Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

?A fa Biblu nga be bo be tie’n uka ɔ wun?

?A fa Biblu nga be bo be tie’n uka ɔ wun?

?Ngue yɛle Biblu nga be bo be tie’n? Aniaan’m be kanngannin Mɛn Uflɛ Biblu’n a nun yɛ be trali be nɛn’n. Be su yo i sɔ aniɛn kpanngban nun blɛblɛblɛ. Like kun m’ɔ yo ɲɛnmɛn nun’n yɛle kɛ ɔ le Biblu’n nun sran kun nin i nɛn. Kɛ bé kánngan nun’n, be kanngan ndɛ mma’m be nun kpa naan e wun wafa nga sran ng’ɔ su ijɔ’n i wun yo i’n i wlɛ.

?Wafa sɛ yɛ sran wie’m be fa uka be wun-ɔn? Be nga blɛ sunman be tie Biblu nga be kanngannin’n, be klo wafa ng’ɔ yo kɛ kɛ bé kán ndɛ sɔ’n nn be o lɛ sa’n. Kɛ bé tíe mɔ be wun kɛ sran fanunfanun yɛ be ijɔ’n, ndɛ’m be ɲin fite kpa kpɛkun be wun be wlɛ kpa. (Ɲan 4:5) Wie’m be liɛ kusu’n, kɛ be wla bo be wun mɔ be tie Biblu nga be kanngannin’n be wla gua ase.—Ju 94:19.

Ɲanmiɛn Ndɛ nga be kanngannin’n i tielɛ’n kwla yo e ye kpa liɛ su. (2Ɲo 34:19-21) Sɛ Biblu nga be bo be tie’n i bue annzɛ i wunmuan’n i wie o aniɛn kun mɔ e ti nun’n, maan e fa blɛ e tie i titi naan ɔ yo ninnge nga e yo be Ɲanmiɛn sulɛ nun’n be nun kun.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ BIBLU NGA BE BO BE TIE’N I YILƐ—I BUE KAN. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA SU:

?Biblu nga be bo be tie’n i yilɛ nun’n like benin yɛ ɔ yo amun ɲɛnmɛn-ɔn?

[Ja ngua lɛ ndɛ’n]

a Be kanngannin Mɛn Uflɛ Biblu’n nun blɔfuɛ nun.