Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

?Ngue yɛ w’a fa sie ɔ ɲrun kɛ á yó i afuɛ nga nun-ɔn?

?Ngue yɛ w’a fa sie ɔ ɲrun kɛ á yó i afuɛ nga nun-ɔn?

Kɛ e mian e ɲin e yo ninnge nga e fa sie e ɲrun kɛ é yó be’n, e su Zoova kpa yɛ i klun jɔ. I sɔ mɔ e yo’n yo maan e tin Ɲanmiɛn sulɛ nun yɛ e fa e blɛ’n nin e wunmiɛn’n e yo ninnge nga be ti kpa’n. (1Ti 4:15) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e bu ninnge nga e fa sie e ɲrun kɛ é yó be’n be akunndan tikatika-ɔ? Afin e su sa’m be kacikaci. Ɔ maan atrɛkpa’n, like nga e fa sieli e ɲrun kɛ é yó’n, e su kwlá yomɛn i kun. Annzɛ y’a wie i yo, i ti’n ɔ fata kɛ e fa like uflɛ e sie e ɲrun kɛ é yó.

Kwlaa naan afuɛ’n w’a bo i bo’n yɛ ɔ fata kɛ amun bu ninnge nga amún yó’n be akunndan-ɔn. Kɛ amún sú Ɲanmiɛn awlo lɔ’n amun kwla koko ninnge nga amun tinuntinun annzɛ amun kwlaa amun kwla fa sie amun ɲrun kɛ amun yo’n be su yalɛ.

?Ninnge nga be o yɛ’n beninfuɛ’n yɛ amun fa sieli amun ɲrun kɛ amún yó-ɔ? ?Ngue yɛ amun yo naan amun-a kwla yɛ i nuan-ɔn?

Biblu’n nun kannganlɛ, ɔ ngunmin ɔ Biblu’n nun like suanlɛ, aɲia’m be bo tranlɛ, kosan’m be su tɛlɛ.—w16.09 26 § 17

Jasin fɛ bolɛ’n.—w23.05 27 § 4-5

Nzuɛn wie’m be nglo yilɛ.—w22.04 23-24 § 5-6

Like uflɛ: