Afriki di Sidi lɔ’n aniaan kun su fa video kle Biblu’n nun like suanfuɛ kun i like.

KLISIFUƐ MUN NIN BE JUNMAN’N—AƝIA FLUWA Marsi 2019

Wafa nga e nin sran mun e kwla koko yalɛ’n

Like nga Ɲanmiɛn yó mán klɔ sran mun, be su yalɛ kokolɛ mɔ be lɔngɔ su’n.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Kɛ be se kɛ Klisifuɛ kun yi klolɛ’n i nglo’n, i bo’n yɛle benin?

?Kɛ sran kun yo e tɛ’n, Klisifuɛ klolɛ’n ti’n ngue yɛ é yó-ɔ?

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

E kpɛ e ɲin Zoova wun lɔ maan ɔ fɔnvɔ e naan e jran kekle

Zoova sin i nuan Ndɛ’n i lika fɔnvɔ e naan y’a kwla jran kekle

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

?Klɔ sran ninnge mun yɛ be lo amun annzɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ sie amun-ɔn?

Maan e tinuntinun e mian e ɲin naan e nin Zoova e afiɛn’n mantan kpa tra laa’n. Sɛ a yo sɔ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n síe wɔ.

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e bo jasin fɛ’n i kpa tra laa: Maan e si lɛtri klɛ kpa

?Sɛ e waan é klɛ́ lɛtri kó mán sran mɔ e simɛn i’n, ngue su yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie-ɔ?

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Lɛtri klɛlɛ’n i su ajalɛ

Wafa nga be yo ninnge mun amun asa’n su lɔ’n, i su yɛ nian klɛ ɔ lɛtri’n niɔn.

ƝANMIƐN NDƐ’N NUN NINNGE KPAKPA WIE MUN

“Kpanwun ayre kaan sa wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n”

?Wafa sɛ yɛ kɛ be tu sran kun asɔnun’n nun’n, i sɔ’n kle kɛ be klo i-ɔ?

LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

Maan e fa video mun e kle Biblu’n nun like suanfuɛ’m be like

?Kɛ a nin sran’m bé súan Biblu’n nun like’n, a fa video mun di junman kpa?