Jue tofuɛ’n i wun bliblili i kɛ ɔ́ sí Zoova i ye dan afin ɔ deli i “wie’n [...] i nyanman’n” nun. (Ju 116:3) Ɔ guguli kpa kɛ nda kwlaa ng’ɔ tali Zoova, ɔ́ yía be nuan. Kpɛkun ninnge ng’ɔ fata kɛ ɔ yo be Zoova i sulɛ’n nun’n, ɔ́ yó be ngba.

Lemɔcuɛ nga nun’n, ninnge nga be ti’n, ɔ fata kɛ n si Zoova i ye’n be yɛ:

Wafa nga n kwla kle kɛ n si Zoova i ye’n: