Aniaan bian kun nin i yi be su fa telefɔnu dandan nga be flɛ i tablɛti’n be suan Biblu’n nun like.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Mɛ 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ndɛ nga e kwla kan naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nin fluwa Biblu’n kle y’a man’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su naan klɛ ɔ liɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Kɛ e srɛ e man e wiengu mun’n ɔ jɔ Zoova i klun

Zɔbu i janvuɛ nsan’m be kannin ndɛ tɛtɛ’n. Sanngɛ Ɲanmiɛn seli Zɔbu kɛ ɔ srɛ man be. ?Kɛ Zɔbu lafili Zoova su m’ɔ jrannin kekle’n, wafa sɛ Zoova yrɛli i su ɔ? (Zɔb 38–42)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

?Amun fa JW Library be di junman?

?Wafa sɛ yɛ a kwla ɲan wie ɔ? ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla uka ɔ aɲia’m be bo annzɛ jasin fɛ’n bolɛ nun ɔn?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sɛ e waan e nin Zoova e afiɛn sɛ’n ɔ fata kɛ e ɲin yi i Wa Zezi

?Wafa sɛ yɛ nvlenvle’m be sɔ Zezi i famiɛn dilɛ’n nun ɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e ɲin yi sran nga Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n niɔn? (Jue Mun 2)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Wan yɛ ɔ kwla tran Zoova i sua’n nun ɔn?

Like nga Zoova kunndɛ kɛ i janvuɛ kun yo’n, Jue Mun 15 kɛn i ndɛ.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga e kwla fa JW Library e di junman’n

Wafa nga e kwla fa JW Library e suan like’n, e bo jasin fɛ’n, e di junman aɲia’m be bo’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Ɲanmiɛn Ndɛ’n dun mmua kannin Mɛsi’n i su ndɛ

Nian wafa nga ndɛ nga be kannin be Mɛsi su’n m’ɔ o Jue Mun 22 nun’n, ɔ kpɛnnin su Zezi i lika’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Sɛ e waan é yó yakpafuɛ’n maan e fa e wla guɛ i Zoova su

?Ngue yɛ é yó naan y’a kwla yo yakpafuɛ kɛ Davidi sa ɔ? (Jue Mun 27)