Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e sɔnnzɔn Zoova i sran klolɛ dan’n

Maan e sɔnnzɔn Zoova i sran klolɛ dan’n

Zoova kle kɛ ɔ klo sran dan. I lɛ nun’n ɔ kle e ajalɛ kpa. (Ju 103:11) Klolɛ sɔ’n timan le nɲɔn kun like. Ɔ ti tankaan kpa yɛ ɔ wieman le. Zoova yili klolɛ dan sɔ’n i nglo Izraɛlifuɛ mɔ be ti i nvle’n nunfuɛ mun’n be lika. I nun mɔ be ti kanga Ezipti lɔ’n ɔ deli be yɛ ɔ fali be ɔli mɛn ng’ɔ tali nda kɛ ɔ́ fá mán be’n nun. (Ju 105:42-44) Ɔ buli i nvlefuɛ’m be akunndan yɛ ɔ yacili be wun sa’n cɛli be kpɛ sunman. (Ju 107:19, 20) Kɛ e ‘bu sa nga Zoova yo be mɔ be kle kɛ ɔ klo sran dan’n be su akunndan kpa’n,’ ɔ su e bo naan y’a sɔnnzɔn i.—Ju 107:43.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ “ZOOVA KLO SRAN LELE GUƐ I TI NIN BO.” I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e klo sran titi-ɔ?

  • ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e mian e ɲin kpa naan y’a kwla yi sran klolɛ’n i nglo titi-ɔ?