Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN | EFƐZIFUƐ MUN 1–3

Wafa nga Zoova siesie ninnge mun nin junman ng’ɔ di’n

Wafa nga Zoova siesie ninnge mun nin junman ng’ɔ di’n

1:8-10

Kɛ be se kɛ Zoova wá síesíe ninnge mun’n, yɛle kɛ ɔ́ yó naan be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin be nga be o asiɛ’n su wa’n be bo yó kun yɛ bé sú i likawlɛ.

  • Zoova wá yó naan Klisifuɛ nga be kpali be sieli be ngunmin’n, be ko tran ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ Zezi Klisi yó be su kpɛn.

  • Zoova wá yó naan Mesi’n i Famiɛn dilɛ’n ɔ sie be nga bé trán asiɛ’n su’n.

?Ngue yɛ n kwla yo naan bo kun yolɛ’n w’a tran Zoova i anuannzɛ’n nun titi-ɔ?