Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Sɛptanblu nun’n é bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jɔ asiɛ wunmuan’n su!

Sɛptanblu nun’n é bó Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jɔ asiɛ wunmuan’n su!

Sɛptanblu anglo nun’n, é dí junman ngunmin kun. Yɛle kɛ é mían e ɲin é klé sran’m be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ngunmin cɛ yɛ ɔ kwla yo maan klɔ sran’m be su sa’m be wie-ɔ. (Mat 24:14) ?Wafa sɛ yɛ a kwla di junman sɔ’n wie-ɔ? Anglo sɔ nun’n, blɛ kwlaa nga a ɲɛn i wun atin’n kanngan Biblu’n nun ndɛ kun m’ɔ kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ’n kle sran kpanngban. Sɛ sran kun kle kɛ ndɛ’n lo i’n, fa afuɛ 2020 Sasafuɛ Tranwlɛ’n No. 2 mɛn i. I sin’n, nian sran’n i osu ndɛndɛ kpɛkun mian ɔ ɲin fa fluwa pɛplɛpɛ A kwla di aklunjɔɛ tititi! bo i Biblu’n nun like klelɛ bo. Anglo sɔ’n nun’n, be kwlaa nga bé yó cɛn kunngun atin bofuɛ’n, bé kwlá mán dɔ 15 annzɛ dɔ 30.

Ɔ ka kaan sa’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá núnnún sielɛ kwlaa nga be tɛnndɛn i ɲrun’n. (Dan 2:44; 1Ko 15:24, 25) Maan blɛ ngunmin sɔ nun’n, e tu e klun e kle kɛ e suan Zoova nin i Sielɛ’n be bo!