Ndɛ wie mun ekun

Ndɛ fanunfanun kaka yɛ be o akpasua sɔ’n nun-ɔn. I wie yɛle ndɛ nga be boli be jɔ jw.org i bo bolɛ lika’n nun’n. Fa video nin ndɛ sɔ mun uka ɔ wun naan w’a lafi Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n su kpa.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ngue ti yɛ sran’m be buman be wiengu sran kun-ɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Sran’m be buman be wiengu sran kun. Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka sran kun naan w’a si ijɔ naan i nzuɛn’n w’a yo kpa.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Aamagedɔn alɛ’n ɔ́ bó i bo Izraɛli nvle’n nun lɔ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Aamagedɔn alɛ’n i su ndɛ nga Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan’n ɔ tɛ kosan sɔ’n su.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Wan yɛ ɔ́ dé be nga be kunman alɛ’n niɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn wá yó maan ‘alɛ kunlɛ’n wíe asiɛ wunmuan’n su.’ ?Wafa sɛ yɛ ɔ́ yó sɔ-ɔ?

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

Sika ndɛ’n w’a yo kekle—Like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n

?A si kɛ Biblu’n waan awa kun wá yó maan sika ndɛ’n su yoman kekle kun naan sran fi su ɲanman sika trɛmɛn i wiengu kun?

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

Politikifuɛ nga be di ndrunmun’n—Like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n

Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su kpɛn ti nanwlɛfuɛ, be kwla lafi i su yɛ ɔ buman sran lufle. Nian wafa ng’ɔ́ wá yó sɔ’n.

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan asiɛ’n yó kpa ekun?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan asiɛ’n w’a yo kpa ekun’n.

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan tukpacɛ’n wíe?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan tukpacɛ’n w’a wie’n.

JUNMAN NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan alɛ’m bé wíe?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan fɔundi kpafuɛ’n tran asiɛ’n su’n.

?Aliɛ mɔ be ɲɛnmɛn i kun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Nán Ɲanmiɛn ti yɛ sran’m be ɲanman like be diman-ɔn. Sanngɛ ɔ seli kɛ sa sɔ’n wá jú.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Alɛ’n nin lika m’ɔ kacikaci’n ti’n aliɛ ndɛ’n w’a yo kekle—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n man e afɔtuɛ kpakpa wie mun, sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ cici e wla kɛ e ɲrun lɔ’n yó kpa wie

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Afuɛ 2023 nga nun’n lika’n lo dan tratra su: I su ndɛ nga Biblu’n kan’n

Biblu’n kle e kɛ Ɲanmiɛn su kplinman su kɛ asiɛ’n saci mlɔnmlɔnmlɔn.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka e naan y’a bu sran ngba sran-ɔn?

Ndɛ mma nga’m be kle wafa nga Biblu’n yo maan sran’m be di fɔundi yɛ be bu be wiengu sran’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Dɔɔtrɔ’m be su kpɛn kun waan rezo sosio’m be kwla yo gbanflɛn nin talua’m be abɔlɛ—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n nun afɔtuɛ nsan mɔ be kwla uka siɛ nin niɛn mun naan b’a sasa be mma mun’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sika nga mɛn wunmuan’n nun’n be fa wlɛ i alɛ kunlɛ ninnge’m be nun’n ɔ tra dolaa miliaa 2000—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n seli kɛ mɛn siefuɛ’m bé sí akplowa naan bé nían be nun ng’ɔ le kwlalɛ’n. Yɛ i sɔ yolɛ nun’n bé dí sika kpanngban.

A kwla ɲan tɛ nga Zezi yili’n i su ye

?Ninnge cinnjin nɲɔn benin yɛ Zezi seli kɛ e yo be naan y’a kwla ɲan i wie’n i su ye-ɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Ikrɛnin lɔ alɛ’n w’a di afuɛ kun—?Biblu’n nun ndɛ’n kwla fɔnvɔ e?

Nian ndɛ nga Biblu’n kan’n. Ɔ se kɛ alɛ’m be kwlaa bé wíe.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Gbanflɛn nin talua sunman be akunndan w’a sanngan—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n man afɔtuɛ wie mɔ be kwla uka gbanflɛn nin talua nga be akunndan w’a sanngan’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ’n kejeli dan kpa Tiiki nin Siri lɔ—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Asiɛ’n kejeli dan kpa Tiiki nin Siri lɔ. Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka be nga sa ɲannin be’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Siansifuɛ’m be waan asiɛ’n i nunnunlɛ dɔ’n w’a wie ju—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Kannzɛ Biblu’n kan mɛn’n i awieliɛ ndɛ’n sanngɛ ɔ kan ndɛ wie mɔ be gua e awlɛn su nzue-ɔ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Cɛn wie lele’n sran’m be su kpaman sran nun kun?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Andɛ’n, Biblu’n uka sran miliɔn kpanngban maan be bu be wiengu’m be sran.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ngue ti yɛ politiki’n saci sran’m be afiɛn dan sɔ-ɔ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Politiki’n ti’n sran’m be afiɛn saci kɔ i ɲrun. Biblu’n kle like ng’ɔ́ wá síesíe i sɔ liɛ’n. Siefuɛ kun m’ɔ kwla yo maan sran’m be bo yo kun’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sa nga ti yɛ afuɛ 2023 nun’n e kwla lafi like kpa kun su’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Kɛ afuɛ kun bo i bo’n, sran kaka be lafi su kɛ be ɲrun lɔ’n yó kpa. Ndɛ fɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n kwla uka e naan y’a lafi su sɔ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Afuɛ 2022 nun’n lika’n yoli kekle—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n kunngba cɛ yɛ ɔ yiyi like nga ti yɛ sa sɔ’m be juli’n i nun-ɔn.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Balɔn nga nvlenvle’m be to’n ɔ kwla yo maan sran’m be bo yo kun sakpa?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Balɔn nga nvlenvle’m be toli’n w’a yoman balɔn tolɛ sa ngbɛn.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Nvle’m be kwla di junman likawlɛ naan lika’n m’ɔ kacikaci’n w’a wie?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n dun mmua kannin sa nga ti yɛ i sɔ yolɛ kwla yo kekle’n i ndɛ.

Sran nɲɔn be fali Ɲanmiɛn dunman’n sieli i i osu’n nun Aenguɛ Uflɛ’n nun

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ be fa Ɲanmiɛn dunman’n be sie i osu’n nun-ɔn? ?I sɔ yolɛ’n ti cinnjin?

Be nga be o sɛ nun’n be fɔnvɔlɛ

Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n e kwla bu i kɛ sran fi wunman wafa nga e wun yo e’n i wlɛ. Sanngɛ Ɲanmiɛn liɛ’n ɔ wun i wlɛ yɛ ɔ kwla uka e.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Wan yɛ amun kunndɛ kɛ ɔ sie amun-ɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Klɔ sran ng’ɔ ti kpa bɔbɔ’n ɔ́ kwlá yoman ninnge ngba. Sanngɛ Siefuɛ kun o lɛ’n ɔ kwla like kwlaa yo.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Politikifuɛ’m be waan Aamagedɔn alɛ’n i su wa ju—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Bɔnbu tɛtɛ kpa’m be kwla yo maan Aamagedɔn alɛ’n tɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ɔ fata kɛ Klisifuɛ’m be kun alɛ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Klisifuɛ nga be fa be wun wlɛ i alɛ kunlɛ nun’n be fa ndɛ nga Zezi kannin’n su?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Mɛn wunmuan’n nun’n lika’n w’a lo dan w’a tra su—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Cɛn wie lele’n sran’m be su kwlá tranman asiɛ’n su kun?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ’n su saci—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma kun kan asiɛ’n i sacilɛ’n i su ndɛ nsan.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ wunmuan’n su’n ninnge’m be gua’n be su uka ndɛndɛ kpa—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ngue ti yɛ sika ndɛ’n w’a yo kekle dan sɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka e-ɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sran wun tui tolɛ suklu’m be nun’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ngue ti yɛ sa tɛtɛ’m be ju-ɔ? ?Nzaje sa yolɛ’m bé wíe cɛn kun?

AMUN ƝIN TRAN SU!

Ikrɛnin lɔ alɛ’n ti’n aliɛ ndɛ’n w’a yo kekle kpa ekun

Biblu’n seli kɛ awe’n wá kpɛ́n. Sanngɛ ɔ man e afɔtuɛ kpakpa mun naan y’a kwla jrɛn i ɲrun kekle, kpɛkun ɔ cici e wla.

AMUN ƝIN TRAN SU!

Koronavirisi’n w’a kun sran miliɔn 6: ?Biblu’n kɛn i sɔ’n ndɛ?

Biblu’n kannin tukpacɛ mɔ be sa ndɛndɛ’n be ndɛ, ɔ kle e like nga e kwla yo naan y’a jran be ɲrun kekle’n, yɛ ɔ kan like nga wá núnnún sa sɔ mun mlɔnmlɔn’n i ndɛ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Nzue m’ɔ tɔ di lika’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Nzue m’ɔ tɔ dan di lika’n kle e kɛ blɛ nga e o nun yɛ’n ti i liɛ ngunmin.

Nian ɔ wun su ato ndɛ’m be lika

Ato ndɛ mun nin bewanbewan ndɛ wafa wie’m b’a tru kpa yɛ be kwla yo ɔ abɔlɛ bɔbɔ.

Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n

Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n ninnge nga’m be kwla uka e naan e wla w’a gua ase.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ngue ti yɛ sran’m be buman be wiengu sran kun-ɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Sran’m be buman be wiengu sran kun. Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka sran kun naan w’a si ijɔ naan i nzuɛn’n w’a yo kpa.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Wan yɛ ɔ́ dé be nga be kunman alɛ’n niɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn wá yó maan ‘alɛ kunlɛ’n wíe asiɛ wunmuan’n su.’ ?Wafa sɛ yɛ ɔ́ yó sɔ-ɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Aamagedɔn alɛ’n ɔ́ bó i bo Izraɛli nvle’n nun lɔ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Aamagedɔn alɛ’n i su ndɛ nga Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan’n ɔ tɛ kosan sɔ’n su.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Alɛ’n nin lika m’ɔ kacikaci’n ti’n aliɛ ndɛ’n w’a yo kekle—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n man e afɔtuɛ kpakpa wie mun, sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ cici e wla kɛ e ɲrun lɔ’n yó kpa wie

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Afuɛ 2023 nga nun’n lika’n lo dan tratra su: I su ndɛ nga Biblu’n kan’n

Biblu’n kle e kɛ Ɲanmiɛn su kplinman su kɛ asiɛ’n saci mlɔnmlɔnmlɔn.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Dɔɔtrɔ’m be su kpɛn kun waan rezo sosio’m be kwla yo gbanflɛn nin talua’m be abɔlɛ—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n nun afɔtuɛ nsan mɔ be kwla uka siɛ nin niɛn mun naan b’a sasa be mma mun’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sika nga mɛn wunmuan’n nun’n be fa wlɛ i alɛ kunlɛ ninnge’m be nun’n ɔ tra dolaa miliaa 2000—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n seli kɛ mɛn siefuɛ’m bé sí akplowa naan bé nían be nun ng’ɔ le kwlalɛ’n. Yɛ i sɔ yolɛ nun’n bé dí sika kpanngban.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Ikrɛnin lɔ alɛ’n w’a di afuɛ kun—?Biblu’n nun ndɛ’n kwla fɔnvɔ e?

Nian ndɛ nga Biblu’n kan’n. Ɔ se kɛ alɛ’m be kwlaa bé wíe.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Gbanflɛn nin talua sunman be akunndan w’a sanngan—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n man afɔtuɛ wie mɔ be kwla uka gbanflɛn nin talua nga be akunndan w’a sanngan’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ’n kejeli dan kpa Tiiki nin Siri lɔ—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Asiɛ’n kejeli dan kpa Tiiki nin Siri lɔ. Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka be nga sa ɲannin be’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Siansifuɛ’m be waan asiɛ’n i nunnunlɛ dɔ’n w’a wie ju—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Kannzɛ Biblu’n kan mɛn’n i awieliɛ ndɛ’n sanngɛ ɔ kan ndɛ wie mɔ be gua e awlɛn su nzue-ɔ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Zoova i Lalofuɛ mun nin Zifu kaka nga be kunnin be’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Sran kpanngban be bu i kɛ sa ng’ɔ juli Zifu’m be su’n kwla ju ekun andɛ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Cɛn wie lele’n sran’m be su kpaman sran nun kun?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Andɛ’n, Biblu’n uka sran miliɔn kpanngban maan be bu be wiengu’m be sran.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ngue ti yɛ politiki’n saci sran’m be afiɛn dan sɔ-ɔ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Politiki’n ti’n sran’m be afiɛn saci kɔ i ɲrun. Biblu’n kle like ng’ɔ́ wá síesíe i sɔ liɛ’n. Siefuɛ kun m’ɔ kwla yo maan sran’m be bo yo kun’n.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sa nga ti yɛ afuɛ 2023 nun’n e kwla lafi like kpa kun su’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Kɛ afuɛ kun bo i bo’n, sran kaka be lafi su kɛ be ɲrun lɔ’n yó kpa. Ndɛ fɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n kwla uka e naan y’a lafi su sɔ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Afuɛ 2022 nun’n lika’n yoli kekle—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n kunngba cɛ yɛ ɔ yiyi like nga ti yɛ sa sɔ’m be juli’n i nun-ɔn.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Balɔn nga nvlenvle’m be to’n ɔ kwla yo maan sran’m be bo yo kun sakpa?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Balɔn nga nvlenvle’m be toli’n w’a yoman balɔn tolɛ sa ngbɛn.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Nvle’m be kwla di junman likawlɛ naan lika’n m’ɔ kacikaci’n w’a wie?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n dun mmua kannin sa nga ti yɛ i sɔ yolɛ kwla yo kekle’n i ndɛ.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Wan yɛ amun kunndɛ kɛ ɔ sie amun-ɔn?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Klɔ sran ng’ɔ ti kpa bɔbɔ’n ɔ́ kwlá yoman ninnge ngba. Sanngɛ Siefuɛ kun o lɛ’n ɔ kwla like kwlaa yo.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Politikifuɛ’m be waan Aamagedɔn alɛ’n i su wa ju—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Bɔnbu tɛtɛ kpa’m be kwla yo maan Aamagedɔn alɛ’n tɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

?Ɔ fata kɛ Klisifuɛ’m be kun alɛ?—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Klisifuɛ nga be fa be wun wlɛ i alɛ kunlɛ nun’n be fa ndɛ nga Zezi kannin’n su?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Mɛn wunmuan’n nun’n lika’n w’a lo dan w’a tra su—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Cɛn wie lele’n sran’m be su kwlá tranman asiɛ’n su kun?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ’n su saci—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma kun kan asiɛ’n i sacilɛ’n i su ndɛ nsan.

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Asiɛ wunmuan’n su’n ninnge’m be gua’n be su uka ndɛndɛ kpa—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ngue ti yɛ sika ndɛ’n w’a yo kekle dan sɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka e-ɔ?

MAAN AMUN ƝIN TRAN SU!

Sran wun tui tolɛ suklu’m be nun’n—?I su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ngue ti yɛ sa tɛtɛ’m be ju-ɔ? ?Nzaje sa yolɛ’m bé wíe cɛn kun?

AMUN ƝIN TRAN SU!

Ikrɛnin lɔ alɛ’n ti’n aliɛ ndɛ’n w’a yo kekle kpa ekun

Biblu’n seli kɛ awe’n wá kpɛ́n. Sanngɛ ɔ man e afɔtuɛ kpakpa mun naan y’a kwla jrɛn i ɲrun kekle, kpɛkun ɔ cici e wla.

AMUN ƝIN TRAN SU!

Koronavirisi’n w’a kun sran miliɔn 6: ?Biblu’n kɛn i sɔ’n ndɛ?

Biblu’n kannin tukpacɛ mɔ be sa ndɛndɛ’n be ndɛ, ɔ kle e like nga e kwla yo naan y’a jran be ɲrun kekle’n, yɛ ɔ kan like nga wá núnnún sa sɔ mun mlɔnmlɔn’n i ndɛ.

I BUE KLIKLI’N

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

Sika ndɛ’n w’a yo kekle—Like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n

?A si kɛ Biblu’n waan awa kun wá yó maan sika ndɛ’n su yoman kekle kun naan sran fi su ɲanman sika trɛmɛn i wiengu kun?

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

Politikifuɛ nga be di ndrunmun’n—Like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó’n

Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su kpɛn ti nanwlɛfuɛ, be kwla lafi i su yɛ ɔ buman sran lufle. Nian wafa ng’ɔ́ wá yó sɔ’n.

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan asiɛ’n yó kpa ekun?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan asiɛ’n w’a yo kpa ekun’n.

JASIN FƐ BOLƐ NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan tukpacɛ’n wíe?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan tukpacɛ’n w’a wie’n.

JUNMAN NGUNMIN KUN

?Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan alɛ’m bé wíe?

Nian like nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó naan fɔundi kpafuɛ’n tran asiɛ’n su’n.

?Aliɛ mɔ be ɲɛnmɛn i kun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Nán Ɲanmiɛn ti yɛ sran’m be ɲanman like be diman-ɔn. Sanngɛ ɔ seli kɛ sa sɔ’n wá jú.

Nian ɔ wun su ato ndɛ’m be lika

Ato ndɛ mun nin bewanbewan ndɛ wafa wie’m b’a tru kpa yɛ be kwla yo ɔ abɔlɛ bɔbɔ.

NINNGE WIE MUN

Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n

Kɛ e awlɛn su sran kun wu’n ninnge nga’m be kwla uka e naan e wla w’a gua ase.

A kwla ɲan tɛ nga Zezi yili’n i su ye

?Ninnge cinnjin nɲɔn benin yɛ Zezi seli kɛ e yo be naan y’a kwla ɲan i wie’n i su ye-ɔ?

Sran nɲɔn be fali Ɲanmiɛn dunman’n sieli i i osu’n nun Aenguɛ Uflɛ’n nun

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ be fa Ɲanmiɛn dunman’n be sie i osu’n nun-ɔn? ?I sɔ yolɛ’n ti cinnjin?

Sorry, there are no terms that match your selection.