Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

E yia sran mun e nvle kun aɲia’n i bo

E yia sran mun e nvle kun aɲia’n i bo

Afuɛ kwlaa nun’n, e wun blibli e kɛ é trán e nvle kun aɲia’n i bo naan é tíe ndɛ fɛfɛ nga bé kán klé e lɔ’n. I sɔ’n ti’n, é wá yía sran kpanngban naan be nin e tran aɲia’n i bo. I liɛ’n be wun i wlɛ kɛ Zoova ti kpa. (Ju 34:9) Asɔnun kpɛnngbɛn’m bé síesíe like ng’ɔ fata kɛ aniaan’m be yo naan b’a kwla yia sran kaka’n.

NINNGE NG’Ɔ FATA KE BE TRAN E KLUN’N

  • ?Cɛn benin yɛ é yó e nvle kun aɲia’n niɔn?

  • ?Cɛn benin yɛ é bó sran’m be yialɛ bo ɔ?

  • ?Cɛn benin yɛ be yo jasin fɛ’n bolɛ aɲia mun ɔn?

  • ?Ngue yɛ n sunnzun kɛ ń yó i sran’m be yialɛ blɛ nun ɔn?

  • ?Wan yɛ n kunndɛ kɛ ń yíɛ i ɔ?

NDƐ NGA E KWLA KAN’N

Kɛ e ko yo sran’n i like’n, e kwla se i kɛ:

“Mɛn wunmuan’n nun’n, e su yia sran mun naan be tran aɲia cinnjin kpa kun bo. Cɛn’n nin dɔ’n, ɔ nin lika nga é yó aɲia’n be o fluwa nga su. Sɛ a ba’n, ɔ yo e fɛ kpa.”

NÁN E ƝIN KPA BE NGA ƝANMIƐN NDƐ’N TI BE CINNJIN’M BE SU

Ɔ ti su kɛ e kunndɛ kɛ é yía sran kpanngban e nvle kun aɲia’n i bo. Sanngɛ sɛ sran kun kle kɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n ti i cinnjin’n, nán e ɲin kpɛ i su.

Fue cɛn nin Mɔnnɛn cɛn’n, amun kwla kpanndan periodiki mun nin sran’m be yialɛ fluwa’n be man.