Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Novanblu 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é fá fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kwla kle e ɔ? é dí junman’n

Wafa nga é fá fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kwla kle e ɔ? é dí junman’n

Fluwa Biblu’n kle nin Biblu’n kle e be fa be wun. Ndɛ nanwlɛ nga be o fluwa nɲɔn sɔ mɔ e fa kle sran’m be like’n be nun’n, be ti kun yɛ wafa kunngba’n yɛ be su be wun su ɔ. Sanngɛ fluwa Biblu’n kle e i liɛ’n, i nun ndɛ’m be wlɛ wunlɛ ti pɔpɔ dan. Be nga fluwa Biblu’n kle i nun ndɛ’m be wlɛ wunlɛ kwla yo kekle man be’n, be ti yɛ be yili fluwa Biblu’n kle e niɔn. I awieliɛ lɔ’n, ndɛ’m be bo tulɛ lika nunman lɔ. Sanngɛ be yiyili ndɛ kpɔlɛ’m be nun ndɛ wie’m be nun lɔ. B’a faman kosan b’a fitiman ndɛ tre’m be su yɛ kuku nga be fa flan ndɛ tre’m be nun’n, i wie nunman nun. Sanngɛ ndɛ tre’m be awieliɛ lɔ’n, be boli ndɛ nanwlɛ nga be yiyili nun ndɛ tre nun’n, i kpɔlɛ. Kɛ Biblu’n kle sa’n, e kwla fa Biblu’n kle e e man sran mun dɔ kwlaa su kannzɛ bɔbɔ nɛ́n i yɛ anglo sɔ nun’n e fa man sran mun’n. ?Kɛ é klé like’n, wafa sɛ yɛ e kwla fɛ i nun ninnge nga be ti be liɛ ngunmin kun’n, e di junman ɔn?

NDƐ TRE’N I KPƆLƐ BOLƐ: Wafa nga e kle sran’m be like fluwa Biblu’n kle nun titi mɔ e kanngan ndɛ kpɔlɛ kun nun kpɛkun e usa i su kosan’n, ɔ uka sran kaka. Sanngɛ maan e se kɛ like suanfuɛ’n ɔ timan aniɛn nga i nun yɛ e waan é klé i like’n i kpa annzɛ ɔ siman kanngan kpa. Sɛ ɔ ti sɔ’n, e kwla fa fluwa Biblu’n kle e i lika nga be boli ndɛ tre’n i kpɔlɛ lɛ’n, e kle i like. Kpɛkun e wla sran’n i fanngan naan sɛ ɔ yo’n, i ngunmin kanngan ndɛ tre’n nun. Kɛ e ju ndɛ nanwlɛ kun su’n, blɛ sunman’n, e kwla fa miniti kɔe 15 e kle sran’n i like naan w’a si ndɛ nanwlɛ sɔ’n. Kɛ mɔ ndɛ tɛkɛtɛkɛ nga be o ndɛ tre’n i nun lɔ’n be nunman i kpɔlɛ bolɛ lika’n nun wie’n ti’n, ɔ fata kɛ like klefuɛ’n siesie i wun kpa. I sɔ yolɛ nun’n, ɔ fata kɛ ɔ bu ninnge nga be kwla yo like suanfuɛ’n i ye kpa’n, be akunndan. Sɛ ndɛ kpɔlɛ’m be nun yɛ amun nian be suan like’n, an kwla fa ndɛ tre’n i kpɔlɛ bolɛ lika’n, be flan ndɛ tre’n nun.

NDƐ WIE MUN EKUN: Ndɛ nga be o ndɛ wie mun ekun’n i nun’n, be lɔngɔ su kɛ nga be fa boli be su ndɛ tre’n nun lɔ’n sa. Sɛ like klefuɛ’n klo’n, kɛ ɔ nin sran’n bé súan like fluwa Biblu’n kle e nun’n, be kwla koko i nun ndɛ’m be su yalɛ.