Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Zuie 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: Sran wie’m be waan bé yó naan Biblu’n i osu nunnun mlɔnmlɔn. ?Sɛ Biblu’n fin Ɲanmiɛn sakpa, be kwla yo naan i osu w’a nunnun?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Eza 40:8

I fa manlɛ: Ndɛ akpasua nga be lɔngɔ su yɛ’n, be kan sa nga be juli naan Biblu’n i osu w’a nunnunman’n be ndɛ.

SASAFUƐ TRANWLƐ’N (I sin bui’n)

Kosan: ?Wafa sɛ yɛ á tɛ́ kosan nga su ɔ? [Fa kosan klikli ng’ɔ o fluwa’n i bue 32 su’n usa sran’n.] Sran wie’m be bu i kɛ sran mun yɛ be kpɛli Ɲanmiɛn sulɛ’n i ba ɔ. Sanngɛ wie’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ kpɛli i ba naan sran’m be fa be wun be mɛntɛn i ɔ. ?A bu i sɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zak 1:27

I fa manlɛ: Ɲanmiɛn sulɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, ndɛ akpasua nga yiyi nun ekun. N klo kɛ ḿ bá cɛn uflɛ naan e koko i nun ndɛ’m be su yalɛ.

JASIN FƐ KPA KUN FIN ƝANMIƐN!

Kosan: Kɛ sran kpanngban be kanngan sa nga Biblu’n kan be ndɛ kɛ bé wá jú’n, ɔ yo be kɛ zronali kun w’a fite naan ndɛ ng’ɔ klɛ su’n yɛ be su kanngan sa. ?Sa nga be boboli be su wa yɛ’n, benin nin benin yɛ w’a wun be le annzɛ w’a ti be ngan le ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 2Ti 3:1-5

I fa manlɛ: Sa nga y’a kanngan be su ndɛ yɛ’n, be nga be klo Ɲanmiɛn’n be bu be kɛ be ti jasin fɛ. Like nga ti yɛ be bu i sɔ’n, fluwa nga yiyi nun. [Fa sran’n i ɲin sie fluwa’n i like suanlɛ 1 i su kosan 2 su’n, i su.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.