Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Kpɛ periodiki’m be fa manlɛ’n i wun ajalɛ uflɛ ba

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Kpɛ periodiki’m be fa manlɛ’n i wun ajalɛ uflɛ ba
I SIESIELƐ
Text
Image

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN ƆN? E aɲia fluwa nun’n, be kle e wafa nga e kwla fa periodiki mun e man’n. Kannzɛ e kwla nian su’n, sanngɛ ajalɛ kan yɛ be kle e ɔ. I sɔ’n ti’n, kɛ á fá periodiki mun mán’n, ɔ fata kɛ a kan ndɛ’n kɛ nga a fa ijɔ titi’n sa. Wafa nga a wun ajalɛ sɔ’n i wlɛ’n, nian su kan ndɛ’n. Wie liɛ’n, a kunndɛ kɛ á fá ajalɛ uflɛ annzɛ a kwla wun kɛ amun akpasua liɛ’n su lɔ’n, fluwa’n i nun ndɛ uflɛ yɛ ɔ́ yó sran’m be cinnjin ɔn. Sɛ ɔ ti sɔ’n, kɛ a ko wie periodiki nun kanngan’n, mɔ a ko kanngan i fa manlɛ’n i wun ajalɛ nga be kleli’n nun’n, mɔ a ko nian i su video’n, a kwla nian ajalɛ nga be o ngua lɛ’n be su kpɛ ɔ liɛ ba.

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ Ɔ?

Usa ɔ wun kɛ: ‘?N kunndɛ kɛ ń nían ajalɛ nga be kleli e’n su?’

ƐƐN

  • Kunndɛ ndɛ nga á fá fíti ɔ ndɛ’n su’n. Kɛ a ko wie sran’n i like yo’n, kan ndɛ nga ti yɛ a ɔli i wun wunlɛ. (A kwla se i kɛ: “M bali kɛ... ”)

  • Kɛ á wá úsa sran’n i kosan’n, ndɛ nga á kán naan w’a kanngan Biblu’n nun ndɛ mma’n i nun’n, ɔ nin ndɛ nga á kán naan w’a fa fluwa’n w’a man’n, bu i akunndan. (Sunnzun ase: Ka naan w’a kanngan Biblu’n nun ndɛ mma’n i nun’n, a kwla se i kɛ: “Kosan sɔ’n i su tɛlɛ fɛfɛ kpa kun o wa.”)

CƐCƐ

  • Periodiki’n i nun ndɛ nga be yo ɔ fɛ mɔ a wun kɛ bé yó amun jasin bowlɛ nun lɔfuɛ’m be fɛ wie’n, fa be nun kun.

  • Kosan nga a kwla fa usa sran’n naan w’a kɛn i klun ndɛ’n naan mun a kwla koko yalɛ’n, bu i akunndan sie. Sanngɛ nán usɛ i kosan nga i su tɛlɛ kwla miɛn i sa’n. (A kwla fa kosan nga be o periodiki’n i bue 2 su’n be nun kun usɛ i.)

  • Biblu’n nun ndɛ mma nga á wá kánngan nun’n, bu i akunndan sie. (Sɛ Réveillez-vous ! yɛ a su fa man’n, ɔ timan cinnjin kɛ a kanngan Biblu’n nun ndɛ mma kun nun. Afin be nga Biblu’n i nun ndɛ’n timan be cinnjin’n, mɔ wie liɛ’n Ɲanmiɛn i sulɛ’n timan be cinnjin bɔbɔ’n, be ti yɛ be yili ɔ.)

  • Sɛ sran’n kanngan fluwa’n nun’n, i su ye ng’ɔ́ ɲɛ́n i’n, bu ndɛ ɲanman kun annzɛ nɲɔn m’ɔ yiyi i sɔ’n liɛ nun’n, i akunndan sie.

  • Kosan nga á fá usɛ i naan w’a jran su w’a ko niɛn i osu’n, bu i akunndan.

  • Ndɛ nga ɔ waan á kán’n, kɛ ɔ ko yo naan ɔ wla w’a kpɛn su’n, klɛ sie.