Be su bo jasin fɛ’n kle te titifuɛ kun Kamerunun lɔ

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Zuie 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ndɛ nga e kwla kan naan y’a fa Sasafuɛ tranwlɛ’n nin fluwa Jasin fɛ kpa kun fin Ɲanmiɛn! y’a man’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su naan klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Maan e manman Zoova m’ɔ tie e srɛlɛ mun’n

?Ngue ti yɛ ɔ ti kpa kɛ e fa like nga e waan é yó mán Ɲanmiɛn’n e wlɛ i e srɛlɛ nun ɔn? ?Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e fa e wla guɛ i su ɔ? (Jue Mun 61–65)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Kɛ e kunndɛman ninnge kaka’n i sɔ’n uka e naan y’a manman Ɲanmiɛn

?Sɛ a kunndɛman ninnge kaka’n, like benin yɛ á ɲán blɛ yó ɔ? ?Ninnge kwlaa nga á yó nun’n, wafa sɛ yɛ a kwla sɔnnzɔn Zezi ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ’n ti Zoova i sufuɛ’m be cinnjin

?Ngue yɛ Davidi i Ɲanmiɛn sulɛ juejue su’n kle e ɔ? ?Kɛ mɔ Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ti e cinnjin ti’n, ngue yɛ e yo ɔ? (Jue Mun 69-72)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Di junman sɔ’n i afuɛ kun nian

Be nga be klunklo su be di junman sɔ’n wie be nian’n, saan bé liɛ yó ye yɛ bé ɲán suyralɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga titi atin bofuɛ kun kwla siesie i blɛ’n

Ɔ wá bó ɔ nuan kɛ be nga be leman blɛ kpanngban annzɛ be timan juejue kpa bɔbɔ’n, be nun wie’m be kwla di titi atin bolɛ junman’n wie.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Maan ɔ wla kpɛn sa nga Zoova yoli be’n, be su

?Ninnge nga Zoova yoli be’n, be nun wie mun yɛle benin? ?Wafa sɛ yɛ be su akunndan bulɛ’n kwla yo e ye ɔ? (Jue Mun 74–78)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Wan yɛ i ndɛ ti ɔ cinnjin tra sran kwlaa ɔ?

Sran ng’ɔ kpɛli Jue 83 kleli kɛ Zoova i ndɛ ti i cinnjin tra sran kwlaa. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ i sa ɔ?