Aniaan’m be o nvlenvle aɲia’n nga be yoli i afuɛ 2014 nun Etazini lɔ klɔ ng’ɔ suan Niu Jeze su lɔ’n, i bo.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Avrili 2016

Ajalɛ nga e kwla fa’n

Fluwa nɲa nin fluwa Biblu’n kle be fa manlɛ. Nian ajalɛ sɔ’m be su naan kpɛ bɔbɔ ɔ ajalɛ liɛ ba.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Maan e nuan nun ndɛ’m be wla sran fanngan

Zɔbu i janvuɛ nsan’m b’a kanman ndɛ fɛ b’a fa wlɛmɛn i fanngan. Be tɔnnin i suɛn yɛ be ukɛli i afɛ’n su. (Zɔb 16–20)

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Ndɛ akpasua uflɛuflɛ mɔ e kwla fa bo yalɛ kokolɛ bo’n

Maan e fa ndɛ akpasua uflɛuflɛ “?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?” naan e nin sran mun e fa bo Biblu’n nun ndɛ’m be su yalɛ kokolɛ bo.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Zɔbu w’a yaciman ndɛ tɛtɛ nga be kan kleli i’n be lɛ naan ɔ bubu i sa sin

Ngbaciɛ o Satan i ato ndɛ mun nin wafa nga Zoova bu e sakpa’n be afiɛn. (Zɔb 21–27)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Seiin nantilɛ nun’n Zɔbu kleli e ajalɛ kpa

Zɔbu fuali kpa kɛ ɔ́ nánti Ɲanmiɛn Zoova i mmla’n su, naan ɔ́ nían Zoova i aklunye nin i sa nuan su yolɛ’n su titi. (Zɔb 28–32)

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

Janvuɛ kpa’n ɔ man afɔtuɛ m’ɔ wla sran fanngan’n

Elii kannin ndɛ kleli Zɔbu’n klolɛ su. Niɛn i ajalɛ’n su. (Zɔb 33–37)

MIAN Ɔ ƝIN NAAN SI JASIN FƐ’N I BO KPA

E yia sran mun e nvle kun aɲia’n i bo

Kɛ é yía sran mun e nvle kun aɲia’n i bo’n, like ng’ɔ fata kɛ ɔ tran e klun titi’n. Nian ajalɛ nga be kleli e’n su.

LIKE NGA KLISTFUƐ’M BE YO’N

Nvle kun aɲia’n: Like ng’ɔ fata kɛ e yo’n

Bu wafa nga e nvle kun aɲia’n i bo lɔ’n a kwla kle kɛ a klo sran’n i akunndan.