Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Amun kwla yo maan amun awlofuɛ’m be di aklunjɔɛ kpa

Amun kwla yo maan amun awlofuɛ’m be di aklunjɔɛ kpa

Zoova kunndɛ kɛ awlobo’m be di aklunjɔɛ. (Ju 127:3-5; Aku 9:9; 11:9) Sanngɛ mɛn’n nun sa mun nin fɔnlɛ mɔ awlofuɛ’m be fɔ’n ti’n, be aklunjɔɛ i sin kwla kpɛ. ?Ngue yɛ awlofuɛ’m be tinuntinun be kwla yo naan b’a di aklunjɔɛ-ɔ?

Ɔ fata kɛ yasua’n yo i yi’n i cɛcɛ. (1Pi 3:7) Ɔ nin i yi’n be yo ninnge mun likawlɛ. Maan ɔ wun i wlɛ kɛ nán ninnge ngba yɛ i yi’n kwlɛ i yo-ɔ. I ti’n ninnge ng’ɔ yo be’n ti’n maan ɔ yo i mo. (Kol 3:15) Yɛ maan ɔ kle i yi’n kɛ ɔ klo i kpɛkun ɔ mɛnmɛn i.—Ɲan 31:28, 31.

Maan bla’n yo like kwlaa ng’ɔ kwla yo naan w’a suɛn i wun’n i bo. (Ɲan 31:12) Ɔ lo i wun mɛn i wun’n yɛ be bo yo kun. (Kol 3:18) Maan ɔ kan ndɛ amanniɛn su kle i yɛ ɔ kɛn i wun ndɛ kpa.—Ɲan 31:26.

Maan siɛ nin niɛn’m be nin be mma’m be yo ninnge mun likawlɛ. (Mml 6:6, 7) Be se be mma’m be kɛ be klo be. (Mat 3:17) Be tu be mma’m be fɔ klolɛ su ɔ nin ngwlɛlɛ su.—Efɛ 6:4.

Maan ba’m be bu be si nin be nin’m be sran yɛ maan be ɲin yi be. (Ɲan 23:22) Be kan be klun ndɛ nin wafa nga be wun yo be’n kle be si nin be nin mun. Be sɔ fɔ nga be si nin be nin be tu be’n nun yɛ be ɲin yi be.—Ɲan 19:20.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ AMUN YO MAAN AKLUNJUƐ TRAN AWLOBO’N NUN. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA SU:

?Ngue yɛ awlofuɛ’m be tinuntinun be yoli naan b’a di aklunjɔɛ-ɔ?