Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Sɛ sran kun usa ɔ kɛ wan mun yɛ be o ɲanmiɛn su lɔ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ á tɛ́ su ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 8:23

I fa manlɛ: Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n, be su ndɛ nga Zezi nin i Si be kannin’n, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga wá fá e ɲin síe su.

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?A bu i kɛ Biblu’n nun ndɛ nga su kpɛn su andɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 2Ti 3:1-5

Ndɛ nanwlɛ: Kɛ mɔ mɛn’n i awieliɛ blɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kannin’n be su kpɛn su ti’n, e kwla lafi su kɛ cɛn wie lele’n lika’n yó kpa kɛ nga Biblu’n fa kan’n sa.

?NGUE TI YƐ BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ’N TI CINNJIN ƆN? (Video)

I su fitilɛ: E su fa video kpe kan kun e kle sran mun. Ɔ kan lika nga e kwla wun kosan cinnjin kpa nga e fa usa e wun’n be su tɛlɛ mun’n, i ndɛ. [Bo video’n.]

Fluwa’n i fa manlɛ: Wafa nga Biblu’n waan Ɲanmiɛn wá síesíe mɛn nun sa mun’n, fluwa nga kɛn i ndɛ. [Fa fluwa Biblu’n kle man sran’n.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Kosan:

Biblu’n nun ndɛ mma’n:

I fa manlɛ: