Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

“Pɔlu lali Ɲanmiɛn ase kpɛkun ɔ ɲannin wunmiɛn”

“Pɔlu lali Ɲanmiɛn ase kpɛkun ɔ ɲannin wunmiɛn”

Kɛ aniaan nga be o Rɔmun lɔ’n be tili i kɛ Pɔlu su ba’n, be nun wie’m be tuli ajalɛ kilo kɔe 64 be ɔli i atin kpalɛ. ?Kɛ be klɛnnin be wun be kloli Pɔlu sɔ’n, wafa sɛ yɛ Pɔlu i wun yoli i-ɔ? “Kɛ Pɔlu wunnin be’n, ɔ lali Ɲanmiɛn ase, kpɛkun ɔ ɲannin wunmiɛn.” (Yol 28:15) Aniaan’m be si kɛ asɔnun kwlaa nga Pɔlu kɔ i nunfuɛ’m be osu nianlɛ’n, ɔ wla be fanngan. Sanngɛ blɛ nga lɛ nun liɛ’n mɔ Pɔlu ti bisuafuɛ’n, i yɛ aniaan’m be wlɛli i fanngan-ɔn.​—2Ko 13:10.

Andɛ’n, akpasua sunianfuɛ’m be ko nian asɔnun’m be osu, be wla aniaan’m be fanngan. Be ti kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ onga’m be sa. Be kusu’n, ɔ ju wie’n be fɛ, be koko yɛ be sa sin bubu be. ?Kɛ akpasua sunianfuɛ’n nin i yi’n bé wá bá amun asɔnun’n nun lɔ ekun’n, ngue yɛ a kwla yo uka be naan b’a ɲan wunmiɛn, naan i sɔ’n nun’n, ‘amun a wla amun wun fanngan-ɔn’?​—Rɔm 1:11, 12.

  • Suan jasin fɛ bolɛ’n aɲia’m be bo. Kɛ jasin bofuɛ’m be yo like kwlaa nga be kwla yo naan b’a ɲan lemɔcuɛ ngunmin kun’n i su ye’n ngba’n, ɔ wla akpasua sunianfuɛ’n i fanngan. (1Te 1:2, 3; 2:20) Anglo nga akpasua sunianfuɛ’n nian amun osu’n, a kwla yo cɛn kunngun atin bofuɛ. A kwla klɛ ɔ dunman naan a nin i bɔbɔ nin i yi’n b’a bo jasin fɛ’n. Annzɛ kusu’n naan a nin be nun kun b’a ko kle be nga a kle be Biblu’n nun like’n, be nun kun i like. Kɛ be nin jasin bofuɛ fanunfanun be bo jasin fɛ’n, ɔ yo be fɛ. Be nun wie yɛle jasin bofuɛ uflɛuflɛ mun, annzɛ be nga be bu i kɛ be sa nin a tɔman jasin fɛ bolɛ’n nun kpa’n.

  • Sɔ be nun. A kwla sike be annzɛ a kwla man be like diwa. I sɔ’n kle akpasua sunianfuɛ’n nin i yi’n be kɛ a klo be. Be sunnzunman kɛ a yo like tɛkɛtɛkɛ kaka fa sɔ be nun.​—Lik 10:38-42.

  • Tie i afɔtuɛ mun, yɛ fa atin ng’ɔ kle’n su nanti. Klolɛ su’n, akpasua sunianfuɛ’n uka e naan y’a si wafa nga e kwla su Zoova kpa’n. Ɔ ju wie’n, ɔ kwla tu e fɔ. (1Ko 5:1-5) Kɛ e ɲin yi i’n mɔ kusu e lo e wun e mɛn i’n, ɔ di aklunjuɛ.​—Ebr 13:17.

  • Kle i kɛ i ndɛ’n lo ɔ. Junman nga akpasua sunianfuɛ’n nin i yi’n be di’n, i su ye nga a ɲɛn i’n kɛn i ndɛ kle be. A kwla kɛn i trele kle be annzɛ kusu a kwla klɛ be fluwa.—Kol 3:15.