Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Wafa nga awa’n mannin e atin kɛ e di Ɲanmiɛn i junman’n Kebɛki lɔ’n

Wafa nga awa’n mannin e atin kɛ e di Ɲanmiɛn i junman’n Kebɛki lɔ’n

Kɛ be fali ndɛ be wlali Pɔlu sin’n, Pɔlu fɛli i ndɛ’n ɔli Sezaa i ja su. Kɛ mɔ Pɔlu ti Rɔmunfuɛ’n, ɔ fali Rɔmun nvle’n nun mmla mun kplili i ti. I sɔ m’ɔ yoli’n kle e ajalɛ andɛ. An nian video nga be flɛ i kɛ Wafa nga awa’n mannin e atin kɛ e di Ɲanmiɛn i junman’n Kebɛki lɔ’n. Kɛ amún nían’n, wafa nga aniaan’m be fali be nvle’n nun mmla’m be kplili jasin fɛ’n i ti’n, an fa amun ɲin sie su. I sin’n, an tɛ kosan nga’m be su:

  • ?Sa benin mun yɛ be tɔli e niaan’m be su Kebɛki lɔ-ɔ?

  • ?Fluwa nɲa ngunmin kun benin yɛ be fa mannin sran mun-ɔn? ?Yɛ i bo guali sɛ?

  • ?Sa benin yɛ ɔ tɔli aniaan bian Ɛme Buse su-ɔ?

  • ?Kɛ Kanada lɔ jɔlɛ difuɛ dandan’m be dili aniaan bian Buse i jɔlɛ’n, wafa sɛ yɛ i bo guali-ɔ?

  • ?Be lɔ’n, mmla benin yɛ blɛ sunman nun’n be fa kanman ndɛ-ɔ? ?Kɛ aniaan’m be fali mmla sɔ’n kannin be ti ndɛ’n, i bo’n guali sɛ?

  • Plɛti’m be ti’n, polisie’m be ko kpɛli e aɲia kun sin. ?Kɛ be yoli sɔ’n, sa benin yɛ ɔ juli-ɔ?