Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Kpɛ klikli nga a to sran’n

Kosan: ?Ngue ti yɛ e si kɛ e su afɛ’n timan fɔ mɔ Ɲanmiɛn su tu e-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zak 1:13

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Ngue ti yɛ e wun e ɲrun-ɔn?

A KWLA WUN NDƐ MMA SƆ’N E LIKE KLELƐ NINNGE’M BE NUN:

Sran’n i osu nianlɛ

Kosan: ?Ngue ti yɛ e wun e ɲrun-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 1Zn 5:19

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu e su afɛ’n niɔn?

A KWLA WUN NDƐ MMA SƆ’N E LIKE KLELƐ NINNGE’M BE NUN: