KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA 2023, Marsi–Avrili

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Siɛ kun m’ɔ mɛnnin i wa’n i afɔtuɛ klolɛ su’n

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

‘Min awlɛn’n trán lika nga su tititi’

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

“Sasa ɔ awlɛn’n”

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɔ buli ngwlɛlɛ’n i like dan

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n