Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Sa kpa’n nin sa tɛ’n be su mmla ng’ɔ o Biblu’n nun’n, e te kwla te di su andɛ?

?Sa kpa’n nin sa tɛ’n be su mmla ng’ɔ o Biblu’n nun’n, e te kwla te di su andɛ?

 Sran kpanngban, ɔ nin be nga be waan be ti Klisifuɛ bɔbɔ’n, be waan bian nin bla nna’n nin aja’n be su mmla nga be o Biblu’n nun’n, be kwlá diman su kun. I sɔ’n ti’n, asɔnun wie’m be kacili sa kpa’n nin sa tɛ’n be su ndɛ nga be kle sran mun’n naan andɛ sran’m b’a kwla di su. ?Sa kpa’n nin sa tɛ’n be su mmla ng’ɔ o Biblu’n nun’n, e te kwla te di su andɛ? Ɛɛn. Maan e nian sa nga ti yɛ e se sɔ’n.

Sa kpa’n nin sa tɛ’n i su mmla nga Ɲanmiɛn kpɛli’n, klɔ sran’m be miɛn i wun

 Ɲanmiɛn yili klɔ sran mun kɛ be fa atin ng’ɔ kle be’n su. Biblu’n se kɛ: “Klɔ sran m’ɔ su nanti’n, nɛ́n i bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ ɔ kle i ja’n i atin-ɔn.” (Zeremin 10:23) Kannzɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn Zoova a mannin e atin kɛ e fa e klunklo ajalɛ’n, sanngɛ w’a manman e atin kɛ e bɔbɔ e kle like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n. I sɔ’n ti’n, ɔ kunndɛ kɛ e kpɛ e ɲin i wun lɔ naan ɔ kle e atin.—Ɲanndra Mun 3:5.

 Biblu’n nun yɛ Ɲanmiɛn i mmla’m be o-ɔ. Maan e nian sa nɲɔn nga ti yɛ mmla sɔ’m be ti kpa dan’n.

  •   Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili e-ɔ. (Jue Mun 100:3) Kɛ mɔ Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ yili e’n ti’n, ɔ si like trele nga e miɛn i wun naan y’a yo juejue’n, y’a di aklunjɔɛ’n naan e wla w’a gua ase’n. Asa’n, sɛ e nantiman i mmla’m be su’n, wafa nga i bo’n gúa mán e’n, ɔ si i. (Galasifuɛ Mun 6:7) Ng’ɔ ti cinnjin kpa ekun’n yɛle kɛ Zoova kunndɛ kɛ e liɛ yo ye. I sɔ’n ti’n, Biblu’n waan Ɲanmiɛn ‘kle e like e bɔbɔ e kpa yolɛ ti, ɔ kle e atin ng’ɔ fata kɛ e fa su’n.’—Ezai 48:17.

  •   Ninnge nga e awlɛn o su’n be kwla laka e. Sran kpanngban be bu i kɛ ninnge nga be awlɛn o su’n be kwla uka be naan b’a si like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n. Sanngɛ Biblu’n se kɛ: “Klɔ sran’n i awlɛn’n i gblɛ liɛ’n, ɔ tra like kwlakwla, yɛ ɔ ti tɛ dan.” (Zeremin 17:9) Sɛ Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n tinngɛman e awlɛn’n, e awlɛn’n fá e kɔ́ atin tɛ su. Ɔ maan i sin’n ɔ́ yó e nsisɔ.—Ɲanndra Mun 28:26; Akunndanfuɛ’n 10:2.

?Sɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be ɲin kpa sa kpa’n nin sa tɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n, ɔ ti su?

 Cɛcɛ! Biblu’n kle e Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n ɔ nin wafa ng’ɔ kunndɛ kɛ e nanti’n. (1 Korɛntifuɛ Mun 6:9-11; Galasifuɛ Mun 5:19-23) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be si ninnge sɔ mun. (1 Timote 2:3, 4) I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ be nga be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be fa ndɛ nga Biblu’n kan’n be kle sran mun.—Titi 1:7-9.

 Be nga be kunndɛman kɛ bé nánti Biblu’n nun mmla’m be su’n, be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be sin. Afin be liɛ’n ‘bé kán ndɛ ng’ɔ́ yó be su nun fɛ’n klé be.’ (2 Timote 4:3) Sanngɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla i sɔfuɛ’m be su nun kpa kɛ: “Be nga be se kɛ sa kpa’n ti sa tɛ naan sa tɛ’n ti sa kpa’n, be yako!” (Ezai 5:20) I sɔ’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn wá tú Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn’m be fɔ. Afin be kanman like nga Ɲanmiɛn waan ɔ ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n i weinwein be kleman sran mun.

?Biblu’n man e atin kɛ e di e wiengu’m be jɔlɛ?

 Cɛcɛ. Be nga be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ be wun’n, be nian Zezi Klisi i ajalɛ’n su yɛ be nanti ndɛ ng’ɔ kannin’n su. I kusu seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ nán be di be wiengu’m be jɔlɛ. Sanngɛ maan be klo sran yɛ be bu sran kwlaa i sran.—Matie 5:43, 44; 7:1.

 Ɔ fata kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su be mɛn dilɛ’n nun. Sanngɛ kusu ɔ fata kɛ be wun i wlɛ kɛ sran kun le atin yo like ng’ɔ klo’n. (Matie 10:14) Zezi w’a manman i sɔnnzɔnfuɛ’m be atin kɛ be sin politiki annzɛ like uflɛ i lika be mianmian sran mun kɛ be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su.—Zan 17:14, 16; 18:36.

?Sɛ e nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n i su ye benin yɛ é ɲɛ́n i-ɔ?

 Be nga be mian be ɲin be nanti sa kpa’n nin sa tɛ’n i su mmla nga Ɲanmiɛn mannin’n su’n, bé ɲɛ́n i su ye dɔ nga su ɔ nin e ɲrun lɔ. (Jue Mun 19:8, 11) Ye sɔ mun wie yɛ:

a Zoova ti Ɲanmiɛn i dunman. Ɔ o Biblu’n nun.—Jue Mun 83:18.