Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Be su kle sran kun i Biblu nun like Sili nvle’n nun lɔ

KLISTFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Desanblu 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Ajalɛ nga é fá naan y’a fa Sasafuɛ Tranwlɛ’n y’a man’n, ɔ nin wafa nga é kán ndɛ nanwlɛ m’ɔ kle sa nga ti yɛ sran’m be fɛ’n, é klé sran mun’n. Nian ajalɛ sɔ’m be su kpɛ ɔ liɛ ba.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“E wɔ Anannganman i oka’n su lɔ”

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai kannin kɛ bé fá alɛ ninnge’m bé yí fie dilɛ ninnge. Ɔ kɛnnin i sɔ kleli kɛ Zoova i sufuɛ’m bé mían be ɲin naan fɔundi tran be afiɛn. (Ezai 2:4)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

E yo naan fluwa ‘Maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n’ i nun ndɛ’n ɔ kan like suanfuɛ’n i awlɛn

Fluwa ‘Ɲanmiɛn klo e’n’ m’ɔ ti fluwa nɲɔn su mɔ e fa kle sran’m be like’n, ɔ uka like suanfuɛ mun naan b’a bu Ɲanmiɛn i mmla’m be sin naan ninnge kwlaa nga bé yó nun’n b’a nanti be su.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Mɛsi’n i su ndɛ wie mun mɔ be kpɛnnin su’n

Ezai seli kɛ Mɛsi’n wá bó jasin fɛ’n Galile lika’m be nun. Kɛ Zezi wlannin boli jasin fɛ’n, i lɛ nun yɛ ndɛ sɔ’n kpɛnnin su-ɔ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Min-ɔn, sunman min”

Ezai i klun su’n, ɔ sɔli junman kun nun, ɔ lafili Ɲanmiɛn su. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ i sa-ɔ? Awlobo kun nunfuɛ’m be kle e. Be ko trannin lika kun mɔ jasin bofuɛ’m b’a sɔnman lɔ’n nun.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Asiɛ’n wunmuan’n su sran’m bé sí Zoova lelele

?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga Ezai kɛnnin i asiɛ’n m’ɔ́ wá káci mɛn klanman su’n, ɔ kpɛnnin su laa blɛ liɛ’n nun, yɛ ɔ su kpɛn su andɛ kpɛkun ɔ́ kpɛ́n su e ɲrun lɔ-ɔ?

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Like nga Ɲanmiɛn kle e ti’n, e buman sran wie kpa traman wie

Sran nɲɔn mɔ laa be kpɔ be wiengu’n, be tran aniaan Klistfuɛ tranlɛ siɛn’n—Like nga Ɲanmiɛn kle e’n, i su ye silɛ.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Kɛ sran kun fɛ i kwlalɛ’n yo like ng’ɔ timɛn i su’n, kwlalɛ’n fi i sa

?Ngue like yɛ sɛ ɔ ti kɛ Sɛbna fɛli i kwlalɛ’n yoli’n nn ɔ ti kpa-ɔ? ?Ngue ti yɛ Zoova fali Eliakimun sinnin i osu-ɔ?