Atin bofuɛ’m be su bo jasin fɛ’n Tzotzili aniɛn’n nun Mɛksiki lɔ Ciapasi nvle’n nun lɔ.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Novanblu 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, ɔ nin wafa nga é kán ndɛ nanwlɛ m’ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’m be su kpɛn su andɛ’n é klé sran mun’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su kpɛ ɔ liɛ ba.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Biblu’n kan wafa nga bla kpa’n ɔ ti’n, i ndɛ

?Nzuɛn benin mun yɛ Zoova klo kɛ aniaan bla nga be le bian’n, be yi be nglo ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

“Klɔ’n su kpɛnngbɛn’m be nun, i wun’n lɛ nyrun”

Bla kpa’n yo maan be bu i wun’n i sran.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Klo ɔ sa ti junman’n

Sɛ e bu junman dilɛ’n i wun akunndan kpa’n, e kwla klo junman dilɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga é fá fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kwla kle e ɔ? é dí junman’n

?Kɛ é klé like’n, wafa sɛ yɛ e kwla fa fluwa Biblu’n kle e i nun ninnge nga be ti be liɛ ngunmin kun’n, e di junman ɔn?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Blɛ bɔ a tɛ yo gbanflɛn’n, maan ɔ wla kpɛn ɔ yifuɛ’n i su”

Akunndanfuɛ’n 12 nun’n, be fali sunnzun ase be wlali gbanflɛn nin talua’m be fanngan kɛ ninnge nga be kwla yo be blɛ bɔ be te yo gbanflɛn nin talua’n, maan be yo.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Gbanflɛn annzɛ talua, nán sisi ɔ bo naan w’a sin ‘atin dan’n’ nun

?An kwla yo ninnge wie mun Ɲanmiɛn i sulɛ nun mɔ i wie yɛle atin bolɛ junman i dilɛ’n?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Talua nga Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n kɛn i ndɛ’n kle e ajalɛ kpa

?Ngue ti yɛ Zoova i sufuɛ’m be bu i kɛ i ajalɛ’n ti kpa dan ɔn?