Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Zoova ti “be nga be leman si’n be si”

Zoova ti “be nga be leman si’n be si”

Afuɛ kwlakwla’n, gbanflɛn nin talua kpanngban be kaci Zoova i janvuɛ. (Ju 110:3) Amun tinuntinun amun ndɛ lo Zoova kpa. Ɔ wun amun su sa’m be wlɛ yɛ ɔ ta amun nda kɛ ɔ́ úka amun naan amun-a kwla su i. Sɛ amun si annzɛ amun nin ngunmin yɛ ɔ tali amun’n, maan ɔ tran amun klun titi kɛ Zoova ti “be nga be leman si’n be si.” (Ju 68:5) Kannzɛ sa ng’ɔ o amun su awlo lɔ’n ti sɛ ti sɛ’n, sanngɛ like nga Zoova kle amun’n kwla uka amun naan amun-a jran kekle.—1Pi 5:10.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ MAAN E MIAN E ƝIN NAAN E ƝAN E ƝANMIƐN SULAFILƐ’N I SU YE—BE NGA BE SI ANNZƐ BE NIN NGUNMIN YƐ Ɔ TA BE’N. I SIN’N, AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Ngue yɛ Tamin, Sali, nin Jimin be su ndɛ’n kle wɔ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ndɛ ng’ɔ o Jue Mun 27:10 nun’n kle be nga be si annzɛ be nin ngunmin yɛ ɔ tali be’n mun-ɔn?