Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i su ajalɛ mun

Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i su ajalɛ mun

Ndɛ nga be o fluwa’n nun’n

 

Ndɛ kpɔlɛ

Aɲia’n i su fitilɛ

 2

Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun ninnge kpakpa wie mun

 3

Mian ɔ ɲin naan si jasin fɛ’n i bo kpa

 4

Like nga Klistfuɛ’m be yo’n

 5

Ndɛ nga bé kán fá gúa aɲia’n i bo’n

 6

Mian ɔ ɲin naan si kanngan yɛ si like kle

 7

Afɔtuɛ manlɛ

 8

Dɔ’n

 9

Kɛ akpasua sunianfuɛ’n ba’n

 10

Lemɔcuɛ nga e yo akpasua kun annzɛ nvle kun aɲia’n

 11

E Wla kpɛnlɛ cɛn’n i lemɔcuɛ’n

 12

Klistfuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i sunianfuɛ’n

 13

Klistfuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n

 14

Asɔnun kpɛnngbɛn’m be lika siesiefuɛ’n

 15

Afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n

 16

Suklu mma akpasuaakpasua mun

 17

Video mun

 18

1. Ajalɛ nga be o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa nun’n, ɔ nin nga be o fluwa nga nun’n, be su yɛ é nían é yó Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n niɔn. Maan be wla jasin bofuɛ’m be kwlaa be fanngan naan be kunndɛ kɛ bé dí junman aɲia’n i bo. Sɛ be nga be ba aɲia’m be bo titi’n be lafi Biblu’n nun like nga be kle be’n be su naan be fa Klisifuɛ nzuɛn’n, be kwla di junman aɲia’n i bo wie.​—be-F b. 282.

 2. Aɲia’n i su fitilɛ: Nán ɔ tra miniti 3. Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, kɛ be ko to jue ko fiti aɲia’n su’n mɔ be ko srɛ Ɲanmiɛn’n, Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n, ɔ́ yó naan nzrafuɛ’m be konvi sɔ aɲia’n i bo ndɛ’m be tielɛ. I wie yɛle kɛ, kosan ng’ɔ o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo ndɛ wie’m be nun flanlɛ fluwa’n nun mɔ bé wá tɛ́ be su aɲia’n i bo’n ɔ́ bó su.

 3. Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun ninnge kpakpa wie mun:

  • Ijɔlɛ: Miniti 10. Ijɔlɛ’n i flɛlɛ’n nin ndɛ cinnjin nɲɔn annzɛ nsan m’ɔ fata kɛ aniaan’n yiyi nun’n, be o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa nun. Ijɔlɛ sɔ’n ti asɔnun kpɛnngbɛn kun annzɛ asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ kun m’ɔ kwla si junman’n i di’n, i liɛ. Sɛ Biblu’n nun fluwa uflɛ kun yɛ be su bo i nun kannganlɛ bo lemɔcuɛ sɔ’n nun’n, bé bó fluwa sɔ’n i su fitilɛ video. Ijɔfuɛ’n kwla kan wafa nga i ijɔlɛ’n i flɛlɛ’n nin video’n i nun ndɛ’m be kɔ likawlɛ’n i ndɛ. Sanngɛ, ɔ fata kɛ ɔ yiyi ndɛ cinnjin nga i junman’n taka su’n mɔ be o aɲia fluwa nun’n, be nun. Asa ekun’n, sɛ ɔ le blɛ’n, maan ɔ fa desɛn nin foto mun, ɔ nin Biblu’n nun ndɛ mma nga be o nun’n di i junman’n.

  •   Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n: Miniti 8. Kosan usalɛ nin i su tɛlɛ-ɔ. Ɔ fataman kɛ be fiti su, annzɛ be kan ndɛ wie guɛ i bo. Asɔnun kpɛnngbɛn kun annzɛ asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ kun m’ɔ kwla si junman’n i di’n yɛ ɔ́ dí junman’n sɔ’n niɔn. Wafa nga ndɛ nnan mun be kwla yo asɔnun’n nunfuɛ’m be ye’n, i su yɛ ɔ́ nían naan w’a siesie miniti nga bé fá bé tɛ́ kosan’m be su’n niɔn. I kwlaa yoli-o, ɔ fata kɛ ɔ fa kosan’m be kwlaa usa nzrafuɛ mun. Sɛ bé kánngan Biblu’n nun ndɛ nga be o kosan nɲɔn klikli’m be wun lɛ’n be kwlaa be nun annzɛ be su kannganman be kwlaa be nun’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. Be nga bé tɛ́ kosan’m be su’n, nán ndɛ nga bé kán’n ɔ tra segɔndu 30.

  • Biblu’n nun kannganlɛ: Nán ɔ tra miniti 4. Aniaan bian kun yɛ ɔ fata kɛ ɔ di junman sɔ’n niɔn. Nán maan suklu ba sɔ’n kan ndɛ fa fiti Biblu’n i bue ng’ɔ́ wá kánngan nun’n su. Kɛ ɔ wie nun kanngan’n, nán maan ɔ kan ndɛ fa guɛ i bo. Like ng’ɔ fata kɛ ɔ yo aɲia’n i tinngɛfuɛ’n i cinnjin kpa’n yɛle kɛ maan ɔ uka suklu mma mun naan be si ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n i kanngan kɛ nga be fa klɛli’n sa. Maan wafa nga bé kánngan’n, ɔ kle kɛ be wunnin ndɛ nga be klɛli’n i wlɛ. Kɛ bé kánngan’n, maan ndɛ’m be lɔngɔ su klanman, nán be sikposikpo. Maan be tin ndɛ cinnjin’m be su. Maan be kacikaci be nɛn’n. Lika ng’ɔ fata kɛ be jran kwlaa naan b’a kanngan ndɛ’n b’a ɔ be ɲrun ekun’n, maan be jran kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa. Kpɛkun, maan be kɛnngɛn i kɛ nga be fa ijɔ titi’n sa.

  4. Mian ɔ ɲin naan si jasin fɛ’n i bo kpa: Nán ɔ tra miniti 15. Aɲia’n i bue nga úka aniaan’m be kwlaa naan be suan jasin fɛ’n i bolɛ. Yɛ ɔ́ úka be naan be si jasin fɛ’n i bo, yɛ be si sran’m be like kle kpa tra laa’n. Aniaan nga be fali kpɛ klikli nga a to sran’n i junman’n nin sran i osu nianlɛ junman’n wlali be sa nun’n, ɔ fata kɛ be nian ajalɛ ng’ɔ o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa’n i bue 1 su be di be junman’n. Sɛ be klo’n be kwla fa video annzɛ fluwa nga be o e Like klelɛ ninnge’m be nun’n be di be junman’n. Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa’n nun’n, be kle dɔ ng’ɔ fata kɛ be fa di junman’n, yɛ ɔ ju wie’n be kle ajalɛ uflɛ mɔ be kwla nian su di be junman’n. Nán maan be dɔ’n i ngba dilɛ ti’n, be ko kunndɛ ndɛ uflɛ lika uflɛ be fa uka nga be mannin be kɛ be fa di junman’n su. Aniaan wie’m be siesie be wun kpa, ɔ maan kɛ bé gúa be junman’n i bo’n, nn dɔ nga be mannin be’n nin a wieman. Ɔ ju wie’n naan ɔ nin i fata’n, be kwla fɛ i sɔ junman’n be man asɔnun kpɛnngbɛn mun wie.

  • Jasin fɛ bolɛ ajalɛ’m be su video mun: Anglo kwlaa nun’n, bé bó jasin fɛ bolɛ’n i wun ajalɛ video lemɔcuɛ kpanngban lɔngɔ su. Kpɛ klikli nga a to sran’n nin sran’n i osu nianlɛ klikli’n, ɔ nin sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n be ndɛ yɛ video sɔ’m bé kán-ɔn. Junman sɔ’n ti Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n i liɛ.

  • Kpɛ klikli nga a to sran’n: Be kwla fa junman sɔ’n man aniaan bian kun annzɛ aniaan bla kun. Sran nga be mɛnnin i junman’n, i wiengu yasua, annzɛ i wiengu bla, annzɛ i osufuɛ kun yɛ ɔ́ yó i ukafuɛ-ɔ. Be kwla jran nglo annzɛ be kwla tran ase. Wafa nga sran’m be yo be wun like amun asa liɛ’n su lɔ’n, i su yɛ be nian be yo be wun like-ɔ. Ajalɛ ng’ɔ o i bue klikli’n su’n i su yɛ ɔ fata kɛ be jran be di be junman’n niɔn.

  • Sran’n i osu nianlɛ klikli’n: Be kwla fa junman sɔ’n man aniaan bian kun annzɛ aniaan bla kun. Sran nga be mɛnnin i junman’n, i wiengu yasua, annzɛ i wiengu bla yɛ ɔ́ yó i ukafuɛ-ɔ. (km-F 5/97 b. 2) Be kwla jran nglo annzɛ be kwla tran ase. Kɛ e sa e sin e ko nian sran kun mɔ ndɛ’n yoli i fɛ’n i osu’n, ndɛ ng’ɔ fata kɛ e kan’n, yɛ ɔ fata kɛ aniaan’n yi i nglo-ɔ. Ajalɛ ng’ɔ o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa i bue klikli’n su’n i su yɛ ɔ fata kɛ be jran be di be junman’n niɔn.

  • Sran’n i osu nianlɛ nɲɔn su’n: Be kwla fa junman sɔ’n man aniaan bian kun annzɛ aniaan bla kun. Sran nga be mɛnnin i junman’n, i wiengu yasua, annzɛ i wiengu bla yɛ ɔ́ yó i ukafuɛ-ɔ. (km-F 5/97 b. 2) Be kwla jran nglo annzɛ be kwla tran ase. Kɛ e sa e sin  e ko nian sran kun mɔ ndɛ’n yoli i fɛ’n i kpɛ nɲɔn su’n i osu’n, ndɛ ng’ɔ fata kɛ e kan’n, yɛ ɔ fata kɛ aniaan’n yi i nglo-ɔ. Ajalɛ ng’ɔ o i bue klikli’n su’n i su yɛ ɔ fata kɛ be jran be di be junman’n niɔn.

  • Biblu’n nun like klelɛ: Be kwla fa junman sɔ’n man aniaan bian kun annzɛ aniaan bla kun. Sran nga be mɛnnin i junman’n, i wiengu yasua, annzɛ i wiengu bla yɛ ɔ́ yó i ukafuɛ-ɔ. (km-F 5/97 b. 2) Be kwla jran nglo annzɛ be kwla tran ase. Aniaan’n yi wafa nga e kwla kle sran kun i Biblu’n nun like’n i nglo. Like suanlɛ w’a dun mmua w’a bo i bo. Sɛ b’a semɛn i kɛ ɔ di ndɛ ng’ɔ́ kán fá fítí like suanlɛ’n su annzɛ ɔ́ fá gúɛ i bo’n su junman’n, ɔ fataman kɛ ɔ kan ndɛ fa fiti su annzɛ ɔ fa guɛ i bo. Kannzɛ be kwla kanngan ndɛ kpɔlɛ’m be kwlaa be nun’n, sanngɛ ɔ nunman nun kɛ be kanngan be kwlaa be nun. Wafa nga be kle sran like kpa’n, yɛ ɔ fata kɛ aniaan’n yi i nglo-ɔ.

  • Ijɔlɛ: Junman sɔ’n ti aniaan bian’m be liɛ. Maan ɔ yo i kɛ nzra nun ijɔlɛ sa.

  5. Like nga Klisifuɛ’m be yo’n: Kɛ be ko to jue’n, bé fá miniti 15 ng’ɔ su i su’n bé dí junman kun annzɛ nɲɔn. Be siesieli junman sɔ mun kɛ bé fá úka nzrafuɛ mun naan be nian Ɲanmiɛn Ndɛ’n su be nanti. Sɛ w’a yoman kɛ b’a kle junman’n i wun ajalɛ uflɛ sa’n, asɔnun kpɛnngbɛn mun annzɛ asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ nga be kwla si junman’n i di’n yɛ ɔ fata kɛ be di junman sɔ’n niɔn. Sanngɛ junman ng’ɔ suan “Ninnge ng’ɔ fata kɛ asɔnun’n fɛ i ɲin sie su’n” i liɛ’n, asɔnun kpɛnngbɛn kun yɛ ɔ fata kɛ ɔ di-ɔ.

  • Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ: Miniti 30. Asɔnun kpɛnngbɛn kun m’ɔ kwla si junman’n i di’n yɛ ɔ fata kɛ be fa mɛn i-ɔ. (Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m b’a sɔnman’n, be kwla fa man asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ nga be kwla si junman sɔ’n i di’n.) Ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m be kpa aniaan nga be kwla si Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ’n i tinngɛ’n. Be nga bé kpá be’n, maan be tinngɛ like suanlɛ’n i kpa naan ɔ wie dɔ su. Maan be yo naan Biblu’n nun ndɛ mma cinnjin’m be ɲin fite, yɛ maan be yo naan nzrafuɛ’m be wun i wlɛ kɛ like nga be suan’n kwla yo be ye kpa. Sasafuɛ Tranwlɛ’n i tinngɛlɛ’n i su afɔtuɛ’m be kwla uka be wie. Sɛ ɔ nin i fata’n, maan like suanlɛ’n i tinngɛfuɛ’n nin fluwa’n i kannganfuɛ’n be kacikaci lemɔcuɛ kwlaa. Sɛ Klisifuɛ mun nin be junman aɲia’n i tinngɛfuɛ’n kunndɛ kɛ be kpɛ dɔ nga bé fá súan like su’n, maan like suanlɛ’n i tinngɛfuɛ’n kunndɛ wafa nga ɔ kwla yo sɔ’n. Wie liɛ’n, ɔ kwla se kɛ nán be kanngan ndɛ kpɔlɛ wie’m be nun.

  6. Ndɛ nga bé kán fá gúa aɲia’n i bo’n: Nán ɔ tra miniti 3. Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n ɔ́ flán aɲia’n i bo ndɛ cinnjin kpa wie’m be nun. Kpɛkun, ɔ́ kán ninnge nga bé wá wún be lemɔcuɛ ng’ɔ́ bɛ́ i sin’n nun’n, be ndɛ. Kosan nin i su tɛlɛ nga be o Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo ndɛ wie’m be nun flanlɛ (lma) fluwa’n nun’n, ɔ fata kɛ ɔ kanngan nun. Maan ɔ bo ndɛ nga bé yíyí nun lemɔcuɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n su, ɔ kwla kanngan kosan kun mɔ bé wá tɛ́ su’n nun. Sɛ ɔ ɲɛn i wun blɛ’n, ɔ kwla bo aniaan nga bé wá dí junman lemɔcuɛ ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n be dunman. Sɛ w’a yoman kɛ b’a kle ajalɛ uflɛ sa’n, aɲia’n i tinngɛfuɛ’n yɛ ɔ fata kɛ ɔ bo jasin’m be kwlaa yɛ ɔ kanngan fluwa cinnjin nga be klɛli asɔnun’n, be nun-ɔn. Jasin fɛ bolɛ’n i siesielɛ nin lika’n i nun yɛinyɛin yolɛ’n be su jasin liɛ’n, nán maan be bo su cenje’n su lɔ, sanngɛ maan be tɛ i tɛbua’n su lɔ. Sɛ blɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ fa bo jasin mun annzɛ ɔ fa kanngan fluwa’m be kwlaa be nun’n w’a sɔnman, ɔ kwla se aniaan nga bé dí junman aɲia’n i bue ng’ɔ suan “Like nga Klisifuɛ’m be yo’n” i bo’n be kɛ be kpɛ be junman liɛ’m be blɛ’n su. (Nian  ndɛ kpɔlɛ 5 nin  9 nun.) Jue tolɛ nin Ɲanmiɛn srɛlɛ yɛ bé fá gúa aɲia’n i bo-ɔ.

  7. Mian ɔ ɲin naan si kanngan yɛ si like kle: Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 2019, Zanvie i le 7 su’n, maan Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n nian fluwa Like klelɛ’n i nun afɔtuɛ’m be su yo aniaan’m be mo annzɛ ɔ man be afɔtuɛ. Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa nun’n junman fanunfanun ng’ɔ fata kɛ aniaan’m be di’n be wun lɛ’n afɔtuɛ’n i nimielo’n wo lɛ. Maan be nga be mannin be junman’n be nian afɔtuɛ’n sɔ’n su be di be junman’n. Anglo kwlaa i lemɔcuɛ klikli’n nun’n, Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n ɔ nin nzrafuɛ mun bé kókó fluwa Like klelɛ’n i nun afɔtuɛ kun su yalɛ. Fluwa’n i bue nga be flɛ i “Klɛ ɔ junman’n i su ndɛ” ɔ ti aniaan’m be bɔbɔ be liɛ’n, ɔ fataman kɛ aɲia’n i tinngɛfuɛ’n klɛ nun.

  8. Afɔtuɛ manlɛ: Kɛ aniaan kun ko wie i junman’n i di’n, Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n le miniti kɔe kun fa yo i mo, kpɛkun ɔ mɛn i afɔtuɛ. Maan ndɛ ng’ɔ kan’n taka fluwa Like klelɛ’n su. Kɛ aɲia’n i tinngɛfuɛ flɛ́ aniaan kun’n, nán ɔ bo afɔtuɛ nga junman’n taka su’n su. Sanngɛ, kɛ aniaan’n ko wie i junman’n i di’n, mɔ w’a wie i mo yo’n, ɔ kwla bo su. Kpɛkun sa nga ti yɛ aniaan’n i junman’n dili kpa’n, annzɛ sa nga ti yɛ ɔ ti kpa kɛ ɔ fɛ i ɲin sie afɔtuɛ sɔ’n su kpa ekun’n, maan ɔ kɛn i amanniɛn su. Sɛ aɲia’n i tinngɛfuɛ’n nian naan junman’n i su ndɛ uflɛ kwla uka aniaan’n annzɛ nzrafuɛ mun’n ɔ kwla kan. Sɛ ɔ ti m’ɔ man aniaan kun i afɔtuɛ uflɛ m’ɔ́ úkɛ i naan w’a wɔ i ɲrun’n, kɛ aɲia’n ko wie’n annzɛ blɛ uflɛ nun’n, ɔ kwla flɛ i aamiɛn mɛn i afɔtuɛ sɔ mun. Maan afɔtuɛ’n taka fluwa Like klelɛ’n annzɛ École du ministère su. Ɔ kwla yo junman ng’ɔ dili’n i su afɔtuɛ trele annzɛ fluwa’m be nun afɔtuɛ uflɛ m’ɔ kwla ukɛ i’n.—A kwla wun Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i sunianfuɛ’n nin afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n be junman’n i su ndɛ,  ndɛ kpɔlɛ 13 nin  16 be nun.

    9. Dɔ’n: Ɔ fataman kɛ be nga bé dí junman’n, be nun kun sa tra dɔ nga be mɛnnin i’n su. Nán maan afɔtuɛ nga Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n mán’n, ɔ tra dɔ’n su wie. Sɛ suklu ba kun i junman dilɛ dɔ’n wie naan ɔ nin a wiemɛn i junman’n i di’n, maan be jrɛn i junman’n amanniɛn su. Sɛ aɲia’n i bo junman uflɛ tra dɔ ng’ɔ fata kɛ ɔ di’n su’n, ɔ fata kɛ afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n, ɔ man sran ng’ɔ dili junman sɔ’n i afɔtuɛ aamiɛn. Aɲia’n dí dɔ 1 miniti 45. I jue tolɛ-o, i srɛlɛ-o, i kwlaa o nun.

 10. Kɛ akpasua sunianfuɛ’n ba’n: Kɛ akpasua sunianfuɛ’n ko ba’n, wafa nga be jajali aɲia’n Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa nun’n, i su yɛ bé nían bé yó aɲia’n niɔn. Ninnge nga bé káci’n be yɛ: Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ’n m’ɔ o aɲia’n i bue ng’ɔ suan Like nga Klisifuɛ’m be yo’n nun’n, e su yoman. Akpasua sunianfuɛ’n fá miniti 30 sɔ’n yíyí ndɛ kun nun. Kwlaa naan Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n w’a flɛ akpasua sunianfuɛ’n, ɔ́ dún mmua flán aɲia’n i bo ndɛ cinnjin’m be nun. Kpɛkun ɔ́ bó ninnge nga bé wá kán be ndɛ be lemɔcuɛ ng’ɔ́ bɛ́ i sin’n nun’n, be su. Asa ekun’n, ɔ́ bó jasin cinnjin mun, yɛ ɔ́ kánngan lɛtri nga be klɛ blɛli asɔnun’n be nun. Kɛ akpasua sunianfuɛ’n ko wie ijɔ’n, i bɔbɔ klé jue nga bé fá gúa aɲia’n i bo’n. Blɛ sɔ’n nun’n, be su manman aniaan’m be junman aɲia yowlɛ’n i sua ba’m be nun. Aniaan nga be o asɔnun kunngba’n nun mɔ be yo aɲia aniɛn uflɛ nun’n, be kwla yo be aɲia liɛ kɛ be fa yo i titi’n sa. Sanngɛ kɛ akpasua sunianfuɛ’n wá íjɔ’n, ɔ fata kɛ aniaan sɔ’m be ko tie wie.

 11. Lemɔcuɛ nga e yo akpasua kun annzɛ nvle kun aɲia’n: Lemɔcuɛ nga i nun yɛ e yo akpasua kun annzɛ nvle kun aɲia’n, e yoman aɲia nga e yo be titi asɔnun’m be nun’n. Ninnge ng’ɔ fata kɛ e suan be asɔnun aɲia sɔ’m be bo’n, ɔ fata kɛ e ngunmin annzɛ e nin e awlobo’n e suan.

  12. E Wla kpɛnlɛ cɛn’n i lemɔcuɛ’n: Sɛ e Wla kpɛnlɛ aɲia’n tɔ lemɔcuɛ’n i afiɛn’n e yoman Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n. Sanngɛ maan be yo aɲia nga be yo ka naan b’a ko bo jasin’n e Wla kpɛnlɛ cɛn’n nun.

  13. Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i sunianfuɛ’n: Asɔnun kpɛnngbɛn’m bé fá asɔnun kpɛnngbɛn kun kɛ ɔ yo Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i sunianfuɛ. I yɛ ɔ fata kɛ ɔ yo naan aniaan’m be nanti afɔtuɛ nga’m be su naan aɲia’n w’a yoman sukusuku-ɔ. Ɔ fata kɛ ɔ nin afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n be ti be wun aniɛn. Kɛ anglo kun nun Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia fluwa ko fite cɛ’n, aɲia’n i sunianfuɛ’n fá aniaan’m be junman mun mán be. (Nian  ndɛ kpɔlɛ 4 nun.) Fluwa Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo lɔ junman’n (S-89) i su yɛ bé klɛ́ aniaan’m be junman’n nin afɔtuɛ nga bé nían su dí junman’n niɔn. Ɔ fata kɛ be fa man be ndɛ nun. Sɛ b’a fa manman be ndɛ nun’n, yɛle lemɔcuɛ nsan kwlaa naan be junman’n i dilɛ cɛn’n w’a ju.

 14. Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i tinngɛfuɛ’n: Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, asɔnun kpɛnngbɛn kun yɛ ɔ́ tínngɛ Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n niɔn. (Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m b’a sɔnman’n, asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ nga be sa w’a tɔ junman nun kpa’n be kwla di junman sɔ’n wie.) I yɛ ɔ́ síesíe aɲia’n i su fitilɛ’n nin i atabo ndɛ mun-ɔn. Asa ekun’n, i yɛ ɔ nin nzrafuɛ mun be koko video nga be kle jasin fɛ bolɛ ajalɛ’n ɔ nin nga be kan fluwa Like klelɛ i afɔtuɛ’m be ndɛ’n be su yalɛ-ɔ. Junman kwlaa nga aniaan’m bé wá dí’n, ɔ nin sran ng’ɔ́ dí junman sɔ’n, i yɛ ɔ bo su-ɔ. Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn’m b’a sɔnman’n, ɔ kwla di aɲia’n i bo junman onga mun wie. Ɔ fataman kɛ ɔ ijɔ ngboko naan w’a flɛ aniaan kun kɛ ɔ wa di i junman’n. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwlaa bé yía yɛ bé kpá asɔnun kpɛnngbɛn nga be kwla tinngɛ aɲia’n niɔn. Asɔnun kpɛnngbɛn nga be fali be’n, bé kácikáci be wun. Wafa nga amun asɔnun’n fa ti’n ti’n, be kwla se Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i sunianfuɛ’n kɛ ɔ tinngɛ aɲia’n i kpɛ sunman trá asɔnun kpɛnngbɛn onga nga be kpali be’n. Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn kun kwla tinngɛ Asɔnun’n i Biblu’n nun like suanlɛ aɲia’n, nn ɔ kwla tinngɛ Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n wie. Maan ɔ tran amun klun kɛ ɔ fata kɛ asɔnun kpɛnngbɛn ng’ɔ́ tínngɛ aɲia’n, ɔ yo suklu mma’m be mo yɛ ɔ man be afɔtuɛ amanniɛn su. Aɲia’n i tinngɛfuɛ’n yɛ ɔ́ nían nun kpa naan aɲia’n w’a wie dɔ su-ɔ. (Nian  ndɛ kpɔlɛ 6 nin  9 nun.) Sɛ aɲia’n i tinngɛfuɛ’n klo’n, yɛ sɛ cenje’n su lɔ ti gbaun’n, be kwla sie miklo nga be le ja’n i kun ekun cenje’n su lɛ. I liɛ’n, kɛ ɔ́ bó aniaan bian ng’ɔ fata kɛ ɔ di junman’n i dunman’n, nn aniaan sɔ’n jin miklo nɲɔn su’n i ɲrun lɛ. I wafa kunngba’n, sɛ aɲia’n i tinngɛfuɛ’n klo’n, kɛ aniaan’n kánngan Biblu’n nun’n, yɛ kɛ aniaan’m bé dí Mian ɔ ɲin naan si jasin fɛ’n i bo kpa i bo junman’n, ɔ kwla tran tabli kun sin cenje’n su lɛ. I sɔ’n kwla yo naan blɛ’n w’a sinman ngbɛn.

 15. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be lika siesiefuɛ’n: Asɔnun kpɛnngbɛn’m be lika siesiefuɛ’n yɛ ɔ́ fá aɲia’m be bo junman mun mán aniaan mun-ɔn. Nɛ́n i yɛ ɔ́ fá suklu mma’m be junman mun mán be-ɔ. Sanngɛ i yɛ ɔ́ klé aɲia’n i tinngɛfuɛ’n niɔn. Ɔ́ nían asɔnun kpɛnngbɛn nga be nuan sɛli su kɛ be kwla tinngɛ aɲia’n lemɔcuɛ kwlaa nun’n be nun yɛ ɔ́ yó sɔ-ɔ. Ɔ fata kɛ ɔ nin aɲia’n i sunianfuɛ’n be di junman likawlɛ, yɛ maan ɔ nian nun naan be fa Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo lɔ junman kwlaa nga be jajali’n, be tɛ i tɛbua su.

  16. Afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n: Sɛ amun yo i sɔ-ɔ, ɔ yo ye’n, amun fa asɔnun kpɛnngbɛn kun mɔ i sa w’a tɔ nzra nun ijɔlɛ’n nun kpa’n naan ɔ di junman sɔ’n. Junman kwlaa nga be fa man asɔnun kpɛnngbɛn nin asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ mun mɔ kɛ bé dí’n, be ijɔ nzrafuɛ’m be ɲrun’n, sɛ ɔ fata kɛ be man be afɔtuɛ aamiɛn’n, afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n yɛ ɔ́ mán be afɔtuɛ-ɔ. Junman sɔ’n i wie yɛle Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo lɔ junman mun, nzra nun ijɔlɛ, Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun kannganlɛ nin i nun like suanlɛ’n i tinngɛlɛ, Asɔnun’n i Biblu’n nun like  suanlɛ’n i tinngɛlɛ. (Nian  ndɛ kpɔlɛ 9 nun.) Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn nga be si ijɔ mɔ be si like kle’n be sɔnnin’n, afuɛ kwlaa nun’n, be kwla kaci afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n. Ɔ timan cinnjin kɛ blɛ kwlaa nga aniaan kun wie i junman’n i di’n, afɔtuɛ manfuɛ nɲɔn su’n mɛn i afɔtuɛ.

 17. Suklu mma akpasuaakpasua mun: Sɛ suklu mma’m be sɔnnin’n, be kwla man be junman asɔnun sua’n i sua ba’m be nun wie. Maan suklu ba akpasua kun ɲɛn i afɔtuɛ manfuɛ. Sɛ afɔtuɛ manfuɛ sɔ’n ti asɔnun kpɛnngbɛn’n, ɔ ti kpa. Sɛ ɔ tɔ cinnjin’n, asɔnunfuɛ’m be lika nianfuɛ nga i sa w’a tɔ junman nun kpa liɛ su’n, ɔ kwla di i sɔ junman’n. Asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwlaa yɛ bé klé aniaan ng’ɔ́ dí junman’n sɔ’n niɔn. Yɛ sɛ ɔ nin sran uflɛ bé kácikáci be wun’n, maan be nuan sɛ su. Ɔ fata kɛ afɔtuɛ manfuɛ’n nian ajalɛ ng’ɔ o  ndɛ kpɔlɛ 8 nun’n i su di i junman’n. Kɛ junman ng’ɔ suan “Kunndɛ ninnge kpakpa mɔ be o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n” m’ɔ o aɲia’n i bue ng’ɔ suan “Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun ninnge kpakpa wie mun” i nun’n, ɔ ko wie’n, maan be se suklu mma’m be kɛ be wɔ be suklu diwlɛ liɛ’n nun lɔ. Kɛ aɲia’n i bue ng’ɔ suan “Mian ɔ ɲin naan si jasin fɛ’n i bo kpa” ko wie’n, maan suklu mma’m be sa be sin be tranwlɛ’m be nun. Sɛ be su bo jasin fɛ bolɛ ajalɛ’n i su video wie’n, maan be nga be o asɔnun sua’n i sua ba nun lɔ’n, be ka lɔ naan be nian video’n, annzɛ be sie be su i su yalɛ kokolɛ’n i bo. Sɛ ɔ su yoman ye’n, maan afɔtuɛ manfuɛ’n fa video’n sie i mannzin kun su naan ɔ fa kle aniaan mun naan ɔ nin be koko su yalɛ.

 18. Video mun: Bé nían video wie mun aɲia’n i bo lɔ. Video nga é nían be lemɔcuɛ afiɛn aɲia’n i bo lɔ’n, bé fá síe i JW Library su. Be nga be le telefɔnun nin tablɛti nin ɔrdinatɛli’n be kwla ɲɛn i sɔ video’n wie. Ɔ ju wie’n, video nga be kle wafa nga e kwla bo jasin fɛ’n, mɔ b’a dun mmua b’a bo be Klisifuɛ mun nin be junman’n aɲia’n i bo lɔ’n, be kwla bo be jasin fɛ’n bolɛ aɲia’m be bo lɔ wie.

© 2019 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-AO 01/19