Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Klistfuɛ mun nin be junman’n—Aɲia fluwa  |  Fevrie 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

?A BU I KƐ MƐN’N YÓ SƐ E ƝRUN LƆ?

Kosan: ?A bu i kɛ mɛn’n yó sɛ e ɲrun lɔ? ?Mɛn’n ká kɛ nga sa tititi? ?Ɔ́ yó tɛ kɔ́ i ɲrun? ?Annzɛ ɔ́ yó kpa?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ng 21:3, 4

I fa manlɛ: Fluwa nɲa nga i bue 2 su nun’n, Biblu’n kan ndɛ kun. Ndɛ sɔ’n o Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4 nun. ?A wun i? Ɲanmiɛn wá núnnún e su sa’n kwlaa, wie’n bɔbɔ’n su tranman lɛ kun! ?Ɔ yoman ɔ fɛ? [Wlɛ i fanngan naan ɔ kanngan ndɛ’n i onga’n nun.]

AMUN TIE ƝANMIƐN NDƐ’N

Kosan: ?A kunndɛ kɛ á trán mɛn kun m’ɔ ti kɛ nga sa’n i nun? [Fa fluwa’n i bue 2-3 fa kle sran’n kpɛkun minndɛ kɛ ɔ tɛ kosan’n su.]

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Ze 29:11

I fa manlɛ: Fluwa nga kle e wafa nga e kwla tie ndɛ nga Ɲanmiɛn kan’n, naan y’a ɲan ninnge kpakpa ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ fá mán e’n e ɲrun lɔ’n. [An koko i bue 4-5 be su yalɛ.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Kosan:

Biblu’n nun ndɛ mma’n:

I fa manlɛ: