Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Kokinakisi nin Glɛsi: Droit réservé

Kɛ ɔ fɛ i nglo lɔ bɛ su m’ɔ́ fá sín yía nun’n: Viizinin asa kun su suklu klefuɛ mun nin Baanɛti; Kokinakisi nin Glɛsi; Taganrɔgu LRO ɔ nin sran uflɛ wie mun nin Risi; Saa ɔ nin sran uflɛ wie mun nin Kore di Sidi

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Be ‘jrannin mmla’n su kplili jasin fɛ’n i ti’

Be ‘jrannin mmla’n su kplili jasin fɛ’n i ti’

Kɛ Izraɛlifuɛ’m be kpɔfuɛ’m be kunndɛli kɛ be yaci Ɲanmiɛn i sua’n i kplanlɛ’n, Izraɛlifuɛ’m be yoli like nga be kwla yo naan b’a kle kɛ be le atin kplan sua’n. (Ɛsd 5:11-16) I wafa kunngba’n, Klisifuɛ’m be yo like kwlaa nga be kwla yo’n naan b’a jran mmla’n su b’a kpli jasin fɛ’n i ti. (Fip 1:7) Kɛ ɔ ko yo naan b’a yo sɔ’n afuɛ 1936 nun’n, be kpɛli biolo kun ba anuannzɛ’n i bo bia’n su lɔ. Andɛ’n, aniaan nga be di junman biolo sɔ nun’n be kpli ninnge nga e yo be Zoova i sulɛ nun mɛn wunmuan’n nun’n nin anuannzɛ’n i ninnge’m be kwlaa be ti. ?Wafa sɛ yɛ aniaan sɔ’m be suan Ɲanmiɛn i junman’n i bo-ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ aniaan’m be ɲan su ye-ɔ?

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ JUNMAN NGA ANIAAN NGA BE KPLI E TI MƆ BE O ANUANNZƐ’N I BO BIA’N SU LƆ’N BE DI’N. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Sa benin wie mun yɛ be kleli Zoova i Lalofuɛ’m be yalɛ-ɔ?

  • ?Ndɛ benin’m be nun yɛ jɔlɛ difuɛ’m be mannin e ndɛ fɛ-ɔ? An fa sa kun yiyi nun.

  • ?Ngue yɛ e tinuntinun e kwla yo naan y’a ‘jran mmla’n su y’a kpli’ jasin fɛ’n i ti-ɔ?

  • Be nga be kpli e ti’n ɔ nin aniaan mɔ be Ɲanmiɛn sulafilɛ ti’n be wlali be bisua’n be su ndɛ o e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su. ?I bue benin su yɛ e kwla wun ndɛ sɔ mun-ɔn?