Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

KPƐ KLIKLI NGA A TO SRAN’N

Kosan: ?E mɛn dilɛ nun’n nin yɛ e kwla ɲan afɔtuɛ kpakpa mun-ɔn?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 2Ti 3:​16, 17

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Ngue ti yɛ e kwla lafi Biblu’n nun ndɛ’n su-ɔ?

A KWLA WUN NDƐ MMA SƆ’N E LIKE KLELƐ NINNGE’M BE NUN:

SRAN’N I OSU NIANLƐ

Kosan: ?Ngue ti yɛ e kwla lafi Biblu’n nun ndɛ’n su-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zɔb 26:7

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Kosan benin mun yɛ Biblu’n tɛ be su-ɔ?

A KWLA WUN NDƐ MMA SƆ’N E LIKE KLELƐ NINNGE’M BE NUN: