Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | JUE MUN 102–105

Zoova si kɛ fa yɛ ɔ fa yili e ɔ

Zoova si kɛ fa yɛ ɔ fa yili e ɔ

Davidi fali sunnzun ase wie mun fa kannin Zoova i aunnvuɛ silɛ’n i ndɛ.

  • 103:11

    E kwlá siman wafa nga ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ’n nin i su nzraama’n, ɔ nin asiɛ’n be afiɛn’n fa ti nun ju’n, i kpa sa. I kunngba’n, e kwlá siman wafa nga Zoova yo e kpa ju’n i ɲrun nin i sin kwlaa.

  • 103:12

    Zoova yo maan e nin e sa tɛ mun e afiɛn ti nun kɛ wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n ti nun fuun sa.

  • 103:13

    Kɛ siɛ kun fa si i wa mɔ sa ng’ɔ yoli’n yo i nsisɔ’n i aunnvuɛ ju’n, yɛ Zoova kusu fa si be nga be sa tɛ’n yo be nsisɔ mɔ be kaci’n be aunnvuɛ ɔ.