Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e si lɛtri klɛ kpa

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e si lɛtri klɛ kpa

?NGUE TI YƐ Ɔ TI CINNJIN-ƆN?: Akoto Pɔlu klɛli lɛtri blu-nin-nnan (14) fa wlɛli i niaan Klisifuɛ’m be fanngan. Be nun kun yɛle Korɛntifuɛ Mun fluwa klikli’n. Kɛ sran kun klɛ́ lɛtri’n, ɔ fa blɛ bu ndɛ ng’ɔ́ kán’n i akunndan. Yɛ sran nga be klɛ lɛtri’n ko mɛn i’n, blɛ kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ kánngan nun’n, ɔ kwla kanngan nun. E kwla fa lɛtri e bo jasin fɛ’n e kle e osufuɛ nin be nga e si be mun. Be nga e nin be kwlá ijɔman trele’n, e kwla fa lɛtri bo jasin fɛ’n kle be. Wienun-ɔn y’a bo jasin fɛ’n y’a kle sran kun. Ɔ sɔli nun klanman. Sanngɛ e kɔ’n, e tomɛn i. Annzɛ kusu’n, e nin e jasin bowlɛ’n nun sran wie mun e kwlá kokoman yalɛ. Afin gladi difuɛ’m be nian be awlo’m be su kpa. Ɔ maan be kwlá wluman lɔ ngbɛn sa. Wie’m be kusu be tran mmua kpa. ?Sɛ e waan é klɛ́ lɛtri kó mán sran mɔ e simɛn i’n, ngue su yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie-ɔ?

?WAFA SƐ YƐ É YÓ SƆ-Ɔ?

  • Klɛ ndɛ’n kɛ sran bɔbɔ ba’n wo ɔ ɲrun lɛ sa. Kɛ á bó lɛtri’n i klɛlɛ bo’n, bo ɔ dunman’n yɛ like nga ti yɛ a su klɛ sran sɔ’n i lɛtri’n, kɛn i weiin. A kwla usa sran’n i kosan naan ɔ bu su akunndan. I sin’n, fɛ i ɲin sie i e ɛntɛnɛti adrɛsi’n su. Wafa nga ɔ kwla suan like ɛntɛnɛti su’n annzɛ wafa nga e nin sran mun e suan Biblu’n nun like be awlo lɔ’n, a kwla bo su kle i. Fluwa nga e fa kle sran’m be Biblu’n nun like’n, a kwla bo be nun kun i nun like suanlɛ wie’m be su. A kwla fa fluwa ng’ɔ kan e ɛntɛnɛti adrɛsi’n i ndɛ, annzɛ sran’m be yialɛ fluwa’n, annzɛ kusu e fluwa nɲa uflɛ wlɛ i anvelɔpu nun.

  • Nán ijɔ dan. Nán lɛtri’n i nun ndɛ’n sɔn. Afin sɛ i nun ndɛ’n sɔnnin’n ɔ cɛman naan w’a flan sran’n.—​Nian lɛtri klɛlɛ’n i su ajalɛ.

  • Kɛ a ko wie lɛtri’n i klɛ’n, kanngan nun nian sɛ ndɛ’n i kwlaa klɛli kpa-o. Maan ɔ lɛtri’n yo kɛ ɔ janvuɛ wie yɛ a su klɛ ko mɛn i sa. Nɛ́n i nun ndɛ’n lo sran’n i ngasi, sanngɛ maan i nun ndɛ’n yo fɛ. I sin’n, fa lɛtri’n wlɛ i anvelɔpu kun nun yɛ fa tɛnblu ng’ɔ nin i fata’n, ta su. Sɛ w’a yoman sɔ’n sran nga a klɛli i lɛtri’n, ɔ kwla tannin sika ka naan w’a fa lɛtri’n.