Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?A bu i kɛ ndɛ ng’ɔ o yɛ’n, ɔ́ kpɛ́n su cɛn kun le?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 21:3, 4

I fa manlɛ: Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga kan like nga Ɲanmiɛn wá yó naan ndɛ sɔ’n w’a kpɛn su’n i ndɛ, kpɛkun i su ye nga a kwla ɲɛn i’n, ɔ kɛn i ndɛ wie.

?CƐN WIE LELE’N ƝRƐNNƐN’N WÍE? (T-34)

Kosan: N kunndɛ kɛ ń úsa ɔ ngwlɛlɛ afɛ. ?Sɛ be usa ɔ kɛ cɛn wie lele’n ɲrɛnnɛn’n wíe’n, á tɛ́ su sɛ? Á tɛ́ su kɛ “ɛɛn” annzɛ “cɛcɛ” annzɛ “ɔ kwla yo sɔ.”

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 21:3, 4

I fa manlɛ: Biblu’n se kɛ cɛn wie lele’n ɲrɛnnɛn’n wíe. Fluwa nɲa nga i nun ndɛ’n kle kɛ, kɛ ndɛ’n sɔ’n wá kpɛ́n su’n, e kwlakwla é ɲán su ye dan.

BIBLU’N KLE

Kosan: Sran wie’m be bu i kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn. ?Sanngɛ a si kɛ Biblu’n kanman sɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: 1Zn 5:19

I fa manlɛ: Fluwa nga yiyi ndɛ nga Biblu’n kɛn i ndɛ sɔ’n su’n i nun, kpɛkun ɔ yiyi ndɛ uflɛ wie mun mɔ Biblu’n kan’n be nun wie.

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.