Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 60–68

Maan e manman Zoova m’ɔ tie e srɛlɛ mun’n

Maan e manman Zoova m’ɔ tie e srɛlɛ mun’n

Like nga ɔ waan á yó mán Zoova’n, fa wlɛ i srɛlɛ nun

61:2, 9

  • Sɛ e fa like nga e waan é yó mán Zoova e wlɛ i srɛlɛ nun’n, é ɲán wunmiɛn kpa é yó like sɔ’n.

  • Like cinnjin kpafuɛ nga e kwla se kɛ é yó mán Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ é klɛ́n e wun é mɛ́n i.

Ani

Kan ɔ klun ndɛ mun kle Zoova fa kle kɛ a fa ɔ wla guɛ i su

62:9

  • Kɛ e kan e klun ndɛ e kle Ɲanmiɛn’n, i sɔ’n yo maan e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n yoman paloo.

  • Kɛ e kan like nga e klo kɛ Zoova yo man e’n, i ndɛ trele e srɛlɛ nun’n, kɛ ɔ tɛ e su’n, e si kɛ w’a tɛ e su.

Zezi

Zoova tie be kwlaa nga be awlɛn ti kpa’n be srɛlɛ’n

65:2, 3

  • Zoova tie “sran’m be kwlaa” nga be kunndɛ kpa kɛ bé sí i naan bé yó i klun sa’n be srɛlɛ mun.

  • E kwla srɛ Zoova blɛ kwlaa nun.

Kɔrnɛyi

Ninnge nga n kunndɛ kɛ ń kán be ndɛ min srɛlɛ nun’n klɛ sie