2:2, 3

“Cɛn wie lele’n”

E blɛ liɛ’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.

“Oka nga Anannganman i sua’n kplan su’n”

Yɛle Zoova i sulɛ kpafuɛ’n.

“Nvlenvle’m be kwlaa bé tú sa kpu bé kɔ́ lɔ”

Be nga be ba Ɲanmiɛn i sulɛ kpafuɛ nun’n, be bo yo kun be su Ɲanmiɛn likawlɛ.

“Amun bla maan e wɔ Anannganman i oka’n su lɔ”

Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be yia sran mun kɛ be bla naan be nin be su Ɲanmiɛn.

“Ɔ́ klé e i atin mun, yɛ é nánti i akpɔ’m be su”

Zoova fɛ i nuan Ndɛ’n kle e like kpɛkun ɔ uka e naan e nanti i atin’m be su.

2:4

“Be su suan-man alɛ dilɛ’n kun”

Ezai kannin kɛ bé fá alɛ ninnge’m bé yí fie dilɛ ninnge. Ɔ kɛnnin i sɔ kleli kɛ Zoova i sufuɛ’m bé mían be ɲin naan fɔundi tran be afiɛn. ?Ezai blɛ su’n, alɛ ninnge nin fie dilɛ ninnge yɛle benin?

“Bé wá fá be tokofi mun bé bó tokpo”

1 Ezai su kan saru tokpo’n i ndɛ. Be fa tu kacɛ. Be yi wie blalɛ nun.1Sa 13:20

“Bé fá be cua mun bé yó wlɔsɔ”

2 Ezai blɛ su’n, kɔlɛ’n wlɔsɔ’n ti blalɛ kɔtɔklɔ kun kpɛkun be kplɛn i waka kun su. Be fa kpɛ viɲi.Eza 18:5