Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e yo naan e ɲan e ngunmin e Biblu’n nun like suanlɛ’n i su ye dan

Maan e yo naan e ɲan e ngunmin e Biblu’n nun like suanlɛ’n i su ye dan

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?: E ngunmin e Biblu’n nun like suanlɛ’n kwla uka e naan y’a wun i wlɛ kɛ ndɛ nanwlɛ’n “ti tɛtrɛ, ɔ ti tɛnndɛn, ɔ ti nglonglo, yɛ i bo ti kploun.” (Efɛ 3:18) Asa ekun’n, ɔ kwla uka e naan y’a faman e wun y’a wlɛmɛn i mɛn’n nun ninnge’m be nun. Sɛ e yo sɔ’n ‘é trá ndɛ ng’ɔ man nguan’n i kekle kpa.’ (Fp 2:15, 16) Kɛ e ngunmin e suan Biblu’n nun like’n, fluwa nga e klo’n yɛ e fa e suan like-ɔ. ?É yó sɛ naan y’a ɲan Biblu’n nun kannganlɛ nin i nun like suanlɛ’n be su ye kpa?

?WAFA SƐ YƐ É YÓ I SƆ-Ɔ?

 • Kɛ é súan like’n, e kwla jaja ndɛ mma cinnjin wie’m be bo kpɛkun e kwla klɛ be su ndɛ e sie. E kwla yo i sɔ liɛ’n Biblu’n bɔbɔ ba’n nun annzɛ ajulisu mannzin kun su.

 • Kɛ é kánngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, man e usa e wun kosan nga mun: ?Wan? ?Ngue? ?Blɛ benin nun? ?Ninfan? ?Ngue ti? ?Wafa sɛ?

 • Maan e kunndɛ ninnge nga e suan be’n be su like naan e wun be wlɛ. Yɛ e fa ninnge nga Anuannzɛ’n yili be’n e kunndɛ ndɛ wie mun annzɛ Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be su like.

 • Maan e bu like e kanngan’n i su akunndan. I liɛ’n, é wún wafa nga e kwla nanti su’n.

 • Maan e nanti like nga e suan’n su titi.​Lik 6:47, 48

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ MAAN E NGUNMIN E SUAN LIKE KPA NAAN Y’A JRAN KEKLE. I SIN’N AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

 • ?Kɛ aniaan’m be ngunmin be suannin Biblu’n nun like’n, ye benin yɛ be ɲɛnnin i-ɔ?

 • ?Kwlaa naan y’a suan like’n, ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

 • ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a wun Biblu’n nun ndɛ mma kun i wlɛ kpa-ɔ?

 • ?Kɛ é súan like’n, nzɔliɛ benin mun yɛ e kwla fa sie e like suanlɛ Biblu’n nun-ɔn?

 • ?Kɛ é súan Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like’n, ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e bu like nga e suan’n i su akunndan-ɔn?

 • ?Like nga e suan’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa yo-ɔ?

“Nanwlɛ n klo ɔ mmla’n dan. Cɛn ba’n kwlaa i yɛ m bu i akunndan sa mlɔnmlɔnmlɔn-ɔn.”​Ju 119:97