Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga e kwla fa’n

SASAFUƐ TRANWLƐ’N

Kosan: ?Sɛ sran kun usa ɔ kɛ wan mun yɛ be o ɲanmiɛn su lɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ á tɛ́ su-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zn 8:23

I fa manlɛ: Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n, be su ndɛ nga Zezi nin i Si be kannin’n, fluwa Sasafuɛ Tranwlɛ’n nga fa e ɲin sie su.

KLE BE NDƐ NANWLƐ’N

Kosan: ?A bu i kɛ Ɲanmiɛn ti yɛ e fɛ-ɔ? ?Annzɛ like uflɛ ti-ɔ?

Biblu’n nun ndɛ mma’n: Zb 34:10

Ndɛ nanwlɛ: E su afɛ’m be nun wie fi finman Ɲanmiɛn. Be fin mmusu’m be si Satan, nin ajalɛ tɛtɛ nga sran’m be fa’n. Wie liɛ kusu’n, sanvuɛsa yɛ ɔ ɲan e-ɔ. Kɛ afɛ o e su’n, Ɲanmiɛn suan e bo. Nanwlɛ, e ndɛ lo i kpa.

?NGUE TI YƐ BIBLU’N NUN LIKE SUANLƐ’N TI CINNJIN ƆN? (Video)

Kosan: ?A bu i kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sie mɛn’n niɔn? [Maan sran’n tɛ kosan’n su.] Ndɛ nga Biblu’n kan’n kwla bo ɔ nuan. Video kpe kan nga yiyi nun. [Bo video’n.]

Fluwa’n i fa manlɛ: Fluwa nga i ndɛ tre 11 kan sa nga ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran mun lɛ mɔ be fɛ’n i ndɛ. Kpɛkun ɔ kan like nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan afɛ kwlaa wie’n, i ndɛ. [Fa fluwa Biblu’n kle man sran’n.]

KLƐ AJALƐ UFLƐ MƆ A KWLA FA’N

Nian ajalɛ nga be kleli be nglo lɔ’n su kpɛ ɔ jasin bolɛ ajalɛ liɛ ba.