Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE NGA KLISIFUƐ’M BE YO’N

?Amun fa amun ɲin sie i Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be su?

?Amun fa amun ɲin sie i Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be su?

?Kɛ e nian flɛli klanman kun’n, annzɛ kɛ e wun nzraama mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n annzɛ kusu nzue ti kun mɔ sonji’n, e wun i wlɛ kɛ ninnge kwlaa sɔ’m be ti Ɲanmiɛn i sa nuan like? Ninnge kwlaa sɔ mɔ be bo sin yia e’n, be yi Zoova i nzuɛn’m be nglo. (Rɔm 1:20) Sɛ e fa blɛ e bu ninnge nga e wun be’n be akunndan’n, é wún kɛ Ɲanmiɛn le tinmin, ɔ klo sran, ɔ si ngwlɛlɛ, ɔ yo sa i nuan su sɛsɛ, yɛ i klun ti ufue.—Ju 104:24.

?Ninnge nga Zoova yili be’n, beninfuɛ mun yɛ amun wun be cɛn kwlaa-ɔ? Sɛ amun tran blɔfuɛ klɔ bɔbɔ’n, amun wun waka mun annzɛ anunman mun. Sɛ e bu ninnge nga Zoova yili be’n be su akunndan’n ɔ́ úka e naan y’a kokoman dan. I kpa bɔbɔ’n, i sɔ’n yó maan é fá e ɲin é síe i ninnge nga be ti cinnjin’n, be su. Yɛ Zoova i su mɔ e lafi kɛ ɔ́ nían e lika mɛn klanman nun lɔ’n, i bo wla ase kpa ekun. (Mt 6:25-32) Sɛ amun le ba’n, an uka be naan be kusu be sie Zoova i nzuɛn mɔ be leman wunsu’n be nzɔliɛ wie. Sɛ e fa e ɲin e sie i ninnge nga be bo sin yia e’n be su’n, ɔ́ yó maan e nin be yifuɛ’n e afiɛn’n mántan kpa.—Ju 8:4, 5.

AN NIAN VIDEO NGA BE FLƐ I KƐ LES MERVEILLES DE LA CREATION REVELENT LA GLOIRE DE DIEU: LA LUMIERE ET LES COULEURS. YƐ AN TƐ KOSAN NGA’M BE SU:

  • ?Ngue yɛ maan kɛ e wun like kun’n e kwla se kɛ ɔ ti ble, ufue annzɛ wafa uflɛ-ɔ?

  • ?Kannzɛ like kun ti ble annzɛ ufue annzɛ ɔkwlɛ’n ngue ti yɛ maan ɔ ju wie’n, e kwla wun i wafa uflɛ ekun-ɔn?

  • ?Ngue ti yɛ ɔ ju wie’n, ɲanmiɛn su lɔ’n kacikaci-ɔ?

  • ?Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, beninfuɛ’n yɛ kɛ amun wun i’n, ɔ yo amun ɲɛnmɛn dan-ɔn?

  • ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e fa e ɲin e sie ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be su-ɔ?

?Kɛ ninnge wie’m be ti ble, ufue annzɛ wafa uflɛ’n, ngue yɛ i sɔ’n kle e Zoova su-ɔ?