Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

KPƐ KLIKLI NGA A TO SRAN’N

Kosan: ?A bu Biblu’n i sɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Rɔm 15:4

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan mɔ e wla o su-ɔ?

SRAN’N I OSU NIANLƐ

Kosan: ?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan mɔ e wla o su-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ngl 21:3, 4

Kosan nga é wá tɛ́ su cɛn uflɛ’n: ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ-ɔ?