Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Marsi 2016

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Maan e sɔ be nga e yia be’n be nun

Maan e sɔ be nga e yia be’n be nun

Be nga e yia be’n mɔ bé trán e Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n i bo Marsi i le 23 su’n, bé jú sran kɔe akpinngbin 12 annzɛ bé trá ngalɛ’n. E ti kpɔlɛ tɛ’n m’ɔ ti like kun mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli e’n, nzra nun ijɔfuɛ’n wá kɛ́n i ndɛ. I su ye nga e ɲrun lɔ’n, klɔ sran’m bé ɲɛ́n i’n, ɔ́ kɛ́n i ndɛ wie. Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i su ndɛ nga sran’m bé wá tí’n, ɔ́ yó i liɛ ngunmin! (Eza 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Zn 3:16) Sanngɛ, cɛn ngunmin kun sɔ’n nun’n, nán nzra nun ijɔfuɛ’n i ngunmin yɛ ɔ́ yó maan sran’m bé sí Ɲanmiɛn i su ndɛ ɔ. E tinuntinun e kwla yo like kun. Yɛle kɛ, maan e sɔ be nga e yiali be’n, be nun klanman. (Rɔ 15:7) Wafa nga e kwla sɔ be nun’n, i su ajalɛ wie mun yɛ.

  • Nán e wɔ trele e ko tran ase e minndɛ kɛ aɲia’n bo i bo. Maan e sɔ be nga e yiali be’n, nin aniaan nga be suman Zoova juejue su kun’n mɔ be bali’n, be nun. Kɛ é yó be like’n, maan srilɛ tran e nuan.

  • Be nga e si be mɔ e bɔbɔ yɛ e yiali be trele’n, maan e nian be lika kpa. Be nga kɛ é cɛ́cɛ́ sran’m be yialɛ fluwa’n e mannin be wie’n mɔ be bali aɲia’n i bo’n, nán e ɲin kpa be su kusu. Maan e se be kɛ be wa tran e wun lɛ. Maan e nin be e nian e Biblu’n, ɔ nin e jue tolɛ fluwa’n nun likawlɛ.

  • Kɛ aɲia’n ko wie’n, maan e fa e wun e mantan be nga e yiali be’n naan e tɛ be kosan’m be su. Sɛ kusu e leman blɛ kaka afin asɔnun uflɛ su wa yo i aɲia liɛ’n, maan e buabua e wun naan cɛn nga bé bá lɛ’n be nun’n, e ko nian be osu. Sɛ e siman lika nga e kwla to be’n, e kwla se be kɛ: “N kunndɛ kɛ a kan wafa nga a bu aɲia’n i ndɛ kan a kle min. ?Ń yó sɛ naan cɛn uflɛ m’an kwla wun wɔ?”