Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

E yo naan fluwa ‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’ i nun ndɛ’n ɔ kan like suanfuɛ’n i awlɛn

E yo naan fluwa ‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’ i nun ndɛ’n ɔ kan like suanfuɛ’n i awlɛn

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?: Ɔ fata kɛ sran’m be si Zoova i mmla mun yɛ be nanti be su naan b’a su i kɛ ɔ nin i fata’n sa. (Eza 2:3, 4) Fluwa ‘Ɲanmiɛn klo e’n’ m’ɔ ti fluwa nɲɔn su mɔ e fa kle sran’m be like’n, ɔ uka like suanfuɛ mun naan b’a bu Ɲanmiɛn i mmla’m be sin, naan ninnge kwlaa nga bé yó nun’n b’a nanti be su. (Eb 5:14) Kɛ é klé sran’m be like’n, ɔ fata kɛ e yo naan ndɛ’n wluwlu be wun. I liɛ’n, be bɔbɔ bé tú be klun bé káci.Rɔ 6:17.

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ-Ɔ?

  • Siesie ɔ wun kpa. I sɔ yolɛ nun’n, bu ninnge nga be kwla yo like suanfuɛ’n i ye’n, be akunndan. Usa kosan ng’ɔ kwla yo naan w’a kɛn i klun ndɛ’n. I liɛ’n, like nga amun su suan’n, i su akunndan ng’ɔ bu’n, ɔ nin wafa nga like sɔ’n yo i’n, á wún i wlɛ.Nya 20:5; be-F 259

  • Fa kuku nga be o fluwa’n nun’n uka like suanfuɛ’n, naan ɔ si sa nga ti yɛ ɔ ti kpa kɛ ɔ fa akunndan ng’ɔ o Biblu’n nun mmla’m be sin’n i su nanti’n.

  • Ninnge wie’m be o lɛ’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kleman be su ajalɛ trele ng’ɔ fata kɛ e fa’n. Sran kun le atin fɛ i tiaun ajalɛ. Kɛ amún kán be ndɛ’n, ukɛ i naan i bɔbɔ bu be su akunndan naan ɔ fɛ i ajalɛ liɛ. Nán kle i ajalɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ fa’n.Ga 6:5

  • Fa ɔ ɲin sie i like suanfuɛ’n su. I liɛ’n, sɛ ɔ fata kɛ a ukɛ i naan w’a nanti Biblu’n nun ndɛ wie’m be su’n, á wún i wlɛ. Klolɛ su’n, wlɛ i fanngan naan klolɛ m’ɔ klo Zoova’n, i su yɛ ɔ jran kaci-ɔ.Nya 27:11; Zn 14:31