔ di i sɔ junman’n niɔn. (An kanngan Nyanndra Mun 1:8; 31:10, 27, 28 nun.) Sanngɛ, sɛ siɛ nin niɛn’m be timan be tranwlɛ lɔfuɛ’m be aniɛn’n, e kwla uka be naan b’a kle be mma’m be like. I sɔ’n ti, sɛ be se e kɛ e uka be’n, nán e bu i kɛ be su klɛn be mma mun mán e. Maan e wun i wlɛ kɛ be kunndɛ kɛ bé tá “be kpa e Min’n liɛ’n” su’n, i ti yɛ be fɛ i sɔ ajalɛ’n niɔn. (Efɛzfuɛ Mun 6:4) I lɛ nun’n, be kwla usa asɔnun kpɛnngbɛn’m be ngwlɛlɛ afɛ naan be kle be wafa ng’ɔ fata kɛ be nin be mma’m be su Ɲanmiɛn awlo lɔ’n. Annzɛ like nga bé yó naan be mma’m b’a ɲan janvuɛ kpa’n.

Kɛ siɛ nin niɛn nin be mma’m be fa be wun mantan aniaan mun’n, be ngba be ɲan su ye. (An nian ndɛ kpɔlɛ 18 nin 19 be nun.)

18, 19. (a) ?Wafa sɛ yɛ aniaan’m be kwla uka gbanflɛn nin talua mun-ɔn? (b) ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ siɛ nin niɛn’m be yo i titi-ɔ?

18 Cɛn kunngun’n, siɛ nin niɛn’m be kwla yia awlobo wie mun naan be nin be su Ɲanmiɛn awlo lɔ. Asa ekun’n, kɛ ba’m be nin aniaan’m be bo jasin fɛ likawlɛ’n, annzɛ be yo ninnge wie mun likawlɛ’n, i sɔ’n uka be kpa. (Nyanndra Mun 27:17) Sanin mɔ e kɛnnin i ndɛ’n seli kɛ: “N wla te kpɛn aniaan nga be niannin min lika’n be su.” Ɔ se ekun kɛ: “Kɛ be man min junman nga suklu ba’m be di i aɲia’n i bo lɔ’n, be ukali min. Be kleli min ninnge kpanngban titi. Asa ekun’n, e yiyili e ɲin su likawlɛ. I sɔ’n yoli min fɛ dan.”

19 Sɛ siɛ nin niɛn’m be se e kɛ e kle be mma’m be like’n, maan e wla ba sɔ’m be  fanngan kɛ be ɲin yi be. I lɛ nun’n, maan e kan be si nin be nin’m be wun ndɛ kpa e kle be. Yɛ nán e yo e wun kɛ e yɛ e ta ba sɔ mun-ɔn. Asa ekun’n, maan e nian e wun su naan aniaan mun, annzɛ sran wie’m b’a bumɛn i kɛ e su kunndɛ ba sɔ mun. (1 Piɛr 2:12) Kannzɛ siɛ nin niɛn’m be kwla se sran uflɛ kɛ ɔ uka be’n, sanngɛ maan be wun i wlɛ kɛ be yɛ ɔ fata kɛ be kle be mma’m be like naan be si Ɲanmiɛn-ɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ fataman kɛ be ɲin kpa sran ng’ɔ uka be mma mun’n i junman ng’ɔ nin ba’m be di’n su.

20. ?Wafa sɛ yɛ siɛ nin niɛn’m be kwla yo naan be mma’m b’a su Zoova kpa-ɔ?

20 Siɛ nin niɛn mun, an srɛ Zoova naan ɔ uka amun. Yɛ an yo amun liɛ nga an kwla yo’n. (An kanngan 2 Be Nyoliɛ 15:7 nun.) Like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo amun cinnjin kpa’n, yɛle kɛ maan amun mma’m be nin Zoova be afiɛn mantan kpa. Maan i sɔ liɛ’n yo amun cinnjin tra amun ninnge liɛ’m be yolɛ. An yo like nga an kwla yo’n naan Ɲanmiɛn ndɛ’n wluwlu amun mma’m be wun. Nán amun bu i le kɛ amun mma’m be su suman Zoova. Sɛ amun mma’m be nanti Ɲanmiɛn ndɛ’n su’n, naan be nian amun ajalɛ’n su’n, amún kán ndɛ kunngba nga akoto Zan kannin’n wie. Ɔ seli kɛ: “Sa fi jɔ-man n klun kɛ kɛ n ti i kɛ m mma’m be fa ndɛ nanwlɛ’n su titi’n sa.”—3 Zan 4, NW.