SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Mɛ 2017

Afuɛ 2017, Zuie 3-30 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

Maan e nian aofuɛ’m be lika naan be “su Anannganman aklunjuɛ su”

?Wafa sɛ yɛ e kwla bo jasin fɛ’n e kle aofuɛ mun naan b’a su Zoova wie-ɔ?

Wafa nga siɛ nin niɛn nga be ti aofuɛ’n be kwla nian be mma’m be lika’n

?Sɛ amun o nvle uflɛ nun’n, wafa sɛ yɛ amun kwla yo naan amun mma’m b’a su Zoova wie-ɔ? ?Ngue yɛ sran uflɛ’m be kwla yo-ɔ?

Nán e yaci Ɲanmiɛn nin sran’m be klolɛ

Wafa nga Klistfuɛ klikli wie’m be kloli Ɲanmiɛn laa’n, b’a klomɛn i sɔ kun. ?Ngue yɛ é yó naan y’a klo Zoova kpa titi-ɔ?

“?A klo min tra be nga mun?”

Zezi kleli Piɛli i like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo i cinnjin kpa’n. ?Wafa sɛ yɛ e kwla nanti afɔtuɛ sɔ’n su wie andɛ-ɔ?

Be nga be kunndɛman ninnge kpanngban’n be liɛ su ti ye

?Ngue ti yɛ yasua kun nin i yi’n b’a kunndɛman kɛ bé trán pɔɔ nun kun-ɔn? Ngue yɛ be yoli-ɔ? ?I su mmlusuɛ benin yɛ be ɲɛnnin i-ɔ?

LIFE STORY

N ti sutrefuɛ, sanngɛ n kle sran’m be like

Waltɛr Markinin ti sutrefuɛ, sanngɛ ɔ su Ɲanmiɛn Zoova aklunjuɛ su, yɛ Zoova yrɛ i su.