Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Like nga n kwla yo naan b’a saciman e dunman’n

Like nga n kwla yo naan b’a saciman e dunman’n

Sran’m be fa be ɲin be sie i ninnge nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo’n su kpa. (1Ko 4:9) I sɔ’n ti’n, maan e usa e wun kɛ: ‘?Ndɛ nga n kan’n nin ninnge nga n yo be’n be manman Zoova?’ (1Pi 2:12) Nán andɛ sa yɛ sran’m be si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be nzuɛn’n ti kpa-ɔ. Ɔ maan e kunndɛman kɛ é yó like wie m’ɔ́ sáci be dunman-ɔn.—Aku 10:1.

Sa nga’m be nun’n, klɛ ndɛ nga Klisifuɛ kun kwla kan’n nin Biblu’n nun ndɛ mma ng’ɔ kwla ukɛ i’n:

  • Sran kun m’ɔ suman Zoova’n fa ya kan ɔ ndɛ tɛtɛ.

  • A nianman ɔ loto’n, ɔ sua’n annzɛ ɔ tralɛ’m be lika.

  • A kloman amun nvle’n nun mmla’m be nun kun annzɛ i su nantilɛ’n ti kekle man ɔ.

Maan e nian wafa nga junman nga aniaan nga be nian fluwa klɛlɛ junman’n su’n be di’n, ɔ yo maan be bo e dunman kpa’n.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ E KLO NDƐ NANWLƐ’N YƐ E ƝIN YI I. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA SU:

?Kɛ a wun kɛ anuannzɛ’n miɛn i ɲin naan ndɛ kwlaa ng’ɔ o ninnge ng’ɔ yi be’n be nun b’a yo nanwlɛ’n, i sɔ’n yo wɔ sɛ?