Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Yia ɔ jasin bowlɛ nun sran’m be kwlaa naan be w’a tran e Wla kpɛnlɛ cɛn’n aɲia’n i bo!

Yia ɔ jasin bowlɛ nun sran’m be kwlaa naan be w’a tran e Wla kpɛnlɛ cɛn’n aɲia’n i bo!
I SIESIELƐ

Kɛ ɔ fɛ i Fevrie i le 27 su’n, é wá yía sran mun naan be nin e wa yo aɲia ng’ɔ kle kɛ e wla kpɛn Klist i wie’n su’n. Maan e yia e asa liɛ’n su sran kwlaa nga e kwla yiɛ i’n. Asa ekun’n, maan e fa e ɲin e sie i sran’m be kwlaa nga bé wá klé kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n ti be cinnjin’n, be su naan e uka be.

LIKE NGA Á YÓ’N

NDƐ NGA A KWLA KAN NAAN W’A FA FLUWA NƝA’N W’A MAN’N

“E su fa fluwa nɲa nga e yia sran mun aɲia cinnjin kpa kun bo. Marsi i le 23 su’n, mɛn wunmuan nun’n, sran miliɔn kpanngban bé wá yó aɲia kun bé klé kɛ be wla kpɛn Zezi Klist i wie’n su. Aɲia sɔ’n i bo’n, bé wá tíe nzra nun ijɔlɛ kun m’ɔ kan Zezi i wie’n i su ye nga e kwla ɲɛn i’n, i ndɛ. Ijɔlɛ sɔ’n taka Biblu’n su yɛ be tuɛmɛn i ti kalɛ. E akpasua liɛ’n su wa’n, lika nin dɔ nga i su yɛ bé yó aɲia’n, ɔ o fluwa nga su. Sɛ a ɲɛn i wun alaje’n, bla.”

Sɛ ndɛ’n ti sran’n i cinnjin’n . . .

 • FA SASAFUƐ TRANWLƐ’N MƐN I

  Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu’n, yo.

 • BO E WLA KPƐNLƐ CƐN’N I SU VIDEO’N

  Like nga a ko yo naan w’a kwla ko niɛn i osu’n, yo.

Kɛ a kɔ i osu nianlɛ’n, a kwla . . .

 • BO VIDEO ?NGUE TI YƐ BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ’N TI CINNJIN ƆN?

  I sin’n, fa fluwa nga e nin sran mun e fa suan Biblu’n nun like’n, be nun kun mɛn i.

 • FA FLUWA ?NGUE LIKE YƐ BIBLU’N KLE I SAKPASAKPA Ɔ? MƐN I

  Kan e Wla kpɛnlɛ cɛn’n i su ndɛ wie mun ekun kle sran’n. Fa fluwa’n i bue 206-208 di junman’n. I sin’n, fa fluwa’n mɛn i.

 • FA FLUWA AMUN TIE ƝANMIƐN NDƐ’N MƐN I

  Fa fluwa’n i bue 18-19 naan an koko Klist i wie’n i su ye nga e kwla ɲɛn i’n, i su yalɛ. I sin’n, fa fluwa’n mɛn i.