Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Utu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Kle be ndɛ nanwlɛ’n

Kle be ndɛ nanwlɛ’n

Kɛ ɔ fɛ i Sɛptamblu nun’n, ajalɛ nga e kwla nian su e bo jasin fɛ’n, i wafa uflɛ kun fíte Klistfuɛ mun nin be junman’n Aɲia fluwa nun. Bé flɛ́ i kɛ “Kle be ndɛ nanwlɛ’n.” Like ng’ɔ́ yó e cinnjin’n yɛle kɛ é fá sran’m be ɲin síe i Biblu’n nun ndɛ kun mɔ i wlɛ wunlɛ’n ti pɔpɔ’n su. I yolɛ nun’n, é fá kosan kun e usa be. I sin’n, é kánngan Biblu’n nun ndɛ mma kun nun.

Sɛ ndɛ’n lo sran’n, e kwla yo naan w’a klo kɛ e ko niɛn i osu. Wafa nga é yó’n yɛle kɛ, e kwla mɛn i fluwa kun, annzɛ e bo video nga be o jw.org su’n, be nun kun e kle i. Nɛ́n i osu cɛ naan y’a ko nian sran’n i osu. Fluwa Biblu’n kle i wafa uflɛ nga b’a yi’n mɔ i nun ndɛ’m be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ’n, i lika nga be boli ndɛ tre’m be kpɔlɛ lɛ’n, i nun yɛ bé fá ndɛ mun ɔn. Be nin a yimɛn i Wawle nun. Fluwa Biblu’n kle nun’n, e kwla wun ndɛ wie mun, nin Biblu’n nun ndɛ mma wie mɔ e kwla jran su e ko nian sran’m be osu annzɛ e fa Biblu’n i ngunmin e kle be like’n.

Atin nga be sin nun ɔn be ɲan nguan’n, ɔ ti kunngba cɛ. (Mt 7:13, 14) Be nga e kan ndɛ’n e kle be’n, be ti fanunfanun yɛ be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n timan kun. I ti’n, ndɛ nanwlɛ’n ng’ɔ kan be trele’n yɛ ɔ fata kɛ e kan e kle be ɔ. (1Ti 2:4) Kɛ é wá sí Biblu’n nun ndɛ kaka be su yalɛ koko’n, é sí ‘ndɛ nanwlɛ’n i kan’ kpa yɛ é klun jɔ́ kpa. Kpɛkun é kwlá úka sran mun naan b’a si ndɛ nanwlɛ’n.—2Ti 2:15.